Dec 14, 2018   6:04 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Nová závěrečná práce


závěrečné práce!vložení novézávěrečné práce!zadání

Prostřednictvím aplikace Nová závěrečná práce se vkládají nová zadání závěrečných prací studentů. Aplikace je dostupná:

 • vyučujícím z aplikace Závěrečné práce v záložce Vedené práce přes odkaz Nová závěrečná práce - po vstupu je třeba vyhledat studenta, kterému se má zadání založit. Je-li nalezeno více studentů, označí se jeden. Označit lze pouze takového studenta, který ještě nemá založeno zadání práce. V seznamu dohledaných studentů je u každého studenta se založenou závěrečnou prací uvedeno jméno vedoucího práce. Tlačítkem se volba potvrdí;

  Založená zadání jsou vedoucímu přístupná v aplikaci Závěrečné práce v záložce Aktuálně vedené práce, kde s nimi lze dále pracovat.
 • vyučujícím z aplikace Závěrečné práce v záložce Návrhy témat, seznam studentů bez zadání;

 • studijnímu oddělení ve Studijní evidenci přes ikonu Závěrečná práce.

Zadání lze založit pouze studentům s aktivním studiem, kteří jsou přihlášeni a schváleni na některém z návrhů témat závěrečných prací. Studentům s přerušeným studiem zadání založit nelze.

V úvodu formuláře pro založení zadání závěrečné práce se volí způsob, jakým se založení závěrečné práce provede:

 • založením prázdného zadání nebo předvyplněním podle studentova tématu – pokud student nemá zvoleno téma práce, zobrazí se formulář pro sestavení zcela nového zadání práce. Má-li student zvoleno téma závěrečné práce, jsou některé údaje v zadání práce vyplněny podle údajů v tématu;

 • předvyplněním podle závěrečných prací založených dříve – vytvoří se zadání kopií původního i historického zadání, které vedoucí práce do AIS již dříve vložil. Při tvorbě zadání práce kopií není zohledňováno téma práce zvolené studentem.

Další průběh tvorby zadání závěrečné práce je rozdělen na dvě části. V první se vyplní položky:

 • pedagogický vedoucí - umožňuje stanovit pedagogického vedoucího práce. Nastavuje se, pokud vedoucí práce není z domovské fakulty studenta nebo jde o externistu, který AIS pravidelně nepoužívá. Pokud je zatrženo pole pedagogický vedoucí má aktivní roli v obdobném rozsahu jako vedoucí závěrečné práce, může pedagogický vedoucí provádět správu závěrečné práce ve stejném nebo obdobné rozsahu jako její vedoucí.

 • garantující pracoviště – určuje pracoviště, na kterém bude práce vedena. Volba je nabízena v případě, že má uživatel vazbu na více pracovišť;

 • název práce – automaticky se přenáší do doplňujících informací závěrečné práce, které vyplňuje student. Nastavení systému určuje, zda je název povinný nebo volitelný, a jaké budou jeho jazykové varianty. Nastavení je jednotné pro celou univerzitu, ale může být různé pro jednotlivé typy závěrečných prací. V doplňujících informacích si student může název práce upravit;

 • datum zadání – je předvyplněno aktuální datum, které je podle potřeby možné změnit;

 • datum odevzdání práce – u disertačních prací je přednastaveno datum odpovídající třem měsícům před ukončením studia. Při výpočtu se vychází ze standardní délky studijního programu a počátku studentova studia;

 • rozsah práce – požadovaný počet stran práce;

 • cíl – cíl práce;

 • zásady pro vypracovacání práce

 • konzultant – vyplňuje se celé jméno i s titulem, zobrazuje se v zadání.

Přesné typy a označení jednotlivých položek jsou dány konfigurací systému a mohou se pro jednotlivé typy prací lišit.
Nedaří-li se vám zadání uložit, kontaktujte svého systémového integrátora. Chyba může být způsobena tím, že není definován garant studijního programu, na kterém je student zapsán.

V druhé části, která se nabídne po uložení formuláře, se vkládá doporučená literatura. Tu je možné vložit až po uložení informací vložených v předchozím kroku.

Literaturu je možné vložit následujícími způsoby:závěrečné práce!literatura

 • Dohledáním přes vyhledávací pole – do pole se vepíše řetězec alespoň tří po sobě jdoucích znaků z názvu publikace nebo jména autora a klikne se na . Ze seznamu dohledaných publikací se zatržením políčka vybere jedna nebo více publikací a kliknutím na  se zařadí k doporučené literatuře. Seznam publikací je možné seřadit pomocí šipek umístěných u názvu každé publikace.

  Literatura, jež je nabízena po vyhledání, pochází z dostupných zdrojů (například katalog knihovny, publikace autorů zadané přes aplikaci Moje publikace). Lze zde vyhledat i publikaci vloženou do jiné závěrečné práce.
 • Vložením nové publikace – citace publikace se vloží do textového pole a stiskne tlačítko .

Během vkládání závěrečné práce doporučujeme průběžně ukládat vkládaná data.

Ostatní náležitosti formuláře, jako je název univerzity a fakulty, znak fakulty, akademický rok vypracování práce, označení práce (Zadání bakalářské práce nebo Zadání diplomové práce), jméno studenta-řešitele, jeho studijní program a zaměření, jméno pedagogického vedoucího práce a garanta studijního programu, jsou vloženy automaticky po uložení vyplněného formuláře. Rozmístění podpisů je dáno nastavením v aplikaci Evidence podpisů závěrečných prací, která je přístupná systémových integrátorům.

Má-li výtisk zadání závěrečné práce více než dvě strany, je to způsobeno rozsáhlým zadáním zásad pro vypracování, případně velkým množstvím uvedené literatury.