Oct 21, 2020   1:32 a.m. Uršuľa
Academic information system

Závěrečné práce


Agenda závěrečných prací umožňuje návrh témat, přihlášení studentů na témata, založení zadání, vložení zpracované práce a posudků. Lze ji použít i pouze pro vložení zadání práce, její odevzdání a vložení posudků. Lze ji využít jak pro bakalářská a magisterská studia, tak pro studia doktorská, nebo jiná studia, kde studenti zpracovávají a odevzdávají nějaký typ závěrečné práce (např. celoživotní studia). Použité je však nutné konzultovat s provozovatelem informačního systému, zejména s ohledem na tiskové výstupy (zadání závěrečné práce).

Pro evidenci závěrečný prací studentů existuje rozsáhlá aplikace Závěrečné práce určená zejména studentům a vedoucím závěrečných prací, přístup do ní však mají i studijní referentky se Studijní evidence a oponenti práce. Prohlížet evidované práce pak lze z portálu veřejných informací v aplikaci Závěrečné práce nebo v aplikaci Lidé na STU.

Možné etapy evidence závěrečných prací zachycuje následující příklad:

 • Učitelé navrhují témata závěrečných prací;
 • Vedoucí pracovišť schvalují témata pro vypsání studentům;
 • Studenti si vybírají téma závěrečné práce;
 • Učitelé rozhodují o tom, kterého studenta povedou;
 • Vedoucí pracovišť schvalují přidělení studentů učitelům;
 • Vedoucí práce tvoří zadání závěrečné práce;
 • Studenti odevzdávají průběžně práci ke kontrole;
 • Studenti vyplní doplňující informace (metadata) o práci;
 • Studenti vloží závěrečnou práci;
 • Vedoucí práce stanoví oponenta práce;
 • Vedoucí pracovišť potvrdí přidělení oponentů;
 • Studenti nastaví stupeň zveřejňování jejich závěrečné práce;
 • Studijní oddělení studentům potvrdí nastavení stupně pro zveřejňování práce;
 • Studenti odevzdají závěrečnou práci a potvrdí shodu;
 • Vedoucí práce odevzdají posudek;
 • Oponenti odevzdají posudek;
 • Vedoucí práce může kontrolovat výsledky hledání podobných prací (plagiátů);
 • Vedoucí práce udělí zápočet za závěrečnou práci;
 • Studijní oddělení může studenta pustit k závěrečné zkoušce;
 • Studijní oddělení zadá výsledek závěrečné zkoušky;
 • Závěrečná práce vč. výsledku a posudků je k dispozici v lokálním registru (na veřejném portálu školy) s ohledem zvolený stupeň utajení;
 • Informace o závěrečných pracích (metadata) mohou být exportovány do národního registru CRZP.

Přístup k aplikaci

Odkaz pro návrh témat, tvorbu zadání práce a vložení posudků je zobrazen v Osobní administrativě v části Moje výuka všem vyučujícím předmětů, pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům doktorského studia, uživatelům, kteří již závěrečnou práci vedli, pracovníkům vedeným jako externí učitel, externí vedoucí závěrečné práce, externí školitel a externí oponent vedený na pracovišti, kde student, jehož práci má vést, studuje.

Studenti, kteří mají zapsaný speciální předmět závěrečná práce, např. Bakalářská práce, Diplomová práce, Diplomní seminář, Disertační práce, Závěrečná práce, mají zobrazenu ikonu pro správu závěrečných prací v Portálu studenta. Zde mají také umístěnu aplikaci pro návrh témat závěrečných prací.

Studijní referentky mají ve Studijní evidenci přístup do aplikací pro správu závěrečných prací jak z pohledu studenta, tak z pohledu vedoucího a oponenta práce. Nemohou však navrhovat témata prací.

Vypisování témat studentům doktorského studia ovlivňuje aplikace Evidence školitelů doktorandů, v níž jsou evidovány osoby, které mohou vypsat téma závěrečné práce pro studenty určených studijních programů.

Zadání práce

Zadání bakalářských, diplomových, disertačních a jiných závěrečných prací jsou vytvořena v jednom stylu a jsou uchována v elektronické podobě současně s elektronickou verzí závěrečné práce, jejími přílohami a posudky. Elektronické verze závěrečných prací jsou přístupné v samostatné aplikaci AIS Závěrečné práce na STU a v aplikaci Lidé na STU v části Portál veřejných informací.

Zadání práce může vyučující založit samostatně nebo na základě studentem dříve zvoleného tématu práce.

Zadání lze vytvářet pro všechny studenty, kteří mají zapsaný některý z předmětů jako Bakalářská práce, Diplomová práce, Diplomní seminář, Disertační práce, Závěrečná práce (jedná se o speciální předmět, který má v katalogu předmětů atribut Speciální předmět nastaven na závěrečná práce).

Atribut speciálního předmětu nastavuje systémový integrátor v katalogu předmětů.

Založením zadání závěrečné práce se vyučující, který zadání založil, automaticky stává zkoušejícím tohoto speciálního předmětu. Přiřazení vyučujícího k předmětu provádí systém automaticky jednou za hodinu.

Milníky závěrečných prací

S agendou závěrečných prací souvisejí milníky, jejichž nastavením v harmonogramu období lze ovlivnit termín vypisování, schvalování a přihlašování na témata. Jedná se zejména o milníky:

 • Přihlašování k tématům závěrečných prací (temata_zp_prihlasovani)
 • Tisk zadání aktuálních závěrečných prací autorem (zp-tisk-autor)
 • Uzávěrka schvalování témat závěrečných prací (temata_zp_schvalovani)
 • Uzávěrka vypisování témat závěrečných prací (temata_zp_vypisovani)
 • Uzávěrka závěrečných prací (uzaverka_zp)

Podrobnější popis jednotlivých milníků je uveden zde.

Porovnávání prací v Centrálním registru závěrečných prací

Do Centrálního registru závěrečných prací (dále jen registr) jsou automaticky odesílány závěrečné práce, které studenti označili v AIS za odevzdané. Zde je kontrolováno, zda soubor s odevzdanou prací vyhovuje vstupním podmínkám registru a následně je práce posouzena z hlediska její originality. Práce jsou do registru odesílány denně v pravidelných tříhodinových intervalech. Při vyhodnocování vstupních podmínek registru mohou nastat dva stavy:

 • Práce splňuje podmínky registru – pokud jsou podmínky registru splněny, je práce posouzena. Výsledkem je protokol, který je automaticky ukládán zpět do AIS, zpravidla do hodiny po předání závěrečné práce do registru. V aplikaci Protokol si jej může vytisknout student, vedoucí práce a studijní referentka. K výsledku kontroly se může vedoucí vyjádřit prostřednictví formuláře v aplikaci Vložit posudek.

 • Práce nesplňuje podmínky registru – nejsou-li podmínky pro posouzení práce splněny, je automaticky odeslán e-mail s informací jejímu autorovi a vedoucímu práce. V aplikaci Protokol je uveden odkaz na stránku s důvodem, proč práce podmínkám registru nevyhověla. Autor musí soubory s prací a jejími přílohami z AIS odstranit a nahradit je novými, přičemž nemění již nastavený stupeň zveřejnění práce. Práce je opět odeslána ke kontrole do registru. Toto se opakuje tak dlouho, dokud soubory nevyhoví podmínkám registru.

Odkaz na Centrální registr závěrečných prací je www.crzp.sk.