20. 3. 2019  2:05 Víťazoslav
Akademický informačný systém

Přehled výsledků ePrůzkumů


Aplikace Přehled výsledků ePrůzkumů slouží k zobrazení výsledků zvoleného průzkumu a k zobrazení všech vyplněných dotazníků.

Aplikace umožňuje prohlížet jednotlivé vyplněné dotazníky průzkumu, poskytuje základní statistiky k jednotlivým otázkám, zobrazuje přehled textových odpovědí na zvolenou otázku a umožňuje exportu výsledků průzkumu do MS Excel k případnému dalšímu zpracování. Pro papírové průzkumy jsou k dispozici funkce pro práci s naskenovanými archy respondentů, jejich kontrolu a případné korekce.

Správa skenovaných dávek

Záložka Správa skenovaných dávek umožňuje správci průzkumu pracovat s dávkami naskenovaných odpovědních archů. Skenování a přípravu dávek zajišťuje operátor skeneru prostřednictvím aplikace Sancho. Nahrané dávky předává operátor skeneru správci průzkumu k dalšímu zpracování. Dávky dostupné správci průzkumu jsou dostupné právě v této záložce, kde s nimi správce průzkumu může dále pracovat – tj. přiřazovat je k průzkumu, provést automatické rozpoznání a vyhodnocení, případně provádět ruční opravy problémových výsledků.

Seznam všech dávek přiřazených ke zvolenému průzkumu je zobrazen v přehledové tabulce. U každé dávky je pomocí ikonek ve sloupci Stav znázorněn stav zpracování příslušné dávky. Dále je uvedeno datum vytvoření dávky, jméno uživatele, který dávku vytvořil a název dávky. Ve sloupci Počet archů je uveden počet zpracovaných archů dávky následovaný celkovým počtem archů v dávce. Ve sloupci Převzato je uveden datum a čas, kdy správce průzkumu dávku převzal kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít. Ikona se zobrazuje jen u dávek ve stavu Nepřevzato. Jakmile je dávka převzata (stav Převzato, nezpracováno) je možné kliknutím na ikonu ve sloupci Zpracovat spustit proces automatického rozpoznávání. Stav dávky se tak změní na Zpracování. Po zpracování všech archů v dávce se dávka dostává do stavu Zpracováno, povedlo-li se všechny odpovědní archy automaticky vyhodnotit, nebo do stavu Nerozpoznané odpovědi pokud se některé odpovědi nepodařilo rozpoznat. V takovém případě je pak nutná ruční korekce odpovědí.

Prohlížení výsledků a zpracování odpovědních archů a případné ruční korekce jsou přístupné po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail. V aplikaci jsou zobrazeny výsledky rozpoznané z jednotlivých odpovědních archů a výřezy odpovědních polí. Pokud se u některé otázky vyskytl problém s rozpoznáním odpovědi, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a je uveden počet takto nerozpoznaných polí u dané otázky. U takové otázky je pak potřeba provést ruční korekci. K tomuto účelu je možné kliknutím na ikonu zobrazit příslušný odpovědní arch tak jak byl naskenován. Při ručních úpravách odpovědí u jednotlivých otázek je nutné zatrhnout pole Uložit pod ikonou příslušného archu, aby se změny v příslušném archu provedly. Samotné uložení se provede stisknutím tlačítka , které je umístěno pod seznamem archů. Při uložení ručních korekcí jsou smazány informace o původně nerozpoznaných polích a nadále bude platný již a pouze stav po ručních korekcích.

Výsledky zpracování jednotlivých odpovědních archů jsou okamžitě po zpracování dávky přístupné v ostatních záložkách aplikace.

Přehled vyplněných dotazníků

Záložka slouží k zobrazení všech vyplněných odpovědních archů zvoleného ePrůzkumu. Jeden odpovědní arch představuje u elektronického průzkumu jednoho respondenta, u papírových průzkumů odpovídá jedné naskenované straně odpovědí. Každý arch je označen svým identifikačním číslem, případně jménem respondenta, