Oct 20, 2020   2:39 p.m. Vendelín
Academic information system

Řešené požadavky


Aplikace Řešené požadavky zobrazuje seznam požadavků, kterým byl přidělen řešitel a které doposud nebyly ukončeny a akceptovány.

Seznam lze omezit podle odpovědnosti, řešitele, kategorie řešení, stavu požadavku a priority řešení. Vybrané sloupce přehledu požadavků je možné zobrazit nebo naopak skrýt pomocí odkazů umístěných nad tabulkou, přičemž nastavení je ukládáno v uživatelském profilu a sdíleno mezi jednotlivými kanály helpdesku, včetně virtuálních. Tabulku lze kliknutím na název sloupce seřadit podle závažnosti, priority a data zadání požadavku. Dále je možné seznam exportovat do MS Excel nebo vygenerovat výkaz do MS Excel. Význam jednotlivých sloupců seznamu:

 • Poř. - ve sloupci se zobrazuje pořadí požadavků od nejnižšího po nejvyšší.

 • Sled. – ikona ve sloupci umožňuje označit požadavek za sledovaný . Všechny požadavky jsou implicitně označené jako nesledované .

 • Přízn. – ikona ve sloupci Příznak vyjadřuje změny, které byly provedeny v průběhu řešení požadavku. Příznaky jsou podrobněji popsány v části Mé požadavky.

 • Název požadavku – název určil autor požadavku, nelze jej změnit. Přes kliknutí na nadpis sloupce se názvy požadavků seřadí podle abecedy.

 • Kategorie – obsahuje název kategorie, do které autor požadavek zařadil. Kategorii může změnit uživatel s rolí (přiřazování problémů) v záložce Přidělování požadavků, později přes ikonu v seznamu řešených požadavků. Číselník kategorií sestavuje správce kanálu v záložce Nastavení kanálu.

 • Termín řešení – zobrazuje datum, do kdy by měl být požadavek vyřešen. Slouží pouze jako informativní údaj. Termín je možné vkládat a editovat v informacích o požadavku. Kliknutím na název sloupce se termíny seřadí podle data od nejbližšího, do kdy musí být požadavky vyřešeny.

 • Stav – ikony představující stav zpracování požadavku se mění automaticky v závislosti na provedených operacích během řešení požadavku. Řešitel požadavku, uživatel s rolí (správa kanálu) nebo uživatel s rolí (akceptace řešení) může stav měnit přes nabídku, která se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Stav. Význam jednotlivých stavů je uveden v legendě. Stavy požadavku se dají nastavovat i v záložce Komentáře.

 • Záv. – ikony ve sloupci Závažnost představují důležitost, s jakou se k řešení požadavku musí při jeho řešení přistupovat. Závažnost určuje autor požadavku, Případně ji může změnit uživatel s rolí S při přidělení požadavku řešiteli. U přiděleného požadavku ji lze změnit přes ikonu v seznamu řešených požadavků.

 • Prior. – ikony ve sloupci Priorita doporučují pořadí řešení jednotlivých požadavků v rámci daného kanálu helpdesku. Prioritu určuje autor požadavku.

 • Řešitelé – sloupec obsahuje jména uživatelů, kterým byl požadavek přidělen k řešení. Změnu řešitelů lze upravit přes ikonu v seznamu řešených požadavků.

 • Odp. – sloupec obsahuje jméno odpovědné osoby. Odpovědnost přiděluje uživatel s rolí (přiřazování problémů) v záložce Přidělování požadavků.

 • Operace – význam operací, které lze s požadavkem provádět:

  •  Komentáře k požadavku – přes ikonu je možné přejít na komentáře k požadavku.

  •  Provozní informace – přes ikonu je možné o požadavku získat informace provozního charakteru jako je:

   • seznam řešitelů – informace o tom, kdo a kdy řešitele určil, řešitele lze ze seznamu odebírat a do seznamu přidávat;

   • průběh řešení požadavku (provedené změny) – informace o tom, kdy byl požadavek zadán a s jakými původními údaji, kdo a kdy požadavek přidělil, kdo a kdy přidal komentář, kdy byl podán požadavek na akceptaci, kdy bylo ukončení požadavku akceptováno apod.

  •  Poslední komentář – kliknutím na ikonu se zobrazí poslední vložený komentář.

  •  Návrh na ukončení požadavku – ikona umožňuje podat návrh na ukončení požadavku. Návrh může podat řešitel, odpovědná osoba, uživatel helpdesku s rolí (akceptace řešení) nebo (správa kanálu). V návrhu na ukončení se vyplní závěr k požadavku (je povinnou položkou, bez něj nelze požadavek navrhnout na ukončení), hodinová náročnost, stručný popis úkonu pro evidenci (vyplňuje se v případě, že původní název požadavku je nevhodný nebo zavádějící) a poznámka pro osobu evidující požadavky.

  •  Vrátit zpět požadavek – ikona umožňuje vrátit zpět požadavek do stavu řešený. Takto lze vrátit pouze požadavek, který se nachází ve stavu vyřešený a má vložený závěr. Návrh může podat buďto zadavatel, řešitel a nebo odpovědná osoba, která má nastavenou roli (akceptace řešení).

 •  Upravit – přes ikonu lze upravit údaje požadavku, jako jsou změna kategorie, závažnosti, termín řešení a odpovědná osoba. Upravovat může uživatel s přidělenou rolí (správa kanálu) nebo rolí (přiřazování problémů).

 • Zadáno – datum zadání požadavku. Kliknutím na název sloupce lze seřadit data zadaných požadavků od nejaktuálnějšího po nejstarší.

 • Zadal – jméno autora požadavku. Kliknutím na jméno se zobrazí základní údaje o autorovi uvedené ve stránce Lidé na STU.

Legenda vysvětlující jednotlivé ikony stavu, priorit a operací se zobrazí rozkliknutím odkazu pod přehledem.