Jun 26, 2017   2:05 p.m. Adriána
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 389

PublicationsType of resultYearDetails
A conceptual solution for a small urban vehicle
Furka, Daniel -- Milesich, Tomáš
Koncepčné riešenie malého mestského vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
A contribution to calibration of the differential pressure transducer
Vencel, Vladimír -- Kureková, Eva -- Gabková, Jana
Príspevok ku kalibrácií diferenčného prevodníka tlaku. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 20--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
A design of the two architectures of electromagnetic vibration energy harvesting devices
Maták, Marek -- Gašparík, Marek -- Šolek, Peter -- Margetin, Matúš
A design of the two architectures of electromagnetic vibration energy harvesting devices. In BERAN, J. -- BÍLEK, M. -- ŽABKA, P. Advances in Mechanism Design II: proceedings of the 12th International conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberece, ČR, 6.-8.9. 2016. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 239--245. ISBN 978-3-319-44086-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
A set of didactic tasks within Robotics for off-line programming in ABB Robot Studio
Bohuš, Pavel -- Vachálek, Ján
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre off-line programovanie v prostredí ABB Robot Studio. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
A synthesis of operating the cast cooling system
Podbielančík, Miloš -- Bartko, Michal
Syntéza riadenia systému chladenia odliatku. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Active and passive car safety
Horváth, Daniel -- Magdolen, Ľuboš
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Aerodynamics of a vehicle
Švolík, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Air conditioning of the family house by cold well water
Kováč, Michal -- Masaryk, Michal
Klimatizácia rodinného domu studenou studničnou vodou. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Alternative methods for cooling of data centers
Valachy, Peter -- Šustek, Jaroslav
Alternatívne riešenia chladenia dátových centier. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Alternatives crankshaft design of the four-cylinder internal combustion engine of increased power
Jakubička, Viliam -- Lešinský, Ján
Alternatívne riešenia konštrukcie kľukového hriadeľa štvorvalcového spaľovacieho motora zvýšeného výkonu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analyses of trailer suspensions
Foltin, Martin -- Chmelko, Vladimír
Analýza pruženia podvozkov ťažných prívesov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis and design of selected parameters of worm drives
Šlesar, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza a návrh vybraných parametrov integrovaného prevodu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis and Simulation of Vertical Dynamics of the Mountain Bike
Surový, Ferdinand -- Havelka, Ferdinand
Analýza a simulácia vertikálnej dynamiky horského bicykla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of a special trolley
Švolík, Michal -- Chmelko, Vladimír
Analýza špeciálneho vozíka. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of aggression of selected testing polygons
Kajan, Lukáš -- Chmelko, Vladimír
Analýza agresivity vybraných skúšobných polygónov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of application thin-walled profiles as impact elements
Heško, Juraj -- Bíro, Dominik
Analýza možností použitia tenkostenných profilov pre nárazové prvky. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of a simple heat exchanger with computer support
Miškov, Marek -- Mlynár, Peter
Analýza jednoduchého výmenníka tepla s podporou počitača. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of brake disc material properties on the undesired noise of the disc brakes
Kraus, Pavel -- Úradníček, Juraj -- Musil, Miloš -- Bachratý, Michal
Analýza vplyvu materiálových parametrov brzdového kotúča na nežiadúci hlukový prejav kotúčových bŕzd. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 57--60. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analysis of cigarette ash by gas chromatography with tandem mass spectrometry
Cíchová, Zuzana -- Galbavá, Paulína -- Szabóová, Žofia -- Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Blaško, Jaroslav -- Kubinec, Róbert
Analýza cigaretového popola metódou GC s tandemovým hmotnostným spektrometrom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017: elektronický zdroj zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 26.4. 2017. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 890--894. ISBN 978-80-223-4310-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analysis of fingerprints by GC-MS/MS
Szabóová, Žofia -- Galbavá, Paulína -- Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert -- Blaško, Jaroslav
Analýza odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017: elektronický zdroj zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 26.4. 2017. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 1127--1132. ISBN 978-80-223-4310-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analysis of forces in dampers of the monopost Formula student cars
Šimo, Juraj -- Bíro, Dominik
Analýza priebehov síl v tlmičoch monopostu Formula Student. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of improvement in precision of roller bearing cage production
Provazník, Dominik -- Schrek, Alexander
Zvýšenia presnosti výroby klietky valivého ložiska. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of low-pressure regenerative heaters operation in the secondary circuit of VVER 440
Boriščák, Bystrík -- Urban, František
Analýza prevádzky nízkotlakových regeneračných ohrievačov v sekundárnom okruhu jadrovej elektrárne VVER 440. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of materials properties for the production of screw conveyors
Chamraz, Alojz -- Schrek, Alexander
Analýza vlastností materiálov na výrobu závitovkových dopravníkov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of rail wagon undercarriage in selected sections II
Šimončič, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza budenia podvozku železničného vagóna na vybraných úsekoch II. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of the braking system of a small urban vehicle
Čík, Peter -- Milesich, Tomáš
Analýza brzdového systému malého mestského vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of the fatigue life of the toothed clutch of the trailer
Štefanča, Patrik -- Chmelko, Vladimír
Analýza únavovej životnosti zubovej spojky ťažného prívesu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of the forces in the suspension of the monopost formula Student
Porubský, Daniel -- Bíro, Dominik
Analýza síl v zaveseniach monopostu formula Student. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of the synchronization mechanism
Mičuda, Tomáš -- Chmelko, Vladimír
Analýza častí synchronizačného mechanizmu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis volatile compounds in urine by micro extraction techniques INCAT
Galbavá, Paulína -- Szabóová, Žofia -- Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Macho, Oliver -- Cíchová, Zuzana -- Kubinec, Róbert -- Blaško, Jaroslav
Analýza prchavých látok v moči pomocou mikroextrakčnej techniky INCAT. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017: elektronický zdroj zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 26.4. 2017. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 927--932. ISBN 978-80-223-4310-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analytical model of overhead manipulator
Brincko, Branislav -- Margetin, Matúš
Analytický model výložníkového manipulátora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analýza robotických systémov a ich animácie moderným spôsobom
Cirik, Burak -- Garan, Martin
Analysis of robotic systems and their animations using modern approaches. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analýza stresovej deformácie automobilového podvozku
Kaliyamoorthy, Govindasamy -- Garan, Martin
The stress strain analysis of the car chassis. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analýza stresu pre zátvorky
Mohanasundaram, Pradeep -- Úradníček, Juraj
Stress analysis for brackets. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analyze your own frequencies when starting the machine
Chlebo, Ondrej
Analýza vlastných frekvencií pri rozbehu stroja. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 53--56. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Aplicación de un sistema business intelligence en un contexto big data de una empresa industrial alimentaria
Goti-Elordi, Aitor -- De-La-Calle-Vicente, Alberto -- Gil-Larrea, Maria-José -- Errasti-Opakua, Ander -- Úradníček, Juraj
Application of a business intelligence tool within the context of big data in a food industry company. DYNA :, 92. p. 347--353.
articles in magazines2017Details
Aplikácia magnetického poľa v regeneratívnej medicíne
Berezňák, Juraj -- Hučko, Branislav
Application of magnetic field in the regenerative medicine. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017
Szarková, Dagmar -- Letavaj, Peter -- Richtáriková, Daniela -- Prášilová, Monika
Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. publ. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2.
conference proceedings2017Details
Application of Monte Carlo method with a focus on generating of pseudo-random numbers for evaluation of uncertainties of ITS-90
Palenčár, Rudolf -- Sopkuliak, Peter -- Klvačová, Simona -- Suroviak, Emil -- Schreier, Zbyněk
Application of Monte Carlo method with a focus on generating of pseudo-random numbers for evaluation of uncertainties of ITS-90. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 21--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Application of Rapid Prototyping & Tooling methods in the development of cast tools
Chlebo, Michal -- Pokusová, Marcela
Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application of Rapid Prototyping methods in design and production of mechanical gripper components
Gazda, Maroš -- Červeňan, Andrej
Využitie metód Rapid prototypingu pri návrhu a výrobe komponentov mechanických manipulačných hlavíc priemyselných robotov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application of 3D print for new part design
Horváth, Miroslav -- Gondár, Ernest
Využitie 3D tlače pri výrobe nového dielca. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Applications of polymers in automotive industry
Pokorný, Ján -- Gondár, Ernest
Aplikácia polymérov v automobilovom priemysle. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Approaches to evaluation of the measuring tools calibration with continous scale
Palenčár, Rudolf -- Klvačová, Simona -- Sopkuliak, Peter -- Javorská, Alexandra -- Rybář, Jan
Prístupy k vyhodnoteniou kalibrácie meradiel so spojitou stupnicou. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 38--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Approximation of distribution of heat transfer coefficients in continuous casting of steel using a neural network
Pénzes, Imre -- Végh, Peter
Aproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní ocele pomocou neurónovej siete. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Assessment of stiffness of the vehicle structure after modification
Maťuga, Ľubomír -- Šulko, Miroslav
Posúdenie tuhosti nosnej konštrukcie vozidla po modifikácii. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Assessment of the influence of the cutting environment on the course of the cut-ting forces for different technological parameters of grinding
Ďurčinka, Marek -- Bachratý, Michal
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na priebeh rezných síl pre rôzne technologické parametre brúsenia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Attitude of customer towards green purchasing, environmental awareness and green products
Součková, Ingrid
Attitude of customer towards green purchasing, environmental awareness and green products. The Holistic Approach to Environment, 7. p. 115--122.
articles in magazines2017Details
Automated measurement of radiofrequency identification devices.
Bavlna, Juraj -- Juhás, Martin
Automatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automobile drive on solar energy
Kallo, Miloš -- Vlnka, Ján
Pohon automobilu na slnečnú energiu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automotive braking systems
Chromý, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Brzdové systémy automobilov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automotive electrical systems
Gajdoš, Jozef -- Magdolen, Ľuboš
Elektrické systémy automobilov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Basic design and stength calculation of the structure mass transport conta-iner
Jurovčík, Patrik -- Šulko, Miroslav
Základný návrh a pevnostný výpočet veľkokapacitného prepravného kontajnera. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Basket pellets burning
Víchová, Kamila -- Šooš, Ľubomír -- Kovačková, Zuzana
Košík na spaľovanie peliet . Úžitkový vzor č. 7775. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Behavioural Comparison of rubber spring elements with different stiffness on a chassis trailer
Janičko, Marek -- Chmelko, Vladimír
Zmena tuhosti tlmiacich gumenných elementov na podvozkoch prívesov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Calculation of the operating load of the console manipulator
Ševčík, Adam -- Margetin, Matúš
Výpočet prevádzkového zaťaženia konzolového manipulátora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Calibration of multihole pressure probes
Vavro, Peter -- Bereznai, Jozef
Kalibrácia viacotvorových tlakových sond. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
CFD analysis of multihole pressure probes
Holodňak, Štefan -- Bereznai, Jozef
CFD analýza viacotvorovej tlakovej sondy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Citlivostná analýza parametrov modelu kotúčovej brzdy
Sen, Onur -- Úradníček, Juraj
Sensitivity analyses of the model for the brake squeal prediction. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Collection and evaluation data with use RFID technology and application by nest platform Arduino
Šálka, Peter -- Šišmišová, Dana
Zber a vyhodnotenie dát s využitím RFID technológie a jej aplikácia pomocou vnorenej platformy Arduino. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Collection of didactic assigments in the field of Robotics used for on-line and off-line programming of industrial robot KUKA KR-125L90/2
Vašek, Pavol -- Vachálek, Ján
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Collection of didactic assignments in the field of Robotics used for on-line and off-line programming of industrial robot KUKA KR-125L90/2
Šimovec, Matej -- Vachálek, Ján
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Combustion engine design for a chain saw
Hazucha, Michal -- Petrák, Peter
Návrh spaľovacieho motora pre reťazovú pílu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Combustion engine for mobile production Machine UDS 132
Pavela, Radoslav -- Petrák, Peter
Spaľovací motor pre mobilný pracovný stroj UDS132. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Combustion Engine Powered by Selected Synthesis Gases
Klobučník, Matej -- Polóni, Marián
Spaľovací motor na vybrané syntézne plyny. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Comparing of properties of Ni-based powders for thermal coating
Kebis, Boris -- Sejč, Pavol
Hodnotenie vlastností žiarových nástrekov z práškov na báze Ni. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Comparison of numerical models of articular cartilage using Akaike’s criterion
Bényi, Máté -- Hučko, Branislav
Porovnanie numerických modelov chrupavky pomocou Akaikeho kritéria. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Comparison of pressure losses of natural and HFC refrigerants
Macko, Ondrej -- Šustek, Jaroslav
Porovnanie tlakových strát prírodných a HFC chladív. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Complex optimization of the computer network architecture at the student dormitory Mladá Garda
Melicher, Markus -- Vachálek, Ján
Komplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá Garda. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Compression tool for thermo-mechanical analysis of the powder material during uniaxial compression
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Eckert, Maroš -- Krok, Alexander
Lisovací prípravok pre termomechanickú analýzu práškového materiálu počas jednoosového stláčania: patentová prihláška č. 5040-2015. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 9 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Computational Analysis of the Container Pressure Receptacle
Gancarčik, Marek -- Jančo, Roland
Výpočtová analýza uchytenia tlakovej nádoby kontajnera. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Computer model of heat exchanger
Grolmus, Rastislav -- Mlynár, Peter
Počitačový model výmenníka tepla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Concept design of a small urban vehicle
Gallo, Gaston -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh malého mestského vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Concept design of self-propelling wheeled chassis for telescopic excavator weight category 18 t – design of suspended portal axles
Budovec, Matej -- Izrael, Gregor
Koncepčný návrh samohybného kolesového podvozku teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 18 t - návrh odpružených portálových náprav. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of a combustion engine with a variable compression ratio
Omasta, Ján -- Polóni, Marián
Ideový návrh spaľovacieho motora s variabilným kompresným pomerom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of agricultural sprayer for compact tractor
Hrmó, Dávid -- Izrael, Gregor
Koncepčný návrh postrekovača pre malotraktor. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of by a self-propelled chassis of a mobile working machine with a telescopic boom with a total weight of 18t
Petrovič, Pavol -- Izrael, Gregor
Koncepčný návrh otočnej nadstavby poháňanej zo samohybného podvozku mobilného pracovného stroja s teleskopickým výložníkom s celkovou hmotnosťou 18 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of car lift for minor car service
Salíni, Richard -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh zdviháku pre malý autoservis. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of drilling rig as an added work equipment on rotating machine superstructure on two-axle self-propelled chassis
Záviš, Branislav -- Slovák, Pavol
Koncepčný návrh vrtnej súpravy so závitovkovým vrtákom na otočnej nadstavbe mobilného pracovného stroja na dvojnápravovom samohybnom podvozku. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual design of paraglide trike
Hečko, Jaroslav -- Izrael, Gregor
Koncepčný návrh motorovej trojkolky pre padákový klzák. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual rotor design as an add-on device for a small tractor
Pavličko, Tomáš -- Izrael, Gregor
Koncepčný návrh rotovátora pre malotraktor. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Conceptual study of experimental models
Zaujec, Pavol -- Mazurkievič, Izidor -- Gulan, Ladislav
Koncepčná štúdia experimentálnych modelov: časť 1. : pojazdový systém UDS 132. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2017. 57 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Construction design of mechanisms control work device of telescopic excavator in weight category 14 t
Dian, Mário -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh mechanizmov ovládania pracovného nástroja teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 14 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Construction design of telescopic excavator swinging gear from self-propelled chassis motor
Kolečáni, Tomáš -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh pohonu otočnej nadstavby teleskopického rýpadla od motora samohybného podvozku. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Construction desing a gear pump
Frasch, Peter -- Mlkvik, Marek
Konštrukčný návrh zubového hydrogenerátora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Constructional modification of an extrusion die
Venger, Andrej -- Kolláth, Ľudovít
Konštrukčná úprava vytláčacej hlavy extrúdera. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Control of thermal system based on OPC
Jurkovič, Radoslav -- Ondrejkovič, Karol
Riadenie tepelnej sústavy na báze OPC komunikácie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Counter-rotating micro-turbine
Harvanec, Ján -- Olšiak, Róbert
Protibežná mikroturbína. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Creation of the programs for superficial and spatial EDS deposition
Dudák, Karol -- Emmer, Štefan
Tvorba riadiacich programov pre plošnú a priestorovú ESD depozíciu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Crystal, molecular and electronic properties of 3-acetyl-1-(3,5-dimethylphenyl) thiourea
Sivý, Július -- Vrábel, Viktor -- Králik, Marián -- Gowda, Thimme D.
Crystal, molecular and electronic properties of 3-acetyl-1-(3,5-dimethylphenyl) thiourea. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1421--1426. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Damascus steel made by casting
Hladký, Tomáš -- Berta, Igor
Damascénska oceľ vyrobená odlievaním. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Data acquisition, modeling and identification of the mechatronic system Aeropendulum
Polák, Andrej -- Gulan, Martin
Spracovanie meraných údajov, modelovanie a identifikácia mechatronického systému Aerokyvadlo. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Definition of the target axle values for the Formula Student vehicle
Zelina, Milan -- Harakaľová, Jana
Definícia cieľových hodnôt náprav pre vozidlo formula student. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Deformation measurement of the liquid storage tank model wall using the DIC method
Szabó, Ivan -- Margetin, Matúš
Meranie deformácie steny modelu zásobníka na vodu pomocou metódy digital image correlation. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design and create system for control of experimental frame with two action inputs
Vlačuha, Adrian -- Margetin, Matúš
Návrh ovládacieho systému skúšobného rámu s dvoma akčnými členmi. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design and implementation of a system for monitoring and controlling building facilities
Šrenkel, Pavol -- Honek, Marek
Návrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design and implementation of electronic throttle control methods
Juraško, Dávid -- Honek, Marek
Návrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapky. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design and strenght optimalzation of the pedals for combustion engine formula car
Klement, Tibor -- Šulko, Miroslav
Návrh a pevnostná optimalizácia pedálov pre formulu so spaľovacím motorom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a device and simulation of the influence of superconducting tape winding angle
Kujovič, Tomáš -- Chmelko, Vladimír
Návrh zariadenia a simulácia vplyvu uhla navíjania supravodivých pásov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a heat pump system in combination with a solar collector
Lukáč, Ľuboš -- Šustek, Jaroslav
Návrh systému tepelného čerpadla v kombinácii so solárnym kolektorom. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a propelling wheel unit for trailer for scattering materials
Daniš, Andrej -- Milesich, Tomáš
Návrh hnacej kolesovej jednotky pre prívesy na rozmetanie posypových materiálov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a settling chamber of an aerodynamic tunnel
Drotár, Michal -- Bereznai, Jozef
Návrh ustaľovacej komory aerodynamického tunela. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a small motorcycle electric drive system
Melich, Andrej -- Danko, Ján
Návrh elektrickej hnacej sústavy malého motocykla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a trailer for the transport of wooden houses
Laták, Michal -- Danko, Ján
Návrh prívesu pre prepravu drevených domov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of absorber in absorption refrigation system
Betteš, Róbert -- Mlynár, Peter
Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of active rear axle steering
Potocký, Ondrej -- Bucha, Jozef
Návrh aktívnej zadnej nápravy vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a heat source for the purpose of heating and preparation hot water for estate housing
Stančíková, Ivana -- Muškát, Peter
Návrh zdroja tepla na účely vykurovania a prípravy teplej vody pre sídlisko. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a mulcher as an addition equipment to tractors of maximal power 80kW
Vincze, Adam -- Slovák, Pavol
Koncepčný návrh mulčovacej frézy ako prídavné zariadenie pre traktor výkonovej kategórie do 80kW. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of an electric propulsion system for a category L7e vehicle
Jenčík, Peter -- Danko, Ján
Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo kategórie L7e. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of an experimental mechanism for generation of low-power steam with the help of renewable energy sources
Hronec, Michal -- Muškát, Peter
Návrh experimentálneho zariadenia na výrobu pary malých výkonov s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of a weak acid cooler for KD3 operation
Rybanská, Veronika -- Juriga, Martin
Návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of combustion engine modification
Drahoš, Marek -- Petrák, Peter
Návrh úpravy spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of construction, control systems and algorithms for the mechatronic system Aeropendulum
Ondera, Jakub -- Gulan, Martin
Návrh konštrukcie, riadiacich prvkov a algoritmov mechatronického systému Aerokyvadlo. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of construction models for the production of specialized tanks
Maček, Richard -- Šulko, Miroslav
Vypracovanie konštrukčných podkladov pre výrobu špecializovaných nádrží. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of cooling the traction unit (electric motor) in STUBA GREEN TEAM formula car
Molnár, Endre -- Masaryk, Michal
Návrh chladenia trakčnej jednotky (elektromotora) formuly STUBA GREEN TEAM. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of crankshaft imposition
Weiss, Simon -- Petrák, Peter
Návrh uloženia kľukového hriadeľa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of device control software to bending metal parts and storing them by robotic manipulator
Kabáč, Matúš -- Šolek, Peter
Návrh riadiaceho softvéru zariadenia na ohýbanie kovových súčiastok a ich ukladanie robotickým manipulátorom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of device for sintering of plastic mixtures
Repka, Viliam -- Gondár, Ernest
Návrh zariadenia pre spekanie plastových zmesí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of double-acting hydraulic cylinder with two-way damping in end positions
Šiška, Matej -- Fuszko, Zoltán
Konštrukčný návrh dvojčinného hydraulického valca s obojstranným tlmením v koncových polohách. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of electric powertrain of sport automobile
Cibula, Jozef -- Danko, Ján
Návrh elektrickej hnacej sústavy športového automobilu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of final drive for automotive transmission
Dučay, Marek -- Bucha, Jozef
Návrh ozubenia pre stály prevod automobilovej prevodovky. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of front wing for Formula Student car
Hriň, Vladimír -- Milesich, Tomáš
Návrh predného krídla na vozidlo Formula Student. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of generator in absorption refrigeration system
Mareček, Patrik -- Mlynár, Peter
Návrh generátora absorpčného chladiaceho zariadenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of hydraulic aggregate for the regulation of the Kaplan turbine
Maškarová, Simona -- Prikkel, Karol
Návrh hydraulického agregátu na reguláciu Kaplanovej turbíny. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of image processing for machine vision of the robotic system
Hrebičík, Viliam -- Garan, Martin
Návrh spracovania obrazu pre strojové videnie robotického systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of measurement etalon for vibration measurement system
Gajdoš, Patrik -- Margetin, Matúš
Návrh meracieho etalónu pre systém merania vibrácií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of mirror actuator in wing mirror
Mikuš, Andrej -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh mechanizmu spätného zrkadla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of Oil Pump
Néky, Ladislav -- Petrák, Peter
Návrh olejového čerpadla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of quadcopter control unit
Almáši, Dávid -- Gašparík, Marek
Návrh riadiacej jednotky kvadrokoptery. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of rear suspension of FSAE Baja vehicle
Javor, Pavol Márius -- Bucha, Jozef
Návrh zadnej nápravy vozidla FSAE Baja. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of robotic workplace and its simulation in ABB RobotStudio
Vdoleček, Marcel -- Vachálek, Ján
Návrh zabezpečenia robotického pracoviska a jeho simulácia v prostredí ABB Robot Studio. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of suspension for formula type vehicle
Paluš, Timotej -- Milesich, Tomáš
Návrh zavesenia kolies formulového vozidla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of the frame of the self-propelled chassis with front tractor three-point hitch of telescopic excavator weight category 18 t
Sokol, Peter -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh nosného rámu samohybného kolesového podvozku s predným traktorovým trojbodovým závesom teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 18 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of the table with vertical rotational axis
Poničanová, Vanda -- Havelka, Ferdinand
Návrh stola s vertikálnou osou otáčania. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of the uniaxial shaker with variable stiffness
Chlebo, Ondrej -- Sivý, Martin -- Musil, Miloš -- Čekan, Michal
Design of the uniaxial shaker with variable stiffness. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] :. s. 1--4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Design of wheel suspension for L7e category vehicle
Rompf, Martin -- Magdolen, Ľuboš
Návrh zavesenia kolies vozidla kategórie L7e. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design of wheelchair lifting mechanism for car category M1
Bačinský, Michal -- Bucha, Jozef
Návrh nakladacej plošiny pre imobilných do vozidiel kategórie M1. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design proposal of a two-stage snow blower with a swath width of 2.8 meters with a front PTO shaft for a telescopic excavator of weight category 18 tons
Lenický, Štefan -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh dvojstupňovej snehovej frézy so šírkou záberu 2,8 m s pohonom predným vývodovým hriadeľom pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Designing a wood processor for LOCUST 1203
Soóky, Gergely -- Mazurkievič, Izidor
Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Designing an intelligent home with using a renewable energy source
Prekop, Peter -- Šolek, Peter
Návrh inteligentnej domácnosti s využitím obnoviteľného zdroja energie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Designing a simulation of robotic workplace used for assembly of engine blocks using the ABB Robot Studio software
Šimon, František -- Vachálek, Ján
Návrh simulácie robotického pracoviska na kompletizáciu motorových blokov v prostredí ABB Robot Studio. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Designing of plastic components for cars using rapid prototyping technologies
Nemček, Tomáš -- Gulanová, Jana
Použitie Rapid Prototyping technológií pri vývoji plastových dielov vo vozidlách. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Development of electrodes for resistance welding of galvanized sheets
Obušek, Matej -- Emmer, Štefan
Vývoj elektród pre odporové zváranie pozinkovaných plechov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Development of new GC method for compounds determination in grape beverages
Gabrišová, Ľudmila -- Galbavá, Paulína -- Szabóová, Žofia -- Blaško, Jaroslav -- Peciar, Marián -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter
Vývoj novej plynovochromatografickej metódy na stanovenie látok v hroznových nápojoch. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017: elektronický zdroj zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 26.4. 2017. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 922--926. ISBN 978-80-223-4310-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Diagnostics of The Hydraulic Circuit with IFM system
Kuboš, Jakub -- Prikkel, Karol
Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Diaphragm spring release levers alignment in dry friction clutch
Pavlíček, Patrik -- Milesich, Tomáš
Návrh rovnania vypínacích páčok membránovej pružiny suchej trecej spojky. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Draft concept of smart home based on Z-Wave standard using control centre Raspberry PI
Bíro, Matúš -- Šišmišová, Dana
Koncept návrhu inteligentnej domácnosti na báze štandardu Z-Wave s využitím riadiaceho centra Raspberry PI. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Draft equipment to reduce harmful air pollutants for heavy truck
Dančík, Dávid -- Petrák, Peter
Návrh zariadení na znižovanie škodlivých exhalátov pre ťažké nákladné vozidlo. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Drag reduction in turbulent flow of a liquid by polymers
Puškášová, Eva -- Dzianik, František
Znižovanie trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztoku polyméru. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dual-fuel Operation in Combustion Engines
Packo, Lukáš -- Polóni, Marián
Dvojpalivová prevádzka spaľovacích motorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dynamic analysis of a rotating device as part of an air filtering system
Provazník, Matúš -- Havelka, Ferdinand
Dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dynamic analysis of frame of the test device for measuring the damping properties of materials
Galovič, Maroš -- Chlebo, Ondrej
Dynamická analýza rámu skúšobného zariadenia na meranie tlmiacich vlastností materiálov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dynamic analysis of the air conditioning unit
Daňa, Patrik -- Havelka, Ferdinand
Dynamická analýza klimatizačnej jednotky. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dynamic Analysis of the Liquid Storage Tank Model
Mihelová, Silvia -- Musil, Miloš
Dynamická analýza modelu nádrže s kvapalinou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dynamic parameters optimization of plate construction components using structural dynamic modification
Havelka, René -- Musil, Miloš
Dynamic parameters optimization of plate construction components using structural dynamic modification. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 45--48. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Dynamic visualizations in education of mathematics
Velichová, Daniela
Dynamic visualizations in education of mathematics. In New learning scenarios in digitalized world: elektronický zdroj proceedings. Bukurešť, Rumunsko, 24.5. 2017. 1. vyd. Bukurešť: Technical University of Civil Engineering, 2017, s. 10--18. ISBN 978-973-100-438-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Efektívnosť aktivít využitím metódy interkomprehenzie medzi románskymi jazykmi
Bírová, Jana -- Mocková, Nina -- Šimková, Zuzana -- Kráľová, Zdena -- Lipková, Martina
Effectiveness of the activities led in the romance languages intelligibility perspective. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 6. p. 146--160.
articles in magazines2017Details
Effect of pretension of the suspension ropes on the deformation state of SNP brigde
Ďurčák, Bohuslav -- Šulko, Miroslav
Vplyv predpätia závesných lán na deformačnú odozvu mosta. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Electric drivetrain for scooter
Hlinka, Jakub -- Danko, Ján
Elektrická hnacia sústava pre skúter. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Electrolytic plasma – technology for surface treatment of metallic materials
Šimko, Jozef -- Pokusová, Marcela
Elektrolytná plazma - technológia na úpravu povrchu kovových materiálov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Electronic camshaft
Boráros, Juraj -- Šolek, Peter
Elektronický vačkový hriadeľ. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Embedded interpolating control, optimization, microcontroller, ball on the plate
Halčin, Michal -- Gulan, Martin
Vnorené interpolačné riadenie reálneho mechatronického systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Energy efficiency of fans with air filtration
Pogány, Ľudovít -- Tomlein, Peter
Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Energy use of biomass
Čierny, Matúš -- Fekete, Roman
Energetické využitie biomasy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Evaluation of foam waste
Kasala, Jakub -- Šooš, Ľubomír
Zhodnocovanie molitanového odpadu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Evaluation of humidity uncertainties of measurement
Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Ďurišová, Zuzana -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Vyhodnotenie neistôt merania vlhkosti. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 37--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Evaluation of pressure gauge calibration
Rumanová, Petra -- Ďuriš, Stanislav
Vyhodnotenie kalibrácie meradiel tlaku. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Evaluation of the cooling circuits parameters after exchange of refrigerants
Antol, Juraj -- Tomlein, Peter
Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experimental device for research of adaptive energy acquisition from vibration
Trnovec, Ján -- Gulan, Martin
Experimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experimental dynamic analysis of rotary part of a filtroventilation device
Provazník, Matúš -- Havelka, Ferdinand -- Chlebo, Ondrej
Experimentálna dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 71--74. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Experimental investigation of the mechanical properties of the models produced by FDM technology after application of the surface treatment
Vojtek, Patrik -- Beniak, Juraj
Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experimental model of heat exchanger for absorption cooling systems
Dargaj, Daniel -- Mlynár, Peter
Návrh experimentálneho výmenníka tepla pre absorpčné chladiace zariadenia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experimental test bench for dynamical, thermal and tribological analyses of disk brake components
Úradníček, Juraj -- Musil, Miloš -- Peciar, Peter -- Juhás, Martin -- Suchal, Andrea
Experimentálne testovacie zariadenie k dynamickým, termálnym a tribologickým analýzam komponentov kotúčových bŕzd: patentový spis 53-2015. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 11 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Festigkeitskontrolle der Klemmverbindungen eines Antriebsgetriebes der Berglokomotive
Danko, Martin -- Jančo, Roland
Pevnostná kontrola zverných spojov hnacieho ústrojenstva lokomotívy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Filtration of pseudoplastic liquid
Morávková, Iveta -- Dzianik, František
Filtrácia pseudoplastickej kvapaliny. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Flow rate measurement by impact tube using method of integration
Pakos, Peter -- Olšiak, Róbert
Meranie prietoku plynu rýchlostnou trubicou s využitím integračnej metódy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Framework analysis of Formula SAE AM18 monopost
Semeš, Marián -- Bíro, Dominik
Analýza rámu monopostu Formula SAE AM18. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Friction disc clutch
Fiťka, Ľuboš -- Šulko, Miroslav
Lamelová trecia spojka. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Gas flow measurement by pneumatic probe
Čelko, Tibor -- Olšiak, Róbert
Meranie prietoku plynu pneumatickou sondou. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generative design of sport electro mobile’s exterior surfaces
Lonek, Samo -- Gulanová, Jana
Generatívny konštrukčný návrh vonkajšej plochy športového elektromobilu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generative engineering design of a sports electric vehicle bumper
Sapák, Igor -- Gulanová, Jana
Generatívny konštrukčný návrh nárazníka športového elektromobilu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Goniometric functions and their mathematical representation
Richtáriková, Daniela
Goniometric functions and their mathematical representation. In New learning scenarios in digitalized world: elektronický zdroj proceedings. Bukurešť, Rumunsko, 24.5. 2017. 1. vyd. Bukurešť: Technical University of Civil Engineering, 2017, s. 48--51. ISBN 978-973-100-438-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Granulation of pharmaceutical materials
Hrbáň, Martin -- Macho, Oliver
Granulácia farmaceutických materiálov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Heating and cooling the impregnating varnish used for impregnating motor windings
Vozár, Lukáš -- Peciar, Marián
Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Heating and refrigerating analysis of experimental helium loop
Bisák, Peter -- Urban, František
Analýza ohrevu a dochladzovania héliovej slučky STU. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
High permeability composite segment for magnetic bearing
Kertész, Milan -- Kozakovič, Radko -- Masaryk, Michal
Kompozitný segment magnetického ložiska s vysokou permeabilitou: zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 5068-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
High-shear granulation of pharmaceutical substances
Hrdý, Miroslav -- Peciar, Peter
Vysokošmyková granulácia farmaceutických substancií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
High-temperature tests and applications of structural ceramics
Barancová, Katarína -- Gábrišová, Zuzana
Vysokoteplotné skúšky a aplikácie konštrukčnej keramiky. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Hydraulic and construction solution of diagonal machine
Staroň, Matúš -- Varchola, Michal
Hydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho stroja. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Hydraulic system of drilling rig
Bohunský, Erwin -- Prikkel, Karol
Hydraulický systém vŕtacej súpravy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Hydrodynamic properties of high temperature natural circulating helium cooling loop
Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Hydrodynamic properties of high temperature natural circulating helium cooling loop. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 67. p. 29--36.
articles in magazines2017Details
Ideological design of internal combustion engine for lower class vehicles
Ifčic, David -- Polóni, Marián
Ideový návrh zážihového motora pre automobil nižšej strednej triedy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Ideový návrh spaľovacieho motora s variabilným kompresným pomerom: Diplomová práca
Omasta, Ján -- Polóni, Marián
Ideový návrh spaľovacieho motora s variabilným kompresným pomerom: Diplomová práca. Diploma thesis. 2017. 59 p.
final thesis2017Details
Ignition systems of combustion engines
Londák, Jaroslav -- Lach, Jan
Zapaľovacie sústavy spaľovacích motorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Impact of chosen refrigerants on the design of heat exchangers in cooling cycle
Chmelo, Lukáš -- Šustek, Jaroslav
Vplyv vybraných druhov chladív na návrh výmenníkov tepla chladiaceho okruhu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Impact of moisture on the flow characters of powders
Iván, Péter -- Peciar, Peter
Vplyv vlhkosti na tokové vlastnosti práškov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Implementation of high-speed machining in practice
Méry, David -- Onderová, Iveta
Uplatnenie vysokorýchlostného obrábania v praxi. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Implementation of Industry 4.0 in VW SK
Plocháňová, Katarína -- Součková, Ingrid
Implementácia Priemyslu 4.0 vo VW SK. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Improvement of the quality of the moldings of headliners
Maniaček, Pavol -- Červeňan, Andrej
Zvyšovanie kvality výliskov strešných panelov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of an additives amount for the polypropylene properties
Kičin, Pavol -- Gondár, Ernest
Vplyv množstva prísady na vlastnosti polypropylénu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of Coolant Exchange on Cooling Circuits Specifications
Tribula, Matúš -- Tomlein, Peter
Vplyv zámeny chladív na zmenu parametrov chladiacich okruhov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of the fouling of heat-exchange tubes of the main condenser on the thermohydraulic indicators of turbine condenser TG12
Titurusová, Lucia -- Muškát, Peter
Vplyv zanášania teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora na termohydraulické ukazovatele stavu kondenzácie turbíny TG12. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of the suspension rate to the fatique life of the control arm
Leckéši, Lukáš -- Šulko, Miroslav
Vplyv tuhosti pruženia na únavovú životnosť ramena nápravy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of tool material and it’s geometry on TRIP 700 steel weld joints made by Friction stir welding
Britan, Jozef -- Belanová, Judita
Vplyv materiálu a geometrie zváracieho nástroja na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 700 vyhotovených Trecím zváraním s premiešaním. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Influence of wheel suspension geometry on the reactions in the arms
Krajňák, Eduard -- Šulko, Miroslav
Vplyv geometrie zavesenia kolesa na reakcie v ramenách. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Iniciačná zostava na iniciáciu energetických látok s mechanickým impulzom a detonačné kladivo na iniciáciu detonačného rozkladu energetických látok: úžitkový vzor č. 7797
Štibrányi, Ladislav -- Bachratý, Michal -- Javorek, Ľubomír
Iniciačná zostava na iniciáciu energetických látok s mechanickým impulzom a detonačné kladivo na iniciáciu detonačného rozkladu energetických látok: úžitkový vzor č. 7797. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Intelligent buildings and intelligent networks
Villaverde Huertas, Natália -- Vlnka, Ján
Inteligentné budovy a inteligentné siete. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Investigation of frictional stick slip and sprag slip mechanisms leading to disc brake noise vibration and harshness effects
Úradníček, Juraj -- Kraus, Pavel -- Musil, Miloš
Investigation of frictional stick slip and sprag slip mechanisms leading to disc brake noise vibration and harshness effects. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1577--1585. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Investigation of sloshing effect of free surface in tank containing liquid
Suchánek, Timotej -- Musil, Miloš
Skúmanie efektu špliechania voľnej hladiny v nádobe uskladňujúcej kvapalinu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Issues of superconductivity and its practical aplications
Kulhánek, Jakub -- Garan, Martin
Problematika supravodivosti a jej aplikácie v praxi. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Kompozitné materiály na báze kovu a dreva: učebné texty
Gondár, Ernest -- Kolláth, Ľudovít -- Golovkov, Andrej
Kompozitné materiály na báze kovu a dreva: učebné texty. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2017. 36 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Kryštálová a elektrónová štruktúra, N— H∙ ∙ ∙H a C—H∙ ∙ ∙O interakcie v nových spiro- [chroman-chromén] -karboxylátoch
Vrábel, Viktor -- Sivý, Július -- Švorc, Ľubomír -- Světlík, Ján -- Šafař, Peter
Crystal and electronic structure, N— H∙ ∙ ∙H and C—H∙ ∙ ∙O interactions in novel spiro-[chroman-chromene]-carboxylate. Acta Chimica Slovaca, 10. p. 74--78.
articles in magazines2017Details
Lowering the amount of moveable parts of operating mechanism serving to fold the seat back of three door car
Jantoš, Dominik -- Bucha, Jozef
Zníženie počtu pohyblivých členov ovládacieho mechanizmu sklopného sedadla trojdverového automobilu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
LPG injection in combustion engines
Bédy, Jakub -- Polóni, Marián
Vstrekovanie LPG v spaľovacích motoroch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Manažment výroby
Součková, Ingrid
Manažment výroby. Bratislava: Spektrum STU, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Material treatment of plastic waste by the form of composite materials
Senková, Mariana -- Križan, Peter
Materiálové zhodnocovanie plastových odpadov formou kompozitných materiálov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measurement of hysteresis energy in cyclic testing of material St52
Pohorelec, Matej -- Chmelko, Vladimír
Meranie hysteréznej energie pri cyklických skúškach materiálu St52. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measurement of mass fuel consumption
Thomka, Daniel -- Chríbik, Andrej
Meranie hmotnostnej spotreby paliva. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measurement of non-stationary pressure in pipeline
Mračko, Marek -- Olšiak, Róbert
Meranie nestacionárnych tlakov v uzavretých potrubiach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measurement of water flow through the orifice plate outside the zone of the constant flow coefficient
Turčák, Maroš -- Olšiak, Róbert
Meranie prietoku vody clonou mimo oblasť konštantnosti prietokového koeficientu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measurement of welding robotic line production cycle using CEE (Cyclic Event Evaluator) and SIEMENS Tecnomatix PLM
Petruľa, Dávid -- Vachálek, Ján
Meranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLM. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measuring by electronic sensors in use microcontroller ATmega8
Ištván, Peter -- Grosinger, Patrik
Meranie elektronickými snímačmi pomocou mikropočítača ATmega8. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measuring of the flow of helium in the experimental helium loop STU
Chovanec, Vladislav -- Urban, František
Meranie prietoku hélia v experimentálnej héliovej slučke STU. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measuring on physical model of fuel assembly of II. nuclear reactor VVER 440
Dedinská, Kristína -- Urban, František
Merania na fyzikálnom modeli palivovej kazety II. jadrového reaktora VVER 440. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Mechanical design of robotic workstation for gas regulator assembling
Habovštiak, Michal -- Králik, Marián
Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Methods for controling the solidification process of continuous cast metals and alloys and equipment for carrying out the method
Pokusová, Marcela -- Murgaš, Marián
Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne liatych kovov a zliatin a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu: zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50052-2016. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Microcontroller based controlling of a heat conducting model
Soľava, Tomáš -- Ondrejkovič, Karol
Riadenie teplovodného modelu na báze mikropočítača. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Microprocessor DC motor speed control
Marko, Dušan -- Takács, Gergely
Mikroprocesorové riadenie rýchlosti jednosmerného motora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Mini vacuum source for mobile applications
Púčik, Matej -- Olšiak, Róbert
Mini zdroj vákua pre mobilné aplikácie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Minimotor piston design
Husár, Michal -- Polóni, Marián
Konštrukčný návrh piestu minimotora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
MKP simulácia výlisku veka, získaného reverzným inžinierstvom
Kalaber, Juraj -- Gulanová, Jana
FEM analysis of the clutch housing acquired by Reverse Engineering and its comparison to CAD model. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Model installation for research of flow at high tangential stresses
Kopka, Vladimír -- Olšiak, Róbert
Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling and simulating of robotic arm by using of modern approaches
Páleník, Marek -- Garan, Martin
Modelovanie a simulácie robotickej ruky využitím moderných prístupov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling of automotive polyurethane jounce bumpers
Korbaš, Mário -- Harakaľová, Jana
Modelovanie polyuretánových dorazov automobilových náprav. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling of dynamic systems and their simulation using modern approaches
Majkút, Marek -- Garan, Martin
Tvorba modelov dynamických systémov a ich simulácia využitím moderných prístupov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling of frictional stick slip effect leading to disc brake noise vibration and harshness
Úradníček, Juraj -- Kraus, Pavel -- Musil, Miloš -- Bachratý, Michal
Modeling of frictional stick slip effect leading to disc brake noise vibration and harshness. In FUIS, V. Engineering mechanics 2017: book of full texts. 23rd international conference. May, 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Brno University of Technology, 2017, s. 1002--1005. ISBN 978-80-214-5497-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Modeling of processes in bioreactors
Žáková, Terézia -- Fekete, Roman
Modelovanie procesov v bioreaktoroch. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelling and control of temperature fields in extruder body as distributed parameter systems
Belavý, Cyril -- Hulkó, Gabriel -- Kubiš, Milan -- Šišmišová, Dana
Modelling and control of temperature fields in extruder body as distributed parameter systems. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 15--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Modelling and control of the electronic throttle using the piece-wise affine model
Matušík, Martin -- Honek, Marek
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modelu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelling free-form curves and surfaces by means of Minkowski operations
Velichová, Daniela
Modelling free-form curves and surfaces by means of Minkowski operations. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1659--1667. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Modelovanie a simulácia základnych fyzikálnych modelov
Nagy, Bence -- Garan, Martin
Modeling and simulation of basic physical models of dynamic systems. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modernization of the heating system in family house
Kocúr, Michal -- Šustek, Jaroslav
Modernizácia vykurovacieho systému rodinného domu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modificacion of landing gear of the small aircraft
Hrabovský, Matúš -- Izrael, Gregor
Úprava podvozku malého motorového lietadla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modification of powder material by compaction processing
Peciar, Peter -- Macho, Oliver -- Eckert, Maroš -- Kabát, Juraj -- Gabrišová, Ľudmila -- Kotora, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Modification of powder material by compaction processing. Acta Polytechnica :, 57. p. 116--124.
articles in magazines2017Details
Monitoring of a pipeline subjected to stress and corrosive environment
Nagy, Dávid -- Garan, Martin
Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Multifunctional granulator
Peciar, Peter -- Macho, Oliver -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Multifunkčný granulátor: zverejnená patentová prihláška č. 5047-2015. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva, 2017. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Napäťovo- deformačná analýza mobilnej konštrukcie
Kozel, Damián -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the mobile structure. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Návrh riadeného systému tlmenia hydraulického silentbloku
Zverbík, Marek -- Danko, Ján
Design of controlled damping system of a hydraulic chassis mount. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Neural models of distrubuted systems in the application library Neural Network Toolbox
Vendžúr, Andrej -- Végh, Peter
Neurónové modely rozložených sústav v prostredí aplikačnej knižnice Neural Network Toolbox. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
New applications of the Segner Wheel
Hubková, Lucia -- Prikkel, Karol
Novodobé uplatnenie Segnerovho kolesa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
New approaches to measuring the calibration measurements
Kaiser, Eugen -- Palenčár, Rudolf
Nové prístupy k vyhodnoteniu kalibrácie meradiel. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
New technology for hardening ready-made tools in aquaeous dispersed media
Shmatov, Alexander -- Šooš, Ľubomír -- Krajný, Zdenko
New technology for hardening ready-made tools in aquaeous dispersed media. Acta Metallurgica Slovaca :, 23. p. 87--92.
