Oct 15, 2019   6:59 a.m. Terézia
Academic information system

Individuální studijní plán - garant studijního programu


Aplikace Individuální studijní plán - garant studijního programu zobrazuje garantovi studijního programu seznam všech studentů doktorského studia studujících v rámci studijního programu jehož je garantem a umožňuje sledovat stav schválení jejich individuálního studijního plánu (ISP). Aplikace je přístupná garantovi studijního programu v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu je zobrazeno jméno studenta, identifikace studia a jméno školitele. Seznam studentů je možné omezit podle univerzitního období, ve kterém studenti začali studovat (počáteční období studia), školitele a školícího pracoviště.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav vyplnění ISP jednotlivými osobami, které se na sestavení plánu podílejí. Rozlišován je stav kompletní, částečně kompletní a nevyplněno.

Ikona ve sloupci Vkládání umožňuje vložit stanovistko garanta programu k ISP příslušného studenta. Ikona se zobrazuje pouze u studentů, jimž bylo vloženo hodnocení od osoby zastávající roli schvalovatele na nižší úrovni schvalování. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář, do kterého se zadá stanovisko a vloží se datum vyplnění (implicitně je předvyplněno aktuální datum). Vložené údaje je nutné uložit tlačítkem .

Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk se vytiskne ISP příslušného studenta. Ikona je zobrazena vždy. ISP je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Ikona ve sloupci Vrácení umožňuje vrátit studijní plán k dopracování. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vepsání důvodu vrácení a pokynů pro přepracování studijního plánu. Po vyplnění formuláře se stiskne tlačítko .

Přiřazení garanta studijního programu studentovi probíhá v závislosti na studijním programu, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazení garanta se nemění.