Oct 23, 2020   11:43 a.m. Alojza
Academic information system

Správa předmětů státních zkoušek


Aplikace Správa předmětů státních zkoušek slouží k evidenci a správě předmětů SZ. Předměty SZ jsou evidovány ve skladu předmětů SZ a z něj jsou kopírovány do katalogu příslušného období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam předmětů státních zkoušek evidovaných ve zvoleném období. U každého předmětu je uveden jeho kód, název, jméno garanta a garantující pracoviště, případně prerekvizity (jsou-li stanoveny). Ve sloupci Obh. je uvedeno, zda je předmět chápán jako předmět obhajoby práce (slouží pro uložení výsledku obhajoby práce v zadávání známek ve vysvědčení). Uvedené údaje je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit (pozn. kód předmětu lze editovat pouze ve skladu).

Ikony ve sloupci Tematické celky slouží pro zobrazení a editaci tematických celků předmětu.

Pomocí tlačítka lze předměty označené v seznamu smazat. Mazání je možné jak ve skladu, tak v jednotlivých studijních obdobích. Ve skladu lze smazat předměty, které nejsou vypsané v žádném jiném období. V období je možné smazat předměty, které nejsou přiřazeny do žádné skupiny předmětů.

Předměty lze kopírovat ze skladu do katalogu předmětů SZ nebo mezi katalogy období. Kopírované předměty se označí, vybere se cílové období a stiskne tlačítko . Při kopírování je možné určit, zda se mají:

  • přepsat existující předměty v cílovém období - pokud jsou předměty v cílovém období již založeny, budou při kopírování přepsány;

  • kopírovat pouze tematické celky předmětů - umožňuje zkopírovat do cílového období pouze tematické celky. Toho se využívá v případě, kdy jsou v cílovém období předměty založeny a mají se doplnit/aktualizovat pouze tematické celky a současně není žádoucí provést změny v atributech předmětů.

Založení nového předmětu SZ

Nový předmět SZ se založí prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, jehož položky jsou:

  • Kód – kód předmětu by měl být unikátní a slouží zejména systémovým integrátorům k orientaci mezi předměty podobných názvů. Změna kódu je možná pouze ve skladu předmětů a automaticky se promítne i do předmětu v katalogu předmětů všech období, kde je nakopírován.

  • Název – název předmětu závěrečné zkoušky.

  • Garant – osoba, která garantuje předmět, dohledává se z evidence osob v AIS. Pokud má být garantem osoba z jiné fakulty, musí mít založen externí pracovní poměr (externí učitel) na stejné fakultě, kde bude předmět garantovat.

  • Pracoviště – pracoviště garantující předmět, dohledává se z evidence pracovišť.

  • Prerekvizity – Prerekvizita není povinná, udává se u povinně volitelných předmětů. Způsob jejího sestavení je uveden v dolní části aplikace.

    Přes uvedené prerekvizity lze kontrolovat návaznost povinně volitelných předmětů státní zkoušky na předměty (u povinných tato kontrola neprobíhá), které student během svého studia absolvoval. Pokud student nesplňuje prerekvizitu předmětu, který si chce zvolit ke státní zkoušce, nedovolí mu systém tento předmět zapsat. Avšak studijní referentce ano.
  • Obhajoba práce – označením položky se určí předmět, u kterého je požadována obhajoba (týká se předmětu Obhajoba závěrečné práce). V každém studijním období by měl být takový předmět založen. Aplikace přítomnost takového předmětu hlídá. Je využíván aplikací pro vyplnění vysvědčení.

Podbarvené položky formuláře jsou povinné a je nutné je vyplnit. Stisknutím tlačítka se předmět založí. Nyní je možné doplnit tematické celky.

Zakládání předmětů SZ probíhá pouze ve skladu, v obdobích je možné předměty pouze editovat.