articles in magazines2017Details
Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings
Žiaran, Stanislav
Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. publ. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017. 126 strany. ISBN 978-80-227-4696-0.
conference proceedings2017Details
Number of theoretical plates in a distilation column
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter
Number of theoretical plates in a distilation column. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Numerical and analytical solutions for beams on elastic foundation
Vízi, Imrich -- Jančo, Roland
Numerické a analytické riešenie nosníkov na pružnom podklade. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Numerical simulations of FGM materials in fracture mechanics
Ďurec, Martin -- Repka, Miroslav
Numerické simulácie FGM materiálov v lomovej mechanike. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Numerické riešenie štruktúr včelieho plastu metódou konečných prvkov
Drahoš, Matej -- Jančo, Roland
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Oil transportation by the pipeline for a long distance
Žmijáková, Martina -- Prikkel, Karol
Doprava ropy potrubím na veľkú vzdialenosť. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Omnidirectional chassis control of the mobile robotic system
Slovák, Juraj -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Riadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimalizácia gumených častí pre zavesenie motora
Gajul, Shravan -- Musil, Miloš
Optimization of rubber parts of engine mountings. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimalization of brakes , brakes and car´s brake system
Csizmadia, Dávid -- Jančo, Roland
Optimalizácia bŕzd, brzdy a brzdový systém automobilov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimalization of the load-bearing structure of a low-floor utility vehicle
Števuliak, Štefan -- Šulko, Miroslav
Optimalizácia nosnej konštrukcie nízko podlažného úžitkového vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimisation of vehicle energy consumption by algorithmic graph theory
Šlauka, Michal -- Liedl, Tomáš -- Milesich, Tomáš
Optimisation of vehicle energy consumption by algorithmic graph theory. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1439--1446. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Optimization of beam of low curvature for distributed load
Gazdík, Peter -- Bíro, Dominik
Optimalizácia slabozakriveného nosníka pre spojité zaťaženie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of beam of low curvature for load with force
Gazdík, Štefan -- Bíro, Dominik
Optimalizácia slabozakriveného nosníka pre zaťaženie silou. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of control station for UV Primer detection
Harmata, Ľubomír -- Bartalský, Lukáš
Optimalizácia kontrolno-meracej stanice pre vyhodnotenie prítomnosti UV Primeru. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of the production plan at machining centre VTC200C with usage of genetic algorithm in the simulation software Plant Simulation for the company KNOTT
Randuška, Dušan -- Králik, Marián
Optimalizácia výrobného plánu na obrábacom centre VTC200C s využitím genetického algoritmu v simulačnom prostredí Plant Simulation pre spoločnosť KNOTT. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of the shape, the size and density of the pressings noble fuels
Šooš, Ľubomír -- Kolláth, Ľudovít
Optimalizácia tvaru, rozmeru a hustoty výliskov ušľachtilých palív. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2017: [elektronický zdroj] zborník prednášok z 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Zásobovanie teplom - celospoločenský fenomén. Podbanské, SR, 6. - 10. 3. 2017. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2017, s. 243--249. ISBN 978-80-89878-06-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Papermaking sludge properties for use in construction and building
Šooš, Ľubomír -- Matúš, Miloš -- Pokusová, Marcela -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel
Papermaking sludge properties for use in construction and building. MM Science Journal, p. 1719--1724.
articles in magazines2017Details
Parametric model of a hydrodynamic pump impeller
Kobza, Martin -- Mlkvik, Marek
Parametrický model obežného kolesa hydrodynamického čerpadla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parametric model of bladed distributor of the hydrodynamic pump
Žuffa, Erik -- Mlkvik, Marek
Parametrický model lopatkového rozvádzača hydrodynamického čerpadla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Pirolysis of organic waste
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Pyrolýza organických podielov odpadov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Porosity of pressed cast castings
Kvasnica, Róbert -- Vanko, Branislav
Pórovitosť tlakovo liatych odliatkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Possibilities of energy recovery of tire uniformity tester
Horváth, Tomáš -- Juhás, Martin
Možnosti rekuperácie energie testera uniformity pneumatík. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Possibilities of thermal bonding of metal with thermoplastic
Vajda, Daniel -- Belanová, Judita
Možnosti termického spájania kovu s termoplastom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prediktívne riadenie rozloženia krútiaceho momentu pre pretekárske vozidlo SGT-FE17
Mikuláš, Erik -- Gulan, Martin
Model predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing car. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Preliminary study on combustion and overall parameters of syngas fuel mixtures for spark ignition combustion engine
Toman, Rastislav -- Polóni, Marián -- Chríbik, Andrej
Preliminary study on combustion and overall parameters of syngas fuel mixtures for spark ignition combustion engine. Acta Polytechnica :, 57. p. 38--48.
articles in magazines2017Details
Preparation and characterisation of polyethylene composites filled with biodegradable filler
Fečková, Andrea -- Špitalský, Zdenko
Príprava a charakterizácia polyetylénových kompozitov plnených biodegradovateľným plnivom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Preparation of the measuring station for turbocharged internal combustion engine running on alternative fuels
Győrik, Kornél -- Chríbik, Andrej
Príprava meracieho stanovišťa pre preplňovaný spaľovací motor s pohonom na alternatívne paliva. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Preparing computotional model for the thermo-mechanical analysis of actuator under conditions of heat shocks
Poláková, Zuzana -- Mlynár, Peter
Zostavenie výpočtového modelu pre termomechanickú analýzu aktuátora pri podmienkach tepelného šoku. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Príčiny nežiaduceho kmitania a hluku kotlov a kogeneračných jednotiek vo výhrevniach: časť 2: Prenos kmitania potrubnou sústavou
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Príčiny nežiaduceho kmitania a hluku kotlov a kogeneračných jednotiek vo výhrevniach: časť 2: Prenos kmitania potrubnou sústavou. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2017: [elektronický zdroj] zborník prednášok z 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Zásobovanie teplom - celospoločenský fenomén. Podbanské, SR, 6. - 10. 3. 2017. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2017, s. 171--177. ISBN 978-80-89878-06-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Procedure for seismic analysis of liquid storage tanks using fem approach and analytical models
Sivý, Martin -- Musil, Miloš
Procedure for seismic analysis of liquid storage tanks using fem approach and analytical models. In BERAN, J. -- BÍLEK, M. -- ŽABKA, P. Advances in Mechanism Design II: proceedings of the 12th International conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberece, ČR, 6.-8.9. 2016. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 213--219. ISBN 978-3-319-44086-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Processing dusty proportion of polymer waste
Bajan, Jozef -- Gondár, Ernest
Spracovanie prašného podielu z plastového odpadu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Programovateľné hradlové pole
Penzinger, Gábor -- Takács, Gergely
Programovateľné hradlové pole. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal and optimization of material handling in case of saving logistics costs in Volkswagen Slovakia, a.s.
Janáč, Jakub -- Jerz, Vladimír
Návrh a optimalizácia manipulácie s materiálom s cieľom úspory logistických nákladov vo Volkswagen Slovakia, a. s. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal of atmospheric circulated fluidized bed boiler (ACFB ) for the lignite firing
Slavkov, Peter -- Ridzoň, František
Návrh parného kotla s cirkulujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie lignitu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal of measurement method of power in rowing
Vančo, Richard -- Volenský, Tomáš
Návrh metódy merania výkonu pri veslovaní. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal of work to calibrate the ultrasound rangefinders
Bandík, Michal -- Kureková, Eva
Návrh pracoviska na kalibráciu UZ dĺžkomerov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal to reduce the weight of the frame construction of the STUBA Green Team monopost
Dlhý, Filip -- Berta, Igor
Návrh na zníženie hmotnosti rámovej konštrukcie monopostu STUBA Green Teamu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Protective gases for arc welding and brazing of galvanized steel sheets
Arendáš, Adam -- Belanová, Judita
Ochranné plyny pre oblúkové zváranie a spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Qualitative assessment of mechanical stress in weldment
Bielik, Juraj -- Šulko, Miroslav
Kvalitatívne posúdenie mechanických napätí vo zvarenci. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Qualitative assessment of the motorcycle frame
Szeghy, Zsolt -- Šulko, Miroslav
Kvalitatívne posúdenie motocyklového rámu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Quality of components cut by laser cutting
Šuhaj, Dávid -- Belanová, Judita
Kvalita výpalkov delených laserom. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Quantitative review of winding mechanism
Medvecký, Erik -- Šulko, Miroslav
Kvantitatívne posúdenie navíjacieho mechanizmu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Radio-frequency identification applied in manufacture processes
Zrník, Michal -- Juhás, Martin
Rádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciách. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Real-time moving horizon estimation for a vibrating active cantilever
Abdollahpouri, Mohammad -- Takács, Gergely -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Real-time moving horizon estimation for a vibrating active cantilever. Mechanical Systems and Signal Processing, 86. p. 1--15.
articles in magazines2017Details
Reconstruction of 3D object dimensions from videorecords
Velichová, Daniela
Reconstruction of 3D object dimensions from videorecords. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1668--1676. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Redesign of ammonia water production unit
Ondríková, Andrea -- Juriga, Martin
Návrh konštrukčných úprav technológie výroby čpavkovej vody. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Re-design of pressure regulator of cooling system of turbo-compressor
Dedinský, Marek -- Mlkvik, Marek
Úprava regulátora tlaku chladiaceho systému turbokompresora. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Reducing heating consumption in residential and non-residential houses and its influence on heating costs
Adamová, Anna -- Urban, František
Zníženie spotrieb tepla v bytových a nebytových domoch a ich vplyv na náklady na teplo. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Reduction of failures in the welding process of the roof
Hlávek, Andrej -- Červeňan, Andrej
Zníženie nepodarkovosti na pracovisku zvárania strechy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Regenerative heat exchanger
Čičmanec, Roman -- Gužela, Štefan
Rekuperačný výmenník tepla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Registration portal for students ́ scientific conference SjF STU
Nemec, Martin -- Volenský, Tomáš
Registračný portál pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Repair of damaged of regulatory ring of the Kaplan water turbine at Hydro power plant Žilina
Ondruš, Milan -- Švec, Pavol
Oprava poškodeného regulačného kruhu Kaplanovej vodnej turbíny na Vodnom diele Žilina. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Research of hammer mill tools wearing during the disintegration of wood biomass
Šoltýs, Samuel -- Križan, Peter
Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Research of new types of coated tips for spot resistance welding of galvanized steel sheets
Novák, Tomáš -- Sejč, Pavol
Výskum nových typov povlakovaných elektród určených pre odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Riadiaci systém elektrohydraulického standu: Návrh a realizácia napäťovo-prúdového prevodníka na vstupe servoventilu
Skall, Kristián -- Bíro, Dominik
Control System for Electrohydraulic Stand: Design and Construction of a Driver for Electrohydraulic Servovalve. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Safety assessment of pressure pipelines with corrosion defects
Kubiš, Milan -- Šišmišová, Dana -- Palenčár, Rudolf
Safety assessment of pressure pipelines with corrosion defects. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 39--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Screw centrifugal pump for sewage treatment plant
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav
Čerpadlo do komunálnych čistiarní odpadových vôd. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Seismic response of elevated liquid storage tanks
Musil, Miloš -- Sivý, Martin -- Chlebo, Ondrej -- Prokop, Ondrej
Seismic response of elevated liquid storage tanks. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1107--1118. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Seizmická analýza guľových nádrží uskladňujúcich kvapalinu
Mehta, Darshil Vijaykumar -- Musil, Miloš
Seismic analysis of the spherical liquid storage tank. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Seizmické skúšky a ich využitie pre rozšírenie výpočtových štandardov pri návrhu nádrží naplnených kvapalinou
Horniaková, Andrea -- Lietavec, Ondrej -- Sivý, Martin -- Musil, Miloš
Seizmické skúšky a ich využitie pre rozšírenie výpočtových štandardov pri návrhu nádrží naplnených kvapalinou. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 49--52. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Semi-automatic transmission in a car
Gašparík, Marek -- Černý, Michal -- Šolek, Peter -- Maták, Marek
Semi-automatic transmission in a car. In BERAN, J. -- BÍLEK, M. -- ŽABKA, P. Advances in Mechanism Design II: proceedings of the 12th International conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberece, ČR, 6.-8.9. 2016. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 383--389. ISBN 978-3-319-44086-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Scheme of noncollision obstacle avoidance
Lučan, Martin -- Gulan, Martin
Návrh bezkolízneho riadenia autonómneho vozidla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulation model of anti-lock braking system for the vehicle of Formula Student
Kolek, Miroslav -- Havelka, Ferdinand
Simulačný model protiblokovacieho systému ABS pre monopost Formula Student. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulation of synchronization process of manual gearbox and increase of efficiency of synchronization system
Drahoš, Dávid -- Magdolen, Ľuboš
Simulácia procesu synchronizácie v manuálnej prevodovke a zvýšenie efektívnosti synchronizačného systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulation of the vertical dynamics model of a car equipped with a semi-active pneumatic spring
Herzogová, Katarína -- Havelka, Ferdinand
Simulácia modelu vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnou pneumatickou pružinou. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Sintering of HDH Ti powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria
Kováčik, Jaroslav -- Emmer, Štefan -- Rodríguez, J. -- Canadas, I.
Sintering of HDH Ti powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria. Journal of Alloys and Compounds, 695. p. 52--59.
articles in magazines2017Details
Sloshing effects in tanks containing liquid
Sivý, Martin -- Musil, Miloš -- Chlebo, Ondrej -- Havelka, René
Sloshing effects in tanks containing liquid. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] :. s. 00069.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Solárne auto
Pitoňák, Tomáš -- Vlnka, Ján
Solar car. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Solution beam on elastic foundation with stiffness change in the horizontal direction
Valkovič, Vojtech -- Jančo, Roland
Solution beam on elastic foundation with stiffness change in the horizontal direction. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1623--1630. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora : patentová prihláška č. 5027-2015
Pokusová, Marcela -- Murgaš, Marián -- Tehlár, Pavol
Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora : patentová prihláška č. 5027-2015. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 16 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Strength analysis of critical parts of boom manipulator
Tkáč, Matúš -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie kritických častí výložníkového manipulátora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Strength and elasticity
Chmelko, Vladimír -- Garan, Martin -- Šulko, Miroslav
Pružnosť a pevnosť. Bratislava: Spektrum STU, 2017. 182 p. ISBN 978-80-227-4667-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Strength assessment of a dismountable cross-link
Sárkány, Michal -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie rozoberateľného krížového spoja. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stress – Deformation Analysis and optimization of rotary table
Rovný, Tomáš -- Chmelko, Vladimír
Napäťovo-deformačná analýza a optimalizácia otočného stola. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stress analysis of atomizational pressure gauge
Kolesár, Jakub -- Élesztös, Pavel
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stress strain analysis of tower crane frame
Koščo, Tomáš -- Šulko, Miroslav
Napäťovo deformačná analýza nosnej konštrukcie vežového žeriava. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stress-strain analysis of certain parts of the tubular reactor
Tóth, Attila -- Élesztös, Pavel
Deformačno - napäťový stav vybraných častí rúrkového reaktora. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Structural design of all wheel drive drivetrain for FSE vehicle
Dunaj, Štefan -- Bucha, Jozef
Konštrukčný návrh hnacieho mechanizmu pohonu všetkých kolies vozidla FSE. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Structural design of a shank cutter for machining sandwich composite structures
Martosy, Peter -- Bachratý, Michal
Konštrukčný návrh kompenzátora stopkovej frézy pre obrábanie sendvičových kompozitových konštrukcií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Structural design of clamping the rear wings of the vehicle of formula student
Kalenyuk, Andriy -- Hladiš, Peter
Konštrukčný návrh uchytenia zadného krídla vozidla formula študent. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Structural proposal for axial piston pump with a swash plate
Grgač, Ondrej -- Mlkvik, Marek
Konštrukčný návrh axiálneho piestového hydrogenerátora s naklonenou platňou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Study of increasing fracture toughness of nitride ceramics by adding particles into the matrix
Kukula, Jakub -- Brusilová, Alena
Štúdium zvyšovania húževnatosti nitridovej keramiky vnášaním častíc do matrice. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Study of properties of tailored blanks
Šiška, Jakub -- Schrek, Alexander
Štúdium vlastností kombinovaných polotovarov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Study of tribological processes of metallic and ceramic materials
Sabóová, Františka -- Brusilová, Alena
Štúdium tribologických procesov kovových a keramických materiálov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Suspension systems of cars
Lenhart, Stanislav -- Magdolen, Ľuboš
Systémy odpruženia automobilov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
System for data acquisition of turbocharged combustion engine
Šemetka, Adam -- Chríbik, Andrej
Systém zberu dát preplňovaného spaľovacieho motora. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
System for monitoring and control of facilities in buildings
Köplinger, Richard -- Honek, Marek
Systém monitorovania a ovládania zariadení budov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Tabletting process of pharmaceutical materials
Guštafík, Adam -- Peciar, Peter
Tabletovanie farmaceutických materiálov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Technology of 3-D Laser Cladding of powder materials based on Ni
Jaroš, Ján -- Sejč, Pavol
Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The concept of collecting and evaluating data in the smart home via Z-Wave standard base
Šroba, Dávid -- Šišmišová, Dana
Koncept zberu a vyhodnocovania dát v inteligentnej domácnosti na báze štandardu Z-Wave. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The conceptual design of the wheeled self-propelled chassis for the telescopic boom excavator of the 18 t weight class
Paják, Michal -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh samohybného kolesového podvozku pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The conformity assessment procedure
Mäsiarová, Simona -- Ďuriš, Stanislav
Postup posudzovania zhody vodomerov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The connection between hydraulic aggregate HA2-250 and open hydraulic circuit
Šimek, Martin -- Prikkel, Karol
Prepojenie hydraulického agregátu HA2-250 s otvoreným hydraulickým obvodom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The constructional design of the basic bucket and the additional work equipment for sorting of debris for a mobile working machine with a telescopic boom with a total weight of 18 tons
Matovčík, Dominik -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh základnej lopaty a prídavného pracovného zariadenie na triedenia ruín pre mobilný pracovný stroj s teleskopickým výložníkom s celkovou hmotnosťou 18 t. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The control system of machine Wippe RP/RPH based on a programmable logic controller
Slodičák, Adam -- Šolek, Peter
Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The cooling of beer cans by zeolite cooler
Obert, Peter -- Masaryk, Michal
Chladenie pivných plechoviek zeolitovým chladičom. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The design and the comparison of heating systems and heat sources for ensuring a thermal comfort in a family house
Grausová, Ivana -- Muškát, Peter
Návrh a porovnanie vykurovacích systémov a zdrojov tepla pre zabezpečenie tepelnej pohody v rodinnom dome. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The design of small pumped hydro storage
Baláž, Ľubomír -- Varchola, Michal
Projekčný návrh malej prečerpávacej vodnej elektrárne. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The design of the equipment for marking the positions of clamp jigs on machine tool
Papcun, Štefan -- Bachratý, Michal
Konštrukčný návrh zariadenia pre popisovanie rozloženia upínacích prípravkov na obrábacom stroji. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The design of workplace for calibration of deviation meters
Cimerman, Ján -- Kureková, Eva
Návrh pracoviska na kalibráciu odchýlkomerov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The development of welding technology for unique creep steels developed in ŽP, a.s.
Tvrdoň, Marek -- Sejč, Pavol
Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v ŽP, a.s. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The economic sustainability of a model that balances ecological and power supply needs
Kirin, Snežana -- Kováč, Pavel -- Slavkovič, Borislav -- Mirjanič, Sladana -- Šooš, Ľubomír
The economic sustainability of a model that balances ecological and power supply needs. MM Science Journal, p. 1692--1695.
articles in magazines2017Details
The effects of mechanical properties and sintering duration on the wear behaviour of silicon nitride
Brusilová, Alena -- Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Pokusová, Marcela
The effects of mechanical properties and sintering duration on the wear behaviour of silicon nitride. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj], 174. p. 012007.
articles in magazines2017Details
The influence of the spring parameters on the vertical dynamics of the vehicle
Franko, Vladimír -- Bucha, Jozef
Vplyv parametrov pruženia na zvislú dynamiku vozidla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The measurement of drive resistance of the drive system
Kačur, Slavomír -- Hladiš, Peter
Meranie jazdného odporu pohonného ústrojenstva. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The possibility of using recycled polypropylene SUPOLHT345E
Kolláth, Ľudovít -- Repková, Jana -- Gondár, Ernest
The possibility of using recycled polypropylene SUPOLHT345E. MM Science Journal, 2017. p. 1789--1792.
articles in magazines2017Details
The process of creating the digital twins of the industrial production lines within the Industry 4.0 concept
Lokšík, Milan -- Vachálek, Ján -- Morháč, Martin -- Juhás, Martin -- Belavý, Cyril -- Palenčár, Rudolf
Tvorba digitálneho dvojčaťa priemyselnej výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: elektronický zdroj 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 14--1. ISBN 978-80-553-3075-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
The proposal, energy and economic evaluation system heating and hot water using heat pumps air water
Oravec, Marek -- Havelský, Václav
Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému vykurovania a prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla vzduch – voda. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The proposal of didactic exercises based on nested platforms on ARDUINO basis for fluid systems
Koník, Ervín -- Vachálek, Ján
Návrh didaktických cvičení na základe vnorených platforiem na báze ARDUINO pre fluidné systémy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The proposal of prototype of bridge plates
Miho, Peter -- Šulko, Miroslav
Návrh prototypu premosťovacích prvkov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The selection and comparison of the selected refrigerant for cooling and freezing
Štefanides, Jakub -- Tomlein, Peter
Výber a porovnanie vybraných chladív pre chladenie a mrazenie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The use of alternative sources of electrical energy
Morvayová, Pavlína -- Vlnka, Ján
Využitie alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The use of plastic materials in the production of components of motor vehicles
Čuvala, Erik -- Gulanová, Jana
Použitie plastových materiálov pri výrobe dielov motorových vozidiel. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Thermal field simulation of repair threads in a hole in the cover of a pressure vessel by welding using Sysweld
Jančo, Roland -- Élesztös, Pavel
Thermal field simulation of repair threads in a hole in the cover of a pressure vessel by welding using Sysweld. In BERAN, J. -- BÍLEK, M. -- ŽABKA, P. Advances in Mechanism Design II: proceedings of the 12th International conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberece, ČR, 6.-8.9. 2016. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 191--198. ISBN 978-3-319-44086-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Three pressures analyzes
Peller, Krisztián -- Chríbik, Andrej
Trojtlaková analýza spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Tolerance charts in statistical process control
Janiga, Ivan -- Gabková, Jana -- Richtáriková, Daniela
Tolerance charts in statistical process control. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 723--729. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Tracking of properties of plastic products, made by 3D printer
Mačej, René -- Gondár, Ernest
Sledovanie vlastností plastových výrobkov pripravených 3D tlačou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Trigonometry and limits
Letavaj, Peter
Trigonometry and limits. In New learning scenarios in digitalized world: elektronický zdroj proceedings. Bukurešť, Rumunsko, 24.5. 2017. 1. vyd. Bukurešť: Technical University of Civil Engineering, 2017, s. 52--56. ISBN 978-973-100-438-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Tuning of a combustion engine for sports purposes
Rýs, Andrej -- Chríbik, Andrej
Ladenie spaľovacieho motora pre športové účely. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Tuning of a mini combustion engine for competition purposes
Híveš, Lukáš -- Chríbik, Andrej
Ladenie spaľovacieho minimotora pre súťažné účely. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Two-stage hydrodynamic pump
Tóth, Ádám -- Knížat, Branislav
Dvojstupňové hydrodynamické čerpadlo. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Unfavourable sloshing effects of convective liquid portion in tank-liquid systems
Sivý, Martin -- Grosinger, Patrik
Unfavourable sloshing effects of convective liquid portion in tank-liquid systems. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 75--80. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Uniaxial industrial fertilizers pressing
Tkáč, Tomáš -- Peciar, Peter
Jednoosové lisovanie priemyselných hnojív. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Use of nested platform Arduino to work with RFID technology
Schlosser, Peter -- Šišmišová, Dana
Využitie vnorenej platformy Arduino za účelom práce s RFID technológiou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Use of 3-D optical measuring equipment in the metrological control of test sieves
Štofková, Frederika -- Ďuriš, Stanislav
Využitie 3-D optického meracieho zariadenia pri metrologickej kontrole skúšobných sít. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Using motion tracking platforms in RTLS (Real Time Locating System) technology in Industry 4.0 concept
Klapáč, Maroš -- Vachálek, Ján
Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Using of composite materials in the automotive industry
Koškovská, Jana -- Gulanová, Jana
Využitie kompozitných materiálov v automobilovom priemysle. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Utilization of the Siemens Tecnomatix PLM software product in the Industry 4.0 concept for optimizing the ergonomics of workplaces in the engineering industry
Talo, Daniel -- Šišmišová, Dana
Využitie softvérového produktu Siemens Tecnomatix PLM v rámci konceptu Industry 4.0 pre optimalizáciu ergonómie pracovísk v strojárenskom priemysle. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Validation and convergence of the adaptive Monte Carlo method toward the law of propagation of uncertainty applied on specific point of chosen subscale of ITS-90
Sopkuliak, Peter -- Palenčár, Rudolf -- Palenčár, Jakub -- Suroviak, Emil
Validation and convergence of the adaptive Monte Carlo method toward the law of propagation of uncertainty applied on specific point of chosen subscale of ITS-90. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1459--1470. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Verification of notch effect of trapezoidal thread using photostress
Valanec, Michal -- Margetin, Matúš
Verifikácia vrubového účinku trapézového závitu metódou reflexnej fotoelasticimetrie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vibration analysis of structure of an air conditioning unit
Daňa, Patrik -- Havelka, Ferdinand -- Havelka, René
Analýza kmitania konštrukcie klimatizačnej jednotky. In ŽIARAN, S. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2017, s. 19--22. ISBN 978-80-227-4696-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Virtualization of robotic manufacturing system using Virtual Commissioning in Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate
Tatarko, Matúš -- Vachálek, Ján
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vlastnosti antirolovej tyče na vertikálnej dynamike vozidla
Makwana, Bhavik Chandubhai -- Bucha, Jozef
Properties of antiroll bar on vertical dynamics of vehicle. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vortex Pump
Hajdučák, Ján -- Varchola, Michal
Voľne vírivé čerpadlo - Vortex Pump. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Wagon chassis wake analysis on selected sections I.
Forner, Miloš -- Chmelko, Vladimír
Analýza budenia podvozku vagóna na vybraných úsekoch I. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Wear resistance chrome cast iron
Prikler, Patrik -- Berta, Igor
Oteruvzdorné chromové liatiny. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Weldability of gradient tubes for power generation biomass boilers
Šauša, Ondrej -- Belanová, Judita
Zvariteľnosť gradientných materiálov používaných v kotloch spaľujúcich biomasu v energetickom priemysle. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details