Apr 26, 2019   1:50 a.m. Jaroslava
Academic information system

Import rozvrhů


Aplikace Import rozvrhů umožňuje import rozvrhových akcí sestavených mimo informační systém do zvoleného rozvrhu v AIS. Při importu je doporučeno provést nejprve testovací běh, při kterém je zkontrolována správnost vkládaných dat a data se neukládáji do databáze a až poté provést skutečný import.

Soubor s rozvrhovými akcemi pro import se vyhledá pomocí zobrazeného formuláře. Volba Skutečně uložit určuje, zda bude proveden pouze zkušební import (pole zůstane nezatrženo) nebo skutečný import s uložením dat do databáze (volbu je zapotřebí zatrhnout). Vše se potvrdí stisknutím tlačítka Odeslat. Při vkládání se neprovádí kontrola duplicitní akce nebo kolize v rozvrhu.

Popis struktury vstupního souboru:

Soubor pro import je klasický CSV soubor. Soubor se skládá z vět. Každý řádek představuje jednu větu. Jednotlivé hodnoty jsou ohraničeny ve dvojitých uvozovkách a odděleny středníkem. Věty mohou být různého typu:

 1. hlavička souboru, v současné implementaci již není třeba;

 2. periodická rozvrhová akce;

 3. bloková rozvrhová akce.

Většina položek je povinná, nevyplněné nepovinné položky musí být uvedeny jako prázdný řetězec, aby zůstal zachován formát věty. Pro blokové i periodické akce je formát věty stejný, liší se jen v povinnosti položek a obsahu položky DEN.

TYP_VETY;PREDMET;MISTNOST;DEN;ZACATEK;KONEC;TYP_AKCE;CETNOST;KAPACITA;ROCNIK;PROGRAM;ZAMERENI;SKUPINA

Význam jednotlivých položek je:

 • TYP_VETY: typ zpracované věty (viz výše), hodnoty: 2 nebo 3, povinná položka;

 • PREDMET: kód předmětu podle katalogu v daném období, př.: 61920_6B, povinná položka;

 • MISTNOST: označení místnosti dle dat v aplikaci Pasportizace, př.: A415, povinná položka;

 • DEN: periodická akce – číslo dne v týdnu (1 – pondělí až 7 – neděle), př.: 3; bloková akce – datum, př.: 21. 3. 2007, povinná položka;

 • ZACATEK: hodina začátku akce – celé číslo, př.: 9, povinná položka;

 • KONEC: konec akce – celé číslo, př.: 11, povinná položka;

 • TYP_AKCE: typ rozvrhové akce, prozatím pouze hodnoty: 1 – přednáška; 2 – cvičení, povinná položka;

 • CETNOST: četnost periodické akce:

  1. každý týden;

  2. lichý týden;

  3. sudý týden;

  Lichost a sudost se bere podle ISO normy, u blokové akce nehraje roli; nepovinná položka; pokud bude nevyplněna u periodické akce, použije se hodnota 1 – každý týden;

 • KAPACITA: maximální počet studentů na rozvrhové akci, nepovinná položka; v případě nezadání se použije kapacita místnosti – je ale třeba si uvědomit, že kapacita ovlivňuje třeba volbu cvičení, př.: 20.

Následují položky pro omezení rozvrhové akce jen na určitou množinu studentů. Položky jsou nepovinné.

 • ROCNIK: omezení na ročník studentů, celé číslo, př.: 1;

 • PROGRAM: omezení na studenty konkrétního programu, zkratka studijního programu podle AIS včetně typu studia, př.: B-PSA;

 • OBOR: omezení na studenty konkrétního oboru (zaměření), zkratka studijního zaměření podle AIS včetně typu studia a programu, př.: I-oTSV-OB;

 • SKUPINA: číslo studijní skupiny, př.: 62.

Příklad periodické akce:

TYP_VETY;PREDMET;MISTNOST;DEN;ZACATEK;KONEC;TYP_AKCE;CETNOST;KAPACITA;ROCNIK;PROGRAM;ZAMERENI;SKUPINA ”2”;”61920_6B”;”51 01 001”;”3”;”9”;”11”;”2”;”1”;”20”;”1”;”B-PSA”;””;”62”

Příklad blokové akce:

TYP_VETY;PREDMET;MISTNOST;DEN;ZACATEK;KONEC;TYP_AKCE;CETNOST;KAPACITA;ROCNIK;PROGRAM;ZAMERENI;SKUPINA ”3”;”61920_6B”;”51 01 001”;”21.3.2007”;”9”;”11”;”1”;”1”;””;””;””;””;””

Příklad souboru s rozvrhem:

”2”;”61920_6B”;”51 01 001”;”3”;”9”;”11”;”2”;”1”;”20”;”1”;”B-PSA”;””;”62” ”3”;”61920_6B”;”51 01 001”;”21.3.2007”;”9”;”11”;”1”;”1”;””;””;””;””;””