19. 3. 2019  17:43 Jozef
Akademický informačný systém

Úkoly


Aplikace Úkoly zobrazuje seznam úkolů. Tyto úkoly se vážou k daným požadavkům a jejich řešitelům nebo odpovědným osobám.

V horní části aplikace se nachází formulář pro nastavení zobrazení přehledu úkolů. Ve formuláři lze vybrat Řešitele; časové rozpětí omezené volbou Odkdy/Dokdy; v rozbalovací nabídce konkrétní Kanál; Zobrazit pouze ukončené úkoly; Zobrazit diagram zadaných úkolů a také Typ zobrazení. Tím lze nastavit zobrazení buďto podle úkolů nebo podle řešitelů. Pod formulářem je umístěno tlačítko pro zobrazení zvolených možností. Vedle tlačítka Zobrazit je řada tlačítek, kterými lze omezit zobrazení úkolů za nějaký časový úsek - , , a typ zobrazení .

Jestliže je zvoleno zobrazení diagramu, zobrazí se diagram mezi jménem řešitele a tabulkou úkolů. V diagramu, který je rozdělen na dny, se zobrazují časové osy jednotlivých úkolů. Název každého úkolu je uveden přímo na ose.

Pokud je osa krátká, pak se zobrazí celý název úkolu po přejetí myší přes osu a stejně tak se zvýrazní konkrétní úkol v tabulce, která je pod diagramem.

Každá osa úkolu je umístěna svým koncem ke konci termínu vyřešení úkolu. Když je v jeden den naplánovaných více úkolů se stejným termínem ukončení, jejich náročnost se sečte, vyplní se hodiny ve dnu, který je termínem ukončení a zbytek hodin (to, co přesahuje plánovatelný úvazek na den) se distribuuje do předchozích dnů. Aktuální pracovní den má černé pole s bílým písmem.

Délka osy úkolu je určena jako odhadovaná náročnost. To znamená, že pokud má řešitel úkol na 8 hodin, ale jeho plánovatelný úvazek jsou 4 hodiny, zobrazí se mu úkol na šířku dvou dnů. Pokud z toho odpracuje 4 hodiny, zobrazí se mu úkol jenom na jeden den. Výška úkolu je vždy stejná. Počet hodin plánovatelného úvazku se zobrazuje pod každým datem, do kterého nějaký úkol časově spadá.

Termíny dokončení úkolu jsou nastavovány při zakládání úkolu. V jeho úpravách lze termín posouvat.

V diagramu se nezobrazují úkoly, které mají odhad 0 h, protože mají nulovou šířku. Ze stejného důvodu se nezobrazují úkoly, které mají 100 % hotovo (s výjimkou ukončených).

Úkoly v ukončeném stavu se nezkracují a lze je zobrazit buďto v plné délce jejich osy (časové náročnosti) nebo vůbec - zaškrtnutím políčka Zobrazit ukončené úkoly ve filtru nad diagramem. Pokud se úkoly nacházejí v nevyřešeném stavu, zobrazuje se zbývající počet hodin i u dnů v minulosti, kam tyto úkoly spadají.

Do osy úkolu mohou vstoupit dny, kdy je uživatel na dovolené, na služební cestě nebo je státní svátek. V takovém případě je osa přerušena a natahuje se směrem k termínu vyřešení do dalších pracovních dnů. Zmíněné dny mají pole vybarvené šedou barvou a jsou bez zobrazení hodin. Pokud se jedná o den dovolené nebo den služební cesty, který si uživatel zavedl do svých dovolených v aplikaci Dovolené, po přejetí myší přes políčko se zobrazí text. Ve státní svátek se tento text nezobrazuje.

Pokud je termín ukončení stejný pro více úkolů, řadí se pod sebe v pořadí, v jakém byly přidávány.

Osy jednotlivých úkolů mají různé barvy podle toho, v jakém stavu se úkol nachází. Barevné odlišení slouží k tomu, aby se řešitel rychle zorientoval v úkolech podle jejich priority - tedy termínu vyřešení. Charakteristika barevného označení os a jejich dalších pomocných rozlišovačů je popsaná v legendě dole na stránce.

 • modrá - založený úkol

 • světle zelená - řešený úkol

 • tmavě zelená - vyřešený úkol

 • šedá - ukončený úkol (pouze v případě, že je zvoleno ve filtru)

 • červená - úkol po termínu a zároveň v neukončeném ani vyřešeném stavu

 • žlutá - úkol, který přesahuje počet plánovatelných hodin od jeho termínu do aktuálního dne

Pod diagramem se nachází tabulka úkolů. Zobrazené úkoly jsou zde rozděleny po pracovních týdnech. Informace o úkolech se nachází v jednotlivých sloupcích:

 • Týden - zobrazuje nejenom časové rozpětí Od/Do daného týdne, ale jsou pod ním uvedena procenta z celkové náročnosti na všech úkolech spadajících do týdne, hodiny, které je ještě třeba odpracovat a zbývající počet volných hodin řešitele - tedy časová rezerva. Aktuální týden je v tabulce zvýrazněn.

 • HD požadavek - zobrazuje názvy požadavků, do kterých jednotlivé úkoly spadají. Před názvem požadavku je uvedena zkratka kanálu, ve kterém se požadavek nachází. Název požadavku a zkratka kanálu jsou zobrazeny jako odkazy, který dokáží řešitele přesměrovat na podrobnosti požadavků nebo do kanálu se všemi příslušnými požadavky. Pokud je požadavek po termínu dokončení, je jeho název zvýrazněn proloženým písmem.

 • Ozn. - sloupec, ve kterém se nachází checkboxy pro označení úkolů, kterým lze jednotlivě nebo hromadně posouvat termín o pracovní dny. Hromadná operace s označenými úkoly se vybírá v rozbalovací nabídce dole pod tabulkou.

 • Označení - zobrazuje zkratku s označením konkrétního úkolu, který byl v požadavku založen.

 • Název úkolu - zobrazuje název úkolu, který slouží zároveň jako prolink do podrobností konkrétního úkolu.

 • Popis - zobrazuje podrobnější informace k úkolu. Sloupec je skrývací a zobrazuje se kliknutím na název nahoře nad tabulkou a jménem řešitele.

 • Termín řešení - zobrazuje termín, do kdy má být úkoly vyřešen. Pokud je u úkolu překročen termín řešení nebo je úkol stále ve stavu řešený, jsou název úkolu a všechny ostatní informace zbarveny do červena.

 • Termín HD požadavku - zobrazuje termín, do kdy má být vyřešen požadavek, ke ketrému je úkol přiřazen. Tento sloupec je skrývací. Zobrazuje se nahoře nad tabulkou a jménem řešitele.

 • Hotovo - zobrazuje procentuální stav úkolu. V případě, že je úkol vyřešený, zobrazí se ikona .

 • Odhadovaná náročnost - zobrazuje počet hodin, které jsou na řešení úkolu vyčleněny. Hodiny lze navyšovat nebo upravovat v editaci úkolu. V případě, že je celkový počet odpracovaných hodin vyšší, než je odhadovaná náročnost, automaticky se dopočítá na hodnotu aktuálně odpracovaných hodin.

 • Stav - zobrazuje ikonu podle toho, v jakém stavu se úkol aktuálně nachází:

  • - úkol byl právě založen

  • - úkol je právě řešený

  • - úkol byl úspěšně vyřešen

  • - řešení úkolu bylo ukončeno

 • Upravit - v tomto sloupci je zobrazena ikona , prostřednictvím které lze vstoupit do editace úkolu a upravit jeho atributy. Pokud je vyplněna položka Odpracováno, přičte se zadaná hodnota k celkovému počtu odpracovaných hodin a zároveň vznikne komentář s aktuálním počtem odpracovaných hodin.

 • Historie - přes ikonu lze vstoupit do historie operací v úkolu. Po vstupu do aplikace se zobrazí tabulka se seznamem změn v konkrétních atributech daného úkolu (změna nebo přidání/odebrání řešitele či odpovědné osoby; editace názvu, popisu či stavu; upsané hodiny práce na úkolu; změna odhadované náročnosti nebo editace termínu vyřešení). Dále je uveden čas změny a jméno řešitele, který změnu provedl.