23. 7. 2019  13:26 Oľga
Akademický informačný systém

Přehled a správa šablon hospitací


Aplikace Přehled a správa šablon hospitací je určena k sestavení a správě šablon hospitačních zpráv. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním hospitace-sprava.

Aplikace je rozdělena do několika záložek, které na sebe navazují. V záložce Správa konfigurovatelných částí zpráv se nejprve sestaví základní části hospitačních zpráv s otázkami. K některým typům otázek se evidují možné odpovědi. Následně se v záložce Správa společné hlavičky zpráv založí šablona s platností pro příslušné univerzitní období a zadefinují se pro ni společné části hlavičky hospitační zprávy, podle potřeby je lze označit jako povinné k vyplnění. Obdobně se v záložce Správa fakultních šablon založí šablona pro fakultní část hospitační zprávy. Hospitační zpráva je pak složena z obou šablon. Pokud nejsou sestaveny šablony pro fakultu a správné období, uživatelé nemohou zprávy u proběhlých hospitací vyplňovat. V případě prvních dvou záložek je třeba mít právo přiděleno na subjekt univerzity, záložku Správa fakultních šablon lze zpřístupňovat po jednotlivých fakultách (právo se přidělí na subjekt fakulty).

Správa konfigurovatelných částí zpráv

V záložce Správa konfigurovatelných částí zpráv se sestavují základní části hospitačních zpráv, které se využijí pro tvorbu šablon hospitačních zpráv.

Nová část se založí pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit nadpis části a případně její popis. Přidání nové části se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných částí je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každou část lze po kliknutí na ikonu evidovat libovolný počet otázek. Otázky mohou být typu: krátký popisný text (do 255 znaků), dlouhý popisný text (do 4 000 znaků), výběr 1 možnosti, výběr více možností. Každá otázka má svůj nadpis, který je vlastním textem otázky, a popis, který slouží jako poznámka a uživatelům se ve zprávě nevypisuje. Pro výběrové otázky se evidují možné odpovědi. Otázkám lze měnit pořadí, což ovlivňuje jejich pořadí při vyplňování, zobrazení a tisku zprávy. U otázek s možnostmi lze zadat možnosti, kterým lze opět nastavovat pořadí. Při následné editaci otázek není možné měnit typ otázky.

Založenou část je možné smazat nebo upravit její obsah do doby, než je použita v některé ze šablon hospitační zprávy. Pokud je část již použita, nelze ji smazat ani upravit její obsah, nelze přidat ani mazat otázky a změnit jejich typ. Otázkám s výběrem odpovědí nelze přidat nebo odebrat odpověď.

Správa společné hlavičky zpráv

V záložce Správa společné hlavičky zpráv se vytvářejí šablony hlaviček společné pro všechna pracoviště. Tyto šablony se připojují k fakultním šablonám a společně tvoří formulář hospitační zprávy.

Novou šablonu lze vytvářet pouze od období, ve kterém ještě nebyla vyplňována žádná zpráva. Hospitační zprávy pro budoucí období není možné vyplňovat. Po zadání počátečního období platnosti šablony se automaticky ukončí platnost předcházející platné šablony (platnost se rozlišuje na jednotlivá univerzitní období).

Ke každé šabloně lze přes ikonu ve sloupci Části šablony přidávat části, které byly sestaveny v záložce Správa konfigurovatelných částí zpráv, a označovat je za povinné. Části se umisťují v libovolném pořadí a každá jen jednou. Editace šablony je možná pouze, pokud ještě nebyla použita k vyplnění žádné zprávy.

Společná hlavička musí být vždy založena. Pokud hospitační zprávy nemají mít společnou hlavičku, pouze se založí, ale zůstane prázdná.

Šablony lze smazat, pokud na jejich základě ještě nebyla vytvořena hospitační zpráva. Při mazání se dohledá předcházející šablona a obnoví se její platnost, tj. zruší se její konec platnosti. Pokud je šablona před a za mazanou šablonou, uživatel dostane na výběr, zda se má posunout konec předcházející šablony na konec té mazané, nebo jestli se má posunout začátek následující šablony na začátek té mazané.

Správa fakultních šablon

V záložce Správa fakultních šablon se vytvářejí fakultní šablony hospitačních zpráv. Pokud má uživatel právo hospitace-sprava přiděleno na více fakult, je zobrazena nabídka pro výběr fakulty.

Novou fakultní šablonu lze založit prostřednictvím nabídky v úvodu aplikace, kde se zvolí období, pro které se šablona bude připravovat (např. LS 2015/2016, 1015/2016 – doktorandská studia) a potvrdtí se tlačítkem . Založením nové šablony se automaticky ukončí platnost předcházející platné šablony.

Seznam evidovaných fakultních šablon je uveden v přehledové tabulce. Ke každé šabloně lze přes ikonu ve sloupci Části šablony přidávat části, které byly sestaveny v záložce Správa konfigurovatelných částí zpráv, a označovat je za povinné. Části se umisťují v libovolném pořadí a každá jen jednou. Editace šablony je možná pouze, pokud ještě nebyla použita k vyplnění žádné zprávy. Kliknutím na ikonu ve sloupci Náhled formuláře je možné zobrazit náhled každé šablony. K šabloně je připojena i šablona společné hlavičky (tzv. univerzitní šablona) definovaná v záložce Správa společné hlavičky zpráv. V průběhu platnosti jedné fakultní šablony se může vystřídat více univerzitních šablon, pokud to nastane, dostane uživatel na výběr, kterou univerzitní šablonu chce zobrazit.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Odstranit dojde ke smazání vybrané šablony. Šablony lze smazat, pokud na jejich základě ještě nebyla vytvořena hospitační zpráva. Při mazání se dohledá předcházející šablona a obnoví se její platnost, tj. zruší se její konec platnosti. Pokud je šablona před a za mazanou šablonou, uživatel dostane na výběr, zda se má posunout konec předcházející šablony na konec mazané, nebo jestli se má posunout začátek následující šablony na začátek mazané.

Související témata nápovědy