20. 3. 2019  10:21 Víťazoslav
Akademický informačný systém

Evidence souhlasů uživatele


Aplikace Evidence souhlasů uživatele slouží k editaci souhlasů pro zpracování, zveřejňování a ochranu osobních údajů uživatelů AIS a ke správě skupin uživatelů/přihlášek/eosob po nichž je souhlas s těmito pravidly vyžadován. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním provoz-a nebo oou-a.

Souhlasy jsou zaevidovány v tabulce, ve které je možné daný souhlas prohlížet, upravovat nebo zobrazit jeho historii. Dále je možné přes ikonu vstoupit do nastavení skupin pro konkrétní souhlas.

Aplikace je rozdělena do několika částí, do kterých se vstupuje přes jednotlivé ikony v tabulce se souhlasy. Souhlasy lze označit přes zaškrtávací pole ve sloupci Ozn. a odstranit potvrzením tlačítka . Nový souhlas lze založit přes tlačítko , které se nachází v dolní části aplikace pod tabulkou souhlasů.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů provádějí uživatelé v aplikaci Souhlasy se zpracováním osobních údajů. K odsouhlasení nové významné verze souhlasu jsou uživatelé vyzváni ihned po přihlášení do AIS.

Editace

Do editace souhlasu lze vstoupit přes ikonu . V editaci souhlasu je možné opravovat aktuální verzi. V systému může být evidováno více verzí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uživateli je nabídnuta vždy aktuální verze souhlasu. U každé verze souhlasu je možné nastavit zatržením příslušného pole určit, zda:

  • Bez souhlasu není možné IS používat - pokud je políčko zaškrtnuté a uživatel souhlas nepotvrdil, nebude moci vstoupit do AIS.

  • Potvrdit odvolání souhlasu - pokud je políčko zaškrtnuté, před odvoláním tohoto souhlasu vyskočí okno s větou Opravdu si přejete souhlas odebrat? a s možností , která odvolá již potvrzený souhlas nebo s možností , která vrátí uživatele zpátky na stránku se souhlasy.

  • Upozornit na souhlas - pokud je zaškrtnuto a souhlas není udělen, zobrazí se nová zásadní informace v Osobní administrativě o tom, že existují nějaké souhlasy, které by měl ještě uživatel potvrdit. V momentě, kdy uživatel odsouhlasí vše, tato zásadní informace zmizí.

  • Významná změna - pokud je zaškrnuto, bude uživatel znovu požádán o souhlas, i přes to, že již souhlas udělil. Pokud není zaškrnuto - uživatel není opětovně žádán o potvrzení souhlasu, ale má možnost novou verzi dopotvrdit.

    První vložená verze souhlasu se zpracováním osobních údajů je automaticky považována za významnou.
  • Použít v oblasti - zde lze nastavit oblasti, u kterých jsou vyžadovány souhlasy uživatele (Založení e-osoby v e-přihlášce, Návratka, Osobní administrativa informačního systému, Přístupy externích oponentů, Přístupy absolventů na základě odkazu z e-mailu). K vybraným oblastem lze vložit poznámku.

  • Propojit souhlas v rámci AIS - zde se vybírá operace, která vyžaduje souhlas uživatele (Elektronická komunikace v přijímacím řízení, Výroba identifikační karty daného typu, Revalidace identifikační karty daného typu).

  • Vysvětlení souhlasu pro uživatele - zde jsou zobrazena textová pole ve všech jazycích pro vkládání podrobného vysvětlení souhlasu uživatelům.

Samotný text pravidel se vkládá do textového pole v příslušném jazyce. Znění pravidel musí být vyplněno minimálně v mateřském jazyce, ve kterém se zobrazuje uživatelům. Doporučováno je však vyplnění znění textu ve všech jazycích.

Text aktuální verze pravidel je možné editovat. Změny provedené v tomto rozmezí nezakládají novou verzi pravidel, pouze aktualizují znění stávající verze (pokud tedy není v rámci úprav verze označena za významnou).

Všechny změny v nastavení pravidel souhlasu je nutné potvrdit přes tlačítko , které se nachází dole na stránce.

Nastavení skupin

Aplikace Nastavení skupin je určena pro definici skupin uživatelů/přihlášek/eosob. Patří-li uživatel alespoň do jedné z definovaných skupiny, je po něm udělení souhlasu vyžadováno.

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a potvrdí se stisknutím tlačítka . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr ze zobrazené nabídky a opět potvrdit tlačítkem.

Seznam definovaných skupin uživatelů je zobrazen v přehledové tabulce. Označené skupiny je možné odebrat stisknutím tlačítka .