Oct 24, 2020   10:57 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Atributy fakultního období


Atributy fakultního období řídí průběh období a zásadní akce konané v jeho průběhu. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Automaticky uznávat předměty při opakování

Pokud je atribut nastaven na Ano, jsou při opakování ročníku studentovi automaticky v novém období uznány úspěšně ukončené předměty z období, které opakuje.

Datum odevzdání bakalářských prací

Do atributu je možné nastavit datum, které je implicitně doplňováno ke všem bakalářským pracím do pole Datum odevzdání. V zadání práce lze následně změnit.

Datum odevzdání diplomových prací

Do atributu je možné nastavit datum, které je implicitně doplňováno ke všem diplomovým pracím do pole Datum odevzdání. V zadání práce lze následně změnit.

Defaultní počet potvrzení o studiu

Do atributu je možné nastavit počet kusů archů potvrzení o studiu, který se má implicitně předvyplňovat do zápisové aplikace. V zápisové aplikaci je možné tento počet upravit.

Defaultní počet potvrzení o studiu ve změnách v zápisech

Atribut udává počet potvrzení o studiu, které se mají implicitně tisknou při změnách v zápise. V aplikaci pro změny v zápisech je možné tento počet upravit.

Dvě přihlášky v jeden termín

Atribut řídí způsob přidělování termínů při přijímacím řízení. Význam hodnot:

  • Ano – uchazeč, který si v rámci jedné fakulty podává více přihlášek se STEJNOU přijímací zkouškou (složená ze stejných předmětů), obdrží pouze jednu pozvánku.

  • Ne – uchazeč obdrží ke každé podané přihlášce (bez ohledu na identičnost přijímacích zkoušek) pozvánku s termínem přijímací zkoušky.

Formulář kontaktního centra pro podání žádosti o uznání předmětů ze zahraničního studijního plánu

Tímto atributem lze zvolit formulář, který se má používat pro nové žádosti o uznání předmětů ze zahraničního studijního plánu. Žádost podává student v aplikaci Learning Agreement (Zahraniční studijní plán).

Hlavička na dopisech

Pomocí atributu je možné nastavit, zda se na tiskových výstupech z agendy Přijímacího řízení (nebo na dopise o ukončení studia) bude tisknout hlavička fakulty (hodnota ano). Hodnota ne se nastavuje v případě, kdy fakulta tiskne dopisy na hlavičkový papír.

Informační text v Sestavě známek

Slouží pro zadání textu, který se zobrazuje uchazečům o studium v sekci Sestava známek ze střední školy. Vkládá se v mateřském a anglickém jazyce.

Maximální počet kreditů

Do atributu je možné zadat maximální počet kreditů, které si student může při zápisu do období zapsat.

Maximální počet kreditů v zápise na ak. rok

Do atributu je možné zadat maximální počet kreditů, které si student může zapsat při zápisu do akademického roku, ve kterém se období nachází.

Maximální počet předmětů

Atributem je možné omezit počet předmětů, které si může student při zápise do období zapsat.

Maximální počet termínů

Atributem je možné nastavit maximální počet termínů jednoho předmětu se stejným kódem, které může student během období (semestru) absolvovat. Tj. na kolik termínů zkoušek se může student elektronicky přihlásit a kolikrát mu může být vloženo ukončení předmětu do zkušební zprávy. Maximální počet termínů je na úrovni AIS nastaven na hodnotu 3.

Maximální počet zkoušek

Atribut udává maximální počet předmětů ukončených zkouškou, které si může student při zápise předmětů zapsat.

Minimální počet kreditů

Do atributu je možné zadat minimální počet kreditů, které si student musí při zápisu do období zapsat.

Minimální počet kreditů v zápise na ak. rok

Atributem je možné nastavit minimální počet kreditů, které si student musí zapsat při zápisu do akademického roku, ve kterém se období nachází.

Minimální počet předmětů

Atributem je možné stanovit minimální počet předmětů, které si student musí zapsat při zápisu do období.

Minimální počet zkoušek

Atribut udává minimální počet předmětů ukončených zkouškou, které si musí student při zápise předmětů zapsat.

Nahrávání průkazových fotografií v návratkách

Nastavení atributu určuje, zda bude uchazečům v elektronické návratce dostupná aplikace Průkazová fotografie, kde mohou vložit svoji fotografii.

Netisknout vícejazyčné výstupní dokumenty

Při nastavení tohoto atributu nebudou tisknuty výstupní dokumenty (diplom, DS, vysvědčení, protokolová kniha) v daném období vícejazyčně (starý režim tisku). Nastavení se vztahuje na studenty, kteří mají v daném období zapsán speciální předmět typu závěrečná zkouška.

Počet archů se zapsanými předměty

Atributem je možné nastavit počet archů s předměty, které si student zapisuje ke studiu do následujícího studijního období (semestru). Většinou se nastavuje na dva – jeden arch si založí referentka na studijním oddělení, druhý obdrží student. Zadaná hodnota se předvyplňuje do zápisové aplikace, kde je možné ji ručně upravit.

Počet kreditů nutných k zápisu z 1. do 2. semestru celého studia

Atributem je možné stanovit, kolik kreditů je nutné dosáhnout pro postup z 1. do 2. semestru celého studia.

Počet kreditů získaných v posledních dvou obdobích

Atributem je možné stanovit počet kreditů, které student musí získat za 2 po sobě jdoucí období, aby se mohl zapsat do dalšího období studia. Pravidlo je aplikováno pouze pokud existují alespoň 2 poslední období.

Počet kreditů získaných za akademický rok

Atributem je možné stanovit minimální počet kreditů získaných za akademický rok pro zápis do semestru. Berou se v úvahu kredity za celý ak. rok, nikoliv za 2 po sobě jdoucí semestry.

Počet týdnů výuky v semestru

Atribut je potřebný pro výpočet celkové dotace předmětů. Podle něj se provádí kontrola správného zadání hodinové dotace předmětu (týdenní dotace předmětu * počet týdnů výuky v semestru musí být <= (nebo jen =) součtu dotací celku zadaných v sylabech předmětů). Implicitně je hodnota atributu nastavena na 14.

Podání žádosti o koleje v návratkách

Nastavení atributu určuje, zda bude uchazečům v elektronické návratce dostupná aplikace Žádost o koleje.

Pokyny pro registrace

Slouží pro zadání textu, který se zobrazí studentům po spuštění registrací v jejich aplikaci pro registrace pod odkazem Poraďte se se studijním oddělením. Vhodné je tento text zformátovat HTML značkami.

Pokyny pro zápisy

Slouží pro zadání textu, který se zobrazí studentům po spuštění zápisů v jejich aplikaci pod odkazem Poraďte se se studijním oddělením. Vhodné je tento text zformátovat HTML značkami.

Pokyny pro změny po zápise

Slouží pro zadání textu, který se zobrazí studentům po spuštění změn po zápisech v jejich aplikaci pod odkazem Poraďte se se studijním oddělením. Vhodné je tento text zformátovat HTML značkami.

Používat číslované skupiny

Číslo studijní skupiny se nastavuje všem studentům prvních semestrů. Význam možností:

  • Ano – číslování skupin zůstane zachované pro studenty všech semestrů. Používá se u starých běhů. Studenti si nemohou v rámci své fakulty tvořit rozvrh (vybírat rozvrhové akce).

  • Ne – v tomto období automaticky zruší číslování skupin studentů nastupujících do druhého semestru a všem ostatním ve vyšších semestrech, u kterých bylo číslování zachováno. Jedná se o nevratnou operaci. Studenti si tvoří vlastní rozvrh (vybírají si z nabízených rozvrhových akcí), sestavy studentů nelze tvořit po číslovaných skupinách, ale po skupinách daných rozvrhem (cvičeních).

Používat e-zápis

Pokud je atribut nastaven na ano, mohou studenti pomocí e-zápisu provádět vlastní zápis do dalšího období.

Povolení odebírání předmětů

Nastavením atributu na hodnotu ano, je studentovi dovoleno odebírání předregistrovaných předmětů ze zápisového archu.

Povolení změny ukončení

Při registraci a zápisech studentovi umožňuje změnu ukončení u předmětů, které mají založeno několikanásobné ukončení, např. zápočtem a zkouškou. Pokud povoleno není, volí se automaticky ukončení podle studijního plánu, u volitelných ukončení se volí standardní.

Povoleny mezifakultní registrace

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, pak je studentovi umožňeno zaregistrovat si a zapsat předmět z katalogu předmětů stejného univerzitního období a stejného typu studijního běhu jiné fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Přidávání předmětů pouze z plánu

Pokud je nastavena hodnota ano, mohou si studenti přidávat předměty pouze z povinně volitelných a volitelných skupin svého studijního plánu, které jsou aktivované na dané období.

Referentky vkládají výsledky jako vyučující předmětu

Při nastavení hodnoty atributu na ano referentky vkládají známky v průběhu studia studenta pod jménem garanta předmětu. Pozor však, vkládají-li známky hromadně přes Zkušební zprávy, jsou známky ukládány pod jejich jménem. Při hodnotě ne referentky vkládají známky vždy pod svým jménem.

Rozsah bakalářské práce

Atribut umožňuje zadat výchozí hodnotu rozsahu zpracování bakalářské práce, která je doplňována ke všem bakalářským pracím do pole Rozsah při zakládání zadání. V zadání ZP lze následně změnit.

Rozsah diplomové práce

Atribut umožňuje zadat výchozí hodnotu rozsahu zpracování diplomové práce, která je doplňována ke všem diplomovým pracím do pole Rozsah při zakládání zadání. V zadání ZP lze následně změnit.

Simulovat ročník dle individuálního studijního plánu

Atribut poskytuje možnost nastavení chování zápisových aplikací tak, jako by se student zapisoval na celý akademický rok. V případě potřeby se nastavuje u semestrálních období pro zimní semestr, v letním semestru jeho nastavení nemá smysl.

V praxi to znamená, že studentům jsou při registraci zobrazeny předměty zimního i letního semestru. Mohou tedy provést registraci předmětů na celý následující akademický rok. Platí i pro zápisy studentů a zápisové aplikace studijního oddělení.

Sklad pro editaci sylabů

Nastavením tohoto atributu je možné určit, ve kterém konkrétním skladu mají garanti předmětů provádět editaci sylabů (např. pokud pro editaci sylabu existují pomocné sklady). Není-li atribut vyplněn, probíhá editace v hlavním skladu pro daný běh.

ID skladu je možné zjistit v aplikaci Evidence období skladu, která je přístupná z aplikace Evidence sekvencí období.
Starý režim zkušebních zpráv

Při nastavení atributu na hodnotu ano je ukončení předmětu zapisováno vždy pod jménem garanta předmětu, u každého studenta jsou zobrazena pole pro vyplnění všech termínů. Používá se v případě, kdy studijní referentky vkládají výsledky předmětů z tištěných zkušebních zpráv dodaných z jednotlivých ústavů. Při hodnotě ne je ukončení předmětu zapisováno pod jménem osoby vkládající ukončení, u každého studenta je zobrazeno vždy jedno pole pro vložení ukončení předmětu z posledního termínu.

Terénní cvičení

Vyjadřuje, zda se v daném období podporuje výuka terénních cvičení. Údaj se zobrazuje současně s dotací předmětu v sylabu předmětu, brožurách a je uvažován v požadavcích na rozvrhy.

Úprava předmětů SZ garantem

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, mohou garanti předmětů státních a závěrečných zkoušek editovat tematické celky těchto předmětů. Editace probíhá přes aplikaci Státní zkoušky, kterou mají garanti předmětů přístupnou v Osobní administrativě v sekci Moje výuka.

URL pravidel přijímacího řízení fakult

Do atributu je možné zadat URL stránky s pravidly přijímacího řízení dané fakulty. Odkaz je pak zobrazován uchazečům v elektronické přihlášce.

Více komisí státních zkoušek

Atribut určuje, zda student přiřazen k více komisím státních zkoušek či nikoliv. Nastavení musí být provedeno před rozřazováním studentů do komisí! Hodnotu atributu přebíjí atribut studijního programu Více komisí státních zkoušek evidovaný v aplikaci Evidence studijních programů.

Vícedenní státní zkoušky

Atribut vyjadřuje, zda se státní zkoušky konají ve více dnech. Jestliže je nastaven na ano, pak se na košilku o státní zkoušce netiskne datum. Atribut přetěžuje atribut Vícedenní státní zkoušky u pracoviště.

Volba předmětů v návratkách

Atributu určuje, pro které typy studia má být v elektronické návratce dostupná aplikace Doplňující informace (výběr předmětů) pro výběr předmětů. Nejsou-li typy nastaveny, aplikace není přístupná.

Zákaz editace sylabu garantem

Pokud je nastavena hodnota ano, je garantům znemožněno editovat v období sylaby předmětů, ani když je to u předmětu povoleno.

Zákaz odebírání povinně volitelných předmětů

Pokud je atribut období Povolení odebírání předmětů nastaven na ano, pak lze studentům tímto atributem zakázat odebírání předmětů z registrací, které má student jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Zákaz odebírání povinných předmětů

Pokud je atribut období Povolení odebírání předmětů nastaven na ano, pak lze studentům tímto atributem zakázat odebírání předmětů z registrací, které má student jako povinné ve svém studijním plánu.

Zákaz přidání neukončených předmětů studentem

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, nemohou si studenti v registracích přidávat předměty, které nemají úspěšně ukončené.

Zákaz přidávání předmětů

Atribut znemožňuje studentovi přidávání předmětů při registracích a zápisech.

Zápis pobakalářských studií do průběhu

Atribut rozhoduje o chování zápisu předmětů pro studenty prvního ročníku pobakalářských studií. Hodnota ano znamená, že s vlastním zápisem studentů jsou současně zapsány i předměty do průběhu studia. Při hodnotě ne proběhne zápis předmětu pouze formou jejich předchystání do zápisového archu bez vlastního zápisu předmětů, studenti si předměty zapíší sami ve změnách po zápisech. Pokud není nastaven, pak se chová jako při nastavení Ne.

Zápis v přijímacím řízení bez PV předmětů

Pokud je hodnota nastavena na ano, pak se nenabízí volba povinně volitelných předmětů v zápisech v přijímacím řízení.

Zápis v přijímacím řízení bez V předmětů

Pokud je hodnota nastavena na ano, pak se nenabízí volba volitelných předmětů v zápisech v přijímacím řízení.

Zapsat automaticky doporučený studijní plán

Umožňuje registrovat studentům povinné předměty jejich studijního plánu. Jestliže student ještě nemá žádné předměty registrované, vloží se mu po vstupu do aplikace pro registrace do registračního archu předměty odpovídající doporučenému studijnímu plánu. Obdobné chování je i u studijních referentek v zápisové aplikaci. V případě, kdy student nemá připraveny žádné předměty k zápisu, jsou mu do zápisového aruchu vloženy předměty odpovídající doporučenému studijnímu plánu. Chování zápisové aplikace na straně studenta tento atribut nijak neovlivňuje.

Zobrazování informací o státní zkoušce studentům

Atribut udává, zda může student vidět informace o státní zkoušce.

  • nezobrazovat – uloží se číslice nula 0;

  • zobrazovat vždy – uloží se -1;

  • zobrazovat určitý početní před zasedáním komise – uloží se číslice vyjadřující počet dní.

Zobrazování složení komise studentům

Atribut udává, zda může student vidět informace o komisi a případně kolik dní pře konáním komise. Hodnoty, které může atribut nabývat:

  • nezobrazovat – uloží se číslice nula 0;

  • zobrazovat vždy – uloží se -1;

  • zobrazovat určitý početní před zasedáním komise – uloží se číslice vyjadřující počet dní.

Při editaci atributů je nutné provedené změny vždy uložit.