20. 10. 2020  2:17 Vendelín
Akademický informační systém

Závěrečná práce


Aplikace pro správu závěrečné práce je rozsáhlou aplikací, která umožňuje sestavit, případně vytisknout zadání závěrečné práce a vložit soubory s vlastní prací studentů, uzavírat návrhy licenčních smluv, stanovovat oponenty a vkládat posudky práce. Aplikace je rozdělena na studentskou část a část pro vedoucí prací a oponenty.

Odkaz na aplikaci Závěrečná práce je pro studenty umístěn pod ikonou Portálu studenta v záložce Moje studium. Vedoucím závěrečných prací je aplikace dostupná přes seznam vedených prací v aplikaci Závěrečné práce. Pro referentky je odkaz součástí Studijní evidence. Ve výjimečných případech může studijní referentka provádět úkony za vedoucího práce nebo za studenta.

Nemá-li student dosud založeno zadání práce, je zobrazena pouze ikona umožňující jeho založení. Zadání je možné založit pouze studentovi, který je přihlášen na některém z navrhovaných témat závěřečných prací a na tomto tématu je schválen.
Zadání nelze vložit v případě, že u studijního programu není evidován garant studijního programu. Doplnění provádí systémový integrátor v aplikaci Evidence studijních programů.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny základní informace o závěrečné práci, jako je typ a název práce, jméno autora, jméno vedoucího práce a oponenta (až jej vedoucí práce vloží) a o stavu práce (aktuální, historická). Dále je zobrazováno datum, do kterého mohou studenti práce vkládat a odevzdávat. Datum se zobrazuje pouze pokud je harmonogramu nastaven milník Uzávěrka závěrečných prací pro daný stupeň studia. Po uplynutí tohoto termínu již není možná jakákoli manipulace s odevzdáním, vloženou prací či doplňujícími údaji ze strany autora práce. Pokud je autorem práce student z jiné fakulty, pak je uveden odkaz na vyhlášku o závěrečných pracích této fakulty. Důležitou informací je stav, ve kterém se práce aktuálně nachází a na kterém závisí nabídka ikon a tím i operací, jež je možné s prací provádět. Součástí některých ikon je indikace stavu vyplnění údajů ( splněno, nesplněno). Ikony lze rozdělit do následujících skupin:

 • Aplikace pro zobrazení a stahování souborů, například pro zobrazení a tisk zadání práce, zobrazení odevzdané práce a příloh, posudků vedoucího a oponenta, pro tisk vyhlášení autora, licenční smlouvy, případně jejího dodatku:

  •  Postup odevzdání závěrečné práce – aplikace znázorňuje postup odevzdání závěrečné práce a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy.

  •  Kontrola stavu – aplikace poskytuje informace o stavu závěrečné práce a upozorňuje na dosud neprovedené kroky, které se musejí ještě provést k úspěšnému odevzdání elektronické verze závěrečné práce.

  •  Zobrazit zadání – zobrazí elektronickou podobu zadání závěrečné práce studenta a umožňuje jeho vytištění.

  •  Zobrazit doplňující informace – aplikace poskytuje doplňující informace, které vložil student, tj. název práce, jazyk, ve kterém je práce zpracována, abstrakt a klíčová slova.

  •  Závěrečná práce – kliknutím na ikonu lze stáhnout a otevřít soubor se zpracovanou závěrečnou prací.

  •  Přílohy práce – kliknutím na ikonu se otevře seznam příloh závěrečné práce, jsou-li nějaké přílohy k práci evidovány.

  •  Vyhlášení autora – ikona je zobrazena v případě, že autor vložil svoji práci do AIS a v aplikaci Nastavení utajení závěrečné práce zvolil šestý stupeň zveřejnění závěrečné práce. Kliknutím na ikonu se vytiskne příslušný dokument doplněný o údaje o studentovi.

   Ikona je zobrazována pouze u prací odevzdaných před 1. 9. 2011.
  •  Tisk licenční smlouvy – ikona je zobrazena po vložení a uzavření návrhu licenční smlouvy. Po kliknutím na ikonu se otevře dokument Licenční smlouva o použití školního díla. Licenční smlouva se studentovi automaticky vytiskne v okamžiku potvrzení odevzdání závěrečné práce.

  •  Tisk dodatku k licenční smlouvě – ikona se zobrazí po vytištění licenční smlouvy a vyplnění vysvědčení. Umožňuje vytisknout dodatek k licenční smlouvě. Dodatek lze tisknout i z vyplněného a uloženého formuláře vysvědčení.

   Ikona je zobrazována pouze u prací odevzdaných před 1. 9. 2011.
  •  Tisk obalu – kliknutím na ikonu je možné vytisknout podobu obalu závěrečné práce. Tisk je možné provést ve slovenštině nebo v angličtině.

  •  Tisk titulního listu – ikona slouží pro tisk titulního listu závěrečné práce. Titulní list je možné vytisknout ve slovenštině nebo v angličtině.

  •  Žádost studenta na zveřejnění – prostřednictvím ikony je možné tisknout žádost na zveřejnění práce. Ikona je zobrazována pouze v případě, kdy je pro zveřejnění práce v Centrálním registru závěrečných prací vyžadována odkladná lhůta delší než 12 měsíců. Žádost je nutné vytisknout a předat ke schválení.

  •  Čestné prohlášení o vydání práce – ikona slouží k tisku čestného prohlášení o vydání práce a zobrazuje se pouze v případě, kdy je k závěrečné práci vloženo alespoň jedno čestné prohlášení.

  •  Protokol – každá práce, u níž studenti potvrdili její odevzdání je automaticky odeslána do Centrálního registru závěrečných prací, kde je podrobena kontrole kvůli její originalitě. Výsledkem kontroly je posudek, který je automaticky vložen zpět do AIS. Kliknutím na ikonu lze protokol zobrazit. Prtokol je dostupný studentovi a vedoucímu závěrečné práce.

  •  Posudek vedoucího – ikona je zobrazena, jakmile je vložen posudek vedoucího práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit.

  •  Posudek oponenta – ikona je zobrazena, jakmile je vložen posudek oponenta práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit.

 • Editační aplikace vedoucího práce a oponenta, například pro úpravu obsahu zadání práce, změnu vedoucího práce, stanovení oponentů, pro vložení posudků, potvrzení odevzdání práce, odložení zveřejnění, udělení zápočtu, změnu stavu práce:

  •  Upravit zadání – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu již založeného zadání závěrečné práce. Změnu je možné provést u všech položek formuláře. Zadání je možné upravovat do odevzdání závěrečné práce ze strany studenta.

  •  Stanovení oponentů – aplikace umožňuje vedoucímu práce stanovit oponenta závěrečné práce.

  •  Vložit posudek – aplikace umožňuje vedoucímu a oponentovi vkládání a tisk posudků závěrečné práce. Zobrazeny jsou rovněž informace o stavu uzavření návrhu licenční smlouvy, případně ikony umožňující její tisk.

  •  Vrácení závěrečné práce – aplikace umožňuje vrátit práci k přepracování. Aplikace se nabízí pouze v případě, že student práci neobhájil, tj. má zadanou neúspěšnou známku z obhajoby. U některých typů prací nemusí být tato funkce dostupná.

   Závěrečné práce, které již prošly kontrolou v CRZP, může vrátit k přepracování pouze uživatel s oprávněním evskp-vraceni-prace.
  •  Obhajoba práce - umožňuje udělit výsledek obhajoby habilitační práce. Ikona je zobrazována pouze u habilitační práce.

  •  Udělení zápočtuzávěrečná práce!udělení zápočtuzápočet!za závěrečnou práci – aplikace umožňuje udělit studentovi hodnocení za vypracování závěrečné práce.

  •  Změna stavu – umožňuje změnit stav odevzdané práce na jeden ze stavů nabízených aplikací.

  • Změna vedoucího – aplikace umožňuje změnu vedoucího závěrečné práce. Ikona se nezobrazuje u historických prací.

 • Editační aplikace studenta pro vložení doplňujících informací, vložení souborů s prací a jejími přílohami, odevzdání práce za studenta, vložení errat, nastavení stupně zveřejnění práce:

  •  Vložit doplňující informace – po kliknutí na ikonu je možné vkládat doplňujících informací závěrečné práce (jazyk práce, název práce, abstrakt a klíčová slova).

  •  Vložit práci a přílohy – umožňuje studentovi vložit do AIS soubory se závěrečnou prací a přílohami.

  •  Licenční smlouva – slouží k vložení a uzavření návrhu licenční smlouvy o použití školního díla.

   Ikona je zobrazována pouze u prací odevzdaných po 1. 9. 2011.
  •  Stupeň zveřejnění – umožňuje nastavit způsob zveřejnění nebo nezveřejnění závěrečné práce po jejím konečném odevzdání. V závislosti na zvoleném stupni se nabízí tisk licenční smlouvy (1.–5. stupeň) nebo tisk vyhlášení autora (6. stupeň).

   Ikona je zobrazována pouze u prací odevzdaných před 1. 9. 2011.
  • závěrečná práce!odevzdání Odevzdání závěrečné práce – slouží k potvrzení vložení a správnosti elektronické verze závěrečné práce a všech údajů souvisejících se závěrečnou prací. V případě, že jsou vyplněny všechny náležitosti, je možné závěrečnou práci odevzdat.

  •  Čestné prohlášení o vydání práce – umožňuje autorovi práce vládat prohlášení o zveřejnění své závěrečné práce jiným způsobem, než prostřednictvím CRZP. Studijní oddělení aplikaci využívá pro potvrzení ppřijetí papírové verze prohlášení.

  •  Vložit errata závěrečná práce!errata – umožňuje vložení souboru s erraty, tedy souboru se seznamem připomínek, který na základě obhajoby práce studenta sestavila zkušební komise.

Práce je označena za historickou ve chvíli, kdy studijní referentka vloží výsledek obhajoby závěrečné práce do vysvědčení. Práce se následně vedoucímu práce zařadí mezi historické.
Pracovníci studijního oddělení mají nástroj pro zjištění stavu vložení závěrečné práce studentů v podobě sestavy vygenerované aplikací Seznamy studentů (tzv. dvacítky). Jedná se například o seznamy studentů, kteří nemají vloženo zadání závěrečné práce, posudek oponenta nebo vedoucího práce, práci atd.
Související témata nápovědy