Apr 30, 2017   5:17 a.m. Anastázia
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 49

PublicationsType of resultYearDetails
Alternative methods for nitrogen removal
Drtil, Miloslav -- Imreová, Zuzana -- Vlčková, Stanislava
Alternatívne metódy odstraňovania dusíka. Vodohospodársky spravodajca :, 60. p. 13--17.
articles in magazines2017Details
Analytické metódy na detekciu pesticídov v potrave
Hrouzková, Svetlana
Analytical methods for pesticide detection in foodstuffs. In Food analysis: Innovative Analytical Tools for Safety Assessment. 1. vyd. Beverly, Masachusetts: John Wiley & Sons Inc, 2017, s. 221--269. ISBN 978-1-119-16055-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analýza inkjetových výtlačkov tlačených s použitím čierneho atramentu pomocou Mikroskopie atomárnych síl s infračervenou spektroskopiou a metódy Povrchovo zosilnenej a infračervenej spektroskopie
Oravec, Michal -- Miura, Katsuya -- Čeppan, Michal
Analysis of Black Inkjet Prints by Atomic Force Microscope Infrared-Spectroscopy (AFM-IR) and Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy (SEIRAS). In DZIK, P. Studentská odborná konference Chemie je život 2017: sborník abstraktů, Vysoké učení technické v Brně, 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 69. ISBN 978-80-214-5488-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analýza vplyvu teploty odpadovej vody na hydraulické procesy v sedimentačnej nádrži
Stanko, Štefan -- Hrudka, Jaroslav -- Škultétyová, Ivona -- Holubec, Michal -- Galbová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš
Analysis of seasonal temperature influence on hydraulic processes in a waste water sedimentation tank. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly [elektronický zdroj]: selected papers from the Conference XXXVIth Modern Electrochemical Methods, Czech Republic, 2016, 148. p. 489--495.
articles in magazines2017Details
Antioxidant properties of varietal wines - new vs. old varieties
Furdíková, Katarína -- Ožvold, Filip -- Žembeová, Anna
Antioxidačné vlastnosti odrodových vín - vybrané novošľachtence vs. staré odrody. Vinič a víno, 17. p. 20--24.
articles in magazines2017Details
Black liquor gasifier integration into energy balance of a paper mill
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 27--32. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Cellulose Characterization by SEC-MALS, SEC-DAD, and A4F-MALS Methods
Kačík, František -- Podzimek, Štěpán -- Vizárová, Katarína -- Kačíková, Danica -- Čabalová, Iveta
Cellulose Characterization by SEC-MALS, SEC-DAD, and A4F-MALS Methods. In BIT´s 5th Annual Conference of AnalytiX-2017. March 22-24, 2017, Fukuoka, Japan: Conference Abstract Book. 1. vyd. Hui Xian Yuan: BIT Group Global, 2017, s. 332.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
CFD analýza experimentálnych úprav vtokovej zóny sedimentačných nádrží na čistiarni odpadových vôd
Stanko, Štefan -- Hrudka, Jaroslav -- Škultétyová, Ivona -- Holubec, Michal -- Galbová, Kristína -- Gregušová, Veronika -- Mackuľak, Tomáš
CFD analysis of experimental adjustments on wastewater treatment sedimentation tank inflow zone. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly [elektronický zdroj]: selected papers from the Conference XXXVIth Modern Electrochemical Methods, Czech Republic, 2016, 148. p. 585--591.
articles in magazines2017Details
Control of a boiler-turbine unit using MPC-based reference governors
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
Control of a boiler-turbine unit using MPC-based reference governors. Applied Thermal Engineering, 110. p. 1437--1447.
articles in magazines2017Details
Crystal, molecular and electronic properties of 3-acetyl-1-(3,5-dimethylphenyl) thiourea
Sivý, Július -- Vrábel, Viktor -- Králik, Marián -- Gowda, Thimme D.
Crystal, molecular and electronic properties of 3-acetyl-1-(3,5-dimethylphenyl) thiourea. In SZARKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2017: elektronický zdroj proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1421--1426. ISBN 978-80-227-4650-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Degradácia kyseliny monochlóroctovej hliníkom modifikovanou Fentonovou reakciou
Llort Sala, Albert -- Hrdlička, Lukáš -- Prousek, Jozef
Degradation of monochloroacetic acid by aluminium modified Fenton process. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 59--62. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Detakcia reaktivity iónovej kvapaliny na báze imidazolínia v hybridných materiáloch na báze Kaolinitu a Halloyzitu
Zacher, Tomáš -- Hronský, Viktor -- Naftaly, Mira -- Čaplovičová, Mária -- Emmerich, Katja -- Steudel, Annett -- Mečiarová, Mária -- Janek, Marián
Terahertz time domain detection of imidazolium ionic liquid reactivity in nanohybrid materials based on Kaolinite and Halloysite. Applied Clay Science, 135. p. 475--484.
articles in magazines2017Details
Distribúcia enantiomérov prchavých organických zlúčenín vo vybraných ovocných destilátoch
Vyviurska, Olga -- Zvrškovcová, Helena -- Špánik, Ivan
Distribution of enantiomers of volatile organic compounds in selected fruit distillates. Chirality, p. 14--18.
articles in magazines2017Details
Drevené povrchy: aktivácia plazmou
Ráhel, Jozef -- Tiňo, Radko
Wood Surfaces: Plasma Activation. In SHOHET, J L. Encyclopedia of Plasma Technology. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2017, s. 1541--1551. ISBN 978-1-4665-0059-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Editorial
Polakovič, Milan
Editorial. Chemical Papers, 71. p. 1--2.
articles in magazines2017Details
Evaluation of the quality of treated water and operating parameters of the two urban waste water treatment plant with intensive nitrogen and phosphorus removal in Slovakia
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava
Vyhodnotenie kvality vyčistenej vody a prevádzkových parametrov na 2 mestských ČOV s intenzívnym odstraňovaním dusíka a fosforu v SR. In Řešení extrémních požadavku na čištení odpadních vod 2017: Blansko, 23.-24.2.2017, konference s mezsinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2017, s. 27--38. ISBN 978-80-263-1169-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Extrakcia polyfenolov s využitím DES zo smrekovej kôry a ich antioxidačné aktivity
Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal
DES extraction of polyphenols from spruce bark and their antioxidant activities. In FP1306 COST Action Third Workshop and Fourth MC Meeting, Torremolinos, 27-28 March 2017: book of abstracts. 1. vyd. Brussels: Cost, 2017, s. 33.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Fermentácie cereálií a pseudocereálií baktériami mliečneho kysnutia
Liptáková, Denisa -- Matejčeková, Zuzana -- Valík, Ľubomír
Lactic acid bacteria and fermentation of cereals and pseudocereals. In Fermentation Processes. 1. vyd. Rijeka, Croatia: InTech, 2017, s. 223--254. ISBN 978-953-51-2928-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Heat recuperation improvement in chips cooking in paper production process
Husár, Jakub -- Variny, Miroslav
Zefektívnenie hospodárenia s teplom pri varení drevnej štiepky pri výrobe papiera. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác, p. 33--37.
articles in magazines2017Details
Chráňte si pokožku pri práci s chemickými látkami v domácnosti i záhrade
Beránková, Martina -- Hojerová, Jarmila
Chráňte si pokožku pri práci s chemickými látkami v domácnosti i záhrade. Derma revue, 15. p. 7.
articles in magazines2017Details
Impact of selected pharmaceuticals on removing organic pollution from wastewaters
Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bodík, Igor
Vplyv vybraných liečiv na odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Vodní hospodářství :, 67. p. 7--10.
articles in magazines2017Details
Investigation of volatile profile of varietal Gewürztraminer wines using two-dimensional gas chromatography
Furdíková, Katarína -- Bajnociová, Lucia -- Malík, Fedor -- Špánik, Ivan
Investigation of volatile profile of varietal Gewürztraminer wines using two-dimensional gas chromatography. Journal of Food and Nutrition Research :, 56. p. 73--85.
articles in magazines2017Details
Korelácia medzi porozitou a mechanickými vlastnosťami viaczložkových systémov pozostávajúcich z portlandského cementu – trosky – kremičitého úletu – metakaolínu
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Bartoníčková, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
The correlation between porosity and mechanical properties of multicomponent systems consisting of Portland cement–slag–silica fume–metakaolin. Construction and Building Materials, 135. p. 306--314.
articles in magazines2017Details
Methanol production from municipal solid waste
Šuhaj, Patrik
Výroba metanolu z tuhého komunálneho odpadu. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 93--97. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Náhrada kyslíkovej delignifikácie s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Vrška, Milan
Replacement of oxygen delignification by use of deep eutectic solvents. In FP1306 COST Action Third Workshop and Fourth MC Meeting, Torremolinos, 27-28 March 2017: book of abstracts. 1. vyd. Brussels: Cost, 2017, s. 90.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Nanotoxicity and the migration of nanoparticles from packaging to food
Šimon, Peter
Nanotoxicity and the migration of nanoparticles from packaging to food. In 6th International Symposium on Food Packaging - Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16-18 November 2016, Barcelona, Spain. Brussels: Ilsi Europe International Life Sciences Institute, 2017, s. 187.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Národný beh Devín Bratislava, 70 ročníkov v 96-ročnej histórii
Bobrík, Miroslav -- Seman, František
Národný beh Devín Bratislava, 70 ročníkov v 96-ročnej histórii. Bratislava: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 2017. ISBN 978-80-972620-3-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Nízkomolekulové zlúčeniny s bioaktívnym ligandom: DNA interakcie, antimikróbne a proteinádorové aktivity 5,7-dihalo-8-chinolinátových complexov paládia(II) s K+ a Cs+ katiónmi
Farkasová, Veronika -- Drweesh, Sayed Ali -- Lüköová, Andrea -- Sabolová, Danica -- Radojević, Ivana D. -- Čomic, Ljiljana R. -- Vasic, Sava M. -- Paulíková, Helena -- Fečko, Stanislav -- Balašková, Tatiana -- Vilková, Mária -- Imrich, Ján -- Potočňák, Ivan
Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part VIII: DNA interaction, antimicrobial and antitumor activities of ionic 5,7-dihalo-8-quinolinolato palladium(II) complexes with K+ and Cs+ cations. Journal of Inorganic Biochemistry, 167. p. 80--88.
articles in magazines2017Details
Obrátenie stereoselektivity v cykloadíciách päťčlánkových cyklických nitrónov pripravených z hexóz
Malatinský, Tomáš -- Spišáková, Mária -- Babjak, Matej -- Doháňošová, Jana -- Marek, Jaromír -- Moncoľ, Ján -- Fischer, Róbert
Reversal of Stereoselectivity in Cycloadditions of Five-Membered Cyclic Nitrones Derived from Hexoses. European Journal of Organic Chemistry, p. 1086--1098.
articles in magazines2017Details
Odhadované množstvo vybraných liečiv sorbovaných na stabilizovaný kal z čistiarne odpadových vôd Bratislava-Petržalka
Ivanová, Lucia -- Fáberová, Milota -- Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Estimation of amount of selected pharmaceuticals sorbed onto digested sludge from wastewater treatment plant Bratislava-Petržalka. In Environmental research. s. 31--35.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Odstraňovanie kongenérov polychlórovaných bifenylov v zmesi Delor 103 z odpadových vôd ozonizáciou vs/biologickou metódou
Dudášová, Hana -- Derco, Ján -- Sumegová, Lenka -- Dercová, Katarína -- Lászlová, Katarína
Removal of polychlorinated biphenyl congeners in mixture Delor 103 from wastewater by ozonation vs/and biological method. Journal of Hazardous Materials, 321. p. 54--61.
articles in magazines2017Details
Optimal control of a laboratory binary distillation column via regionless explicit MPC
Drgoňa, Ján -- Klaučo, Martin -- Janeček, Filip -- Kvasnica, Michal
Optimal control of a laboratory binary distillation column via regionless explicit MPC. Computers and Chemical Engineering, 96. p. 139--148.
articles in magazines2017Details
Optimalizácia podmienok extrakcie
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor
Optimization Conditions of Extraction. In FP1306 COST Action Third Workshop and Fourth MC Meeting, Torremolinos, 27-28 March 2017: book of abstracts. 1. vyd. Brussels: Cost, 2017, s. 89.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Photochemical and photocatalytic degradation of azo dye Ostazine Yellow H-R
Drobňáková, Adriána -- Hrdlička, Lukáš -- Prousek, Jozef
Fotochemická a fotokatalytická degradácia azofarbiva Ostazine Yellow H-R. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 9--13. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Používajte rukavice
Beránková, Martina -- Hojerová, Jarmila
Používajte rukavice. Záhradkár, 53. p. 122--123.
articles in magazines2017Details
Prechod mäkkých patogénov cez mikrofiltračné membrány v závislosti od transmembránového tlaku
Helling, Alexander -- Kubicka, Alexander -- Schaap, Iwan A.T. -- Polakovič, Milan -- Hansmann, Björn -- Thiess, Holger -- Strube, Jochen -- Thom, Volkmar
Passage of soft pathogens through microfiltration membranes scales with transmembrane pressure. Journal of Membrane Science, 522. p. 292--302.
articles in magazines2017Details
Preparation of cis-Fused Tetrahydropyranyl Lactones via Palladium Catalysed Cyclocarbonylation of Enediols
Cintulová, Daniela -- Slahúčková, Monika -- Paštrnák, Jakub -- Prónayová, Nadežda -- Szolcsányi, Peter
Preparation of cis-Fused Tetrahydropyranyl Lactones via Palladium Catalysed Cyclocarbonylation of Enediols. Synthesis-Stuttgart :, 49. p. 755--762.
articles in magazines2017Details
Sírne a peroxidové sieťovanie kaučukových zmesí na báze NR a NBR. Časť I: sieťovanie a fyzikálno-mechanické vlastnosti
Kruželák, Ján -- Sýkora, Richard -- Hudec, Ivan
Sulfur and peroxide curing of Rubber Compounds based on NR and NBR. Part I: cross-linking and physical-mechanical Properties. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 70. p. 1--2.
articles in magazines2017Details
Steam turbines operation optimization in chemicals regeneration process in pulp and paper industry
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Optimalizácia chodu parných turbín pri regenerácii chemikálií v papierenskom priemysle. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 77--82. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Synthesis, spectral, magnetic properties, electrochemical evaluation and SOD mimetic activity of four mixed-ligand Cu(II) complexes
Puchoňová, Miroslava -- Švorec, Jozef -- Švorc, Ľubomír -- Pavlik, Ján -- Mazúr, Milan -- Dlháň, Ľubor -- Ružičková, Zdenka -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Synthesis, spectral, magnetic properties, electrochemical evaluation and SOD mimetic activity of four mixed-ligand Cu(II) complexes. Inorganica Chimica Acta :, 455. p. 298--306.
articles in magazines2017Details
Štúdium starnutia atramentov v modrých guľôčkových perách pomocou metódy GC-MS
Parciová, Silvia -- Reháková, Milena -- Ház, Aleš
The study of aging of writing inks in blue ballpoint pens by GC-MS. In DZIK, P. Studentská odborná konference Chemie je život 2017: sborník abstraktů, Vysoké učení technické v Brně, 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 90. ISBN 978-80-214-5488-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Štúdium Vis-NIR a NIR spektrálnych dát inkjetových výtlačkov, tlačených s použitím čierneho atramentu, pomocou metódy -Analýza hlavných komponentov
Oravec, Michal -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal
Study of Vis-NIR and NIR spectral data of black inkjet prints using principal component analysis for forensic discrimination. NIR news, 28. p. 7--12.
articles in magazines2017Details
Technológia ochrany ovzdušia
Čík, Gabriel -- Lesný, Juraj
Technológia ochrany ovzdušia. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 247 p. ISBN 978-80-227-4670-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii pece v procese parného reformingu zemného plynu
Kostelka, Rastislav -- Variny, Miroslav
Technologic and energetic aspects of riadiation section heat utilization efficiency on Steam Methane Reforming (SMR) furnace. In HORNÍK, M. Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017: zborník prác. 1. vyd. Trnava: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2017, s. 45--49. ISBN 978-80-8105-845-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Upper airways infections
Medveďová, Alžbeta
Infekcia horných dýchacích orgánov. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 06. p. 20.
articles in magazines2017Details
Vplyv vybraných nanomateriálov na mikroorganizmy
Brandeburová, Paula -- Bírošová, Lucia -- Vojs, Marian -- Kromka, Alexander -- Gál, Miroslav -- Tichý, Jozef -- Híveš, Ján -- Mackuľak, Tomáš
The influence of selected nanomaterials on microorganisms. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly [elektronický zdroj] :, 148. p. 525--530.
articles in magazines2017Details
Vplyv zrážania fosforu na procesy čistenia odpadových vôd
Derco, Ján -- Kuffa, Rastislav -- Urminská, Barbora -- Dudáš, Jozef -- Kušnierová, Jana
Influence of Phosphorus Precipitation on Wastewater Treatment Processes. In JIAN, K. Operations Research - the Art of Making Good Decisions. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2017, s. 103--132. ISBN 978-953-51-2818-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
2D-Titanium dioxide nanosheets modified with Nd, Ag and Au: Preparation, characterization and photocatalytic activity
Pližingrová, Eva -- Klementová, Mariana -- Bezdička, Petr -- Boháček, Jaroslav -- Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Mazúr, Milan -- Krýsa, Josef -- Šubrt, Jan -- Brezová, Vlasta
2D-Titanium dioxide nanosheets modified with Nd, Ag and Au: Preparation, characterization and photocatalytic activity. Catalysis Today, 281. p. 165--180.
articles in magazines2017Details
6-Nitroquinolones in dimethylsulfoxide: Spectroscopic characterization and photoactivation of molecular oxygen
Hricovíni, Michal -- Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Jantová, Soňa -- Bella, Maroš -- Šoral, Michal -- Brezová, Vlasta
6-Nitroquinolones in dimethylsulfoxide: Spectroscopic characterization and photoactivation of molecular oxygen. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry :, 332. p. 112--121.
articles in magazines2017Details