16. 10. 2019  9:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Tisk duplikátů


Aplikace Tisk duplikátů umožňuje tisk duplikátů oficiálních dokumentů uložených v elektronickém archivu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním archiv-a nebo stud-e nebo stud-p, pro vlastní tisk duplikátů je zapotřebí právo vyr-cis-dipl-a.

Po vstupu do aplikace Tisk duplikátů se zobrazí pole pro vyhledání studenta, pro kterého se mají duplikáty tisknout. Hledání lze omezit dle fakulty a stavu studia. Jméno studenta se zadá do vyhledávacího pole a potvrdí stisknutím tlačítka . Vyhoví-li hledanému vzorku více studentů, zvolí se správný ze zobrazeného seznamu.

Jakmile je student zvolen, zobrazí se seznam oficiálních dokumentů, které mu byly vytištěny a archivovány pro jeho jednotlivá studia na STU. Zobrazeno je datum jejich tisku a jméno uživatele, který tisk provedl. Poté se označí dokumenty, jejichž duplikáty se mají vytisknout. Je možné označit více dokumentů a provést tisk hromadně. Tisk se provede tlačítkem , lze jej provádět opakovaně.

Z technologických důvodů není možné tisknout dodatky k diplomu v společně s ostatními dokumenty. Jejich tisk je nutné provést samostatně.

Při tisku diplomu a vysvědčení je společně a originálem dokumentu vytvořena i přední strana pro duplikát, která je následně použita při tvorbě vlastního duplikátu. Tím je zajištěno, že na duplikátu bude uveden například původní název univerzity, garantujícího pracoviště, studijního programu a odboru, správná jména s původními tituly osob, které zastávaly funkce rektora, děkana apod. Zadní strana duplikátu, která se připojuje až při tisku duplikátu, pak obsahuje potvrzení vydání druhopisu dokumentu, tj. aktuální datum a jméno děkana.

Duplikát diplomu nebo vysvědčení lze vytvořit po kliknutí na ikonu ve sloupci Tisk duplikátů. Zobrazí se formulář pro tvorbu nového duplikátu a také seznam duplikátů dříve vytvořených. Pro vytvoření nového duplikátu se zadá datum jeho vystavení (přednastaveno je aktuální datum) předtištěné číslo papíru, na který bude duplikát vytištěn (sériové číslo tiskoviny musí být zaneseno v evidenci tiskovin a musí být volné) a jméno uživatele, který duplikát vystavuje. Tlačítkem se připraví požadovaný dokument.

Aby bylo možné duplikát k diplomu nebo vysvědčení vytvořit, musí pro něj být k originálu dokumentu evidováno předtištěné číslo a dokument musí být vytištěn a elektronicky archivován. Předtištěné číslo lze doplnit v aplikaci Výsledky státních zkoušek.

Přehled evidovaných duplikátů zvoleného dokumentu je zobrazen v přehledové tabulce. Poslední duplikát v pořadí lze vytisknout kliknutím na ikonu . Tlačítkem lze poslední evidovaný duplikát v pořadí smazat a vrátit se k předchozímu (je-li vytvořen). Před smazáním je nutné zrušit vazbu duplikátu na předtištěné číslo v aplikaci Přehled tiskovin diplomů. U posledního duplikátu lze změnit předtištěné číslo, jeho změnu je nutné potvrdit tlačítkem .