Aug 14, 2020   3:33 p.m. Mojmír
Academic information system

Témata k závěrečným pracím


témata závěrečných pracírozpisy témat

Aplikace Rozpisy témat je určena pro volbu témat prací vypsaných vyučujícími pro daný předmět, volbu témat závěrečných prací, které vypisují vedoucí závěrečných prací, nebo si zde studenti sami mohou navrhnout své téma bakalářské, diplomové či jiné závěrečné práce.

V aplikaci Témata k závěrečným pracím jsou nabízena volná témata závěrečných prací, nebo je zde možné navrhnout vlastní téma. Volit nebo navrhovat témata mohou všichni studenti, kteří dosud nemají zvolené téma závěrečné práce.

Seznam témat

V záložce Seznam témat je zobrazován seznam vypsaných témat závěrečných prací, která vypsali učitelé – vedoucí závěrečných prací nebo navrhli studenti a vyučující tato témata schválili.

V seznamu jsou uvedena pouze témata, u kterých jsou splněny podmínky k přihlášení. Podmínkou k přihlášení je typ studia (bakalářské, inženýrské úplné, inženýrské atd.), další podmínkou může být studium (program, zaměření) a/nebo odstudovaný předmět. Hodnoty ve sloupci Obsazeno/Max udávají počet studentů schválených na téma a kapacitu tématu. Pomocí odkazu nad seznamem témat lze zobrazit sloupec Navrženo s počtem studentů čekajících na schválení.

Seznam volných témat lze omezit podle vedoucího tématu nebo podle garantujícího pracoviště. Podrobnější informace o tématu závěrečné práce se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Zde je také umístěno tlačítko pro přihlášení na téma.

Přihlásit se lze pouze na jedno téma. Jakmile je přihláška na téma podána, zobrazí se v menu další záložka Moje téma. Zde je rovněž možné se z tématu odhlásit. Přihlášení na některá témata musí potvrdit příslušný vedoucí tématu, informace o potvrzení je studentovi automaticky zaslána e-mailovou zprávou.

Pokud téma vypsal vyučující z jiné fakulty, pak je v podrobnostech tématu uveden odkaz na vyhlášku o závěrečných pracích fakulty, kde jsou studenti zapsáni.

Navrhnout téma

Vlastní téma závěrečné práce se navrhuje v aplikaci Navrhnout téma. To lze jen v případě, kdy ještě není podána přihláška na žádné z nabízených témat.

V připraveném formuláři se vyplní název tématu a abstrakt, který má téma co nejlépe popsat a vystihnout. Další povinnou položkou je garantující pracoviště nebo vedoucí práce. Garantující pracoviště se vybere z menu, vedoucí práce se vyhledá přes dohledávací pole. Pokud se uvede jméno vedoucího práce, nabídne se mu téma ke schválení – může jej potvrdit nebo zamítnout. Pokud se uvede garantující pracoviště, může se jako vedoucí práce přihlásit kterýkoliv učitel daného pracoviště a téma schválit/zamítnout. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem .

V tomto okamžiku se navrhovanému vedoucímu práce nebo osobám na garantujícím pracovišti zašle e-mail s upozorněním, že byl založen návrh tématu závěrečné práce. Po založení tématu práce se studentovi v aplikaci zobrazí nová záložka Moje téma, kde může student stav tématu sledovat.

Pokud vyučující téma navržené studentem schválí, předá jej ke schválení vedoucímu garantujícího pracoviště. Po schválení vedoucím pracoviště musí vyučující ještě potvrdit přihlášení studenta na téma. Schválená témata jsou nabízena v záložce Seznam témat dalším studentům.

V případě, že vyučující nebo vedoucí pracoviště téma zamítne, je k dohledání v záložce Zamítnutá témata.

Moje téma

Záložka Moje téma se zobrazuje studentům, kteří se již přihlásili na téma závěrečné práce nebo navrhli téma vlastní.

Aplikace zobrazuje podrobnosti o tématu, včetně informací o stavu schválení studenta na tématu. Z tématu je možné se odhlásit stisknutím tlačítka a vybrat si jiné téma práce.

Téma navržené studentem, které se nachází ve stavu ke schválení, je možné zcela smazat stisknutím tlačítka . Po převzetí tématu vedoucím práce je možné se z tématu už jen odhlásit.

Zamítnutá témata

Aplikace se zobrazuje studentům, kterým bylo zamítnuto alespoň jedno téma závěrečné práce, na kterém byli přihlášeni nebo které navrhli.

Seznam zamítnutých témat je zobrazen v přehledové tabulce. U každého tématu je uveden důvod, který vyučující uvedl při zamítnutí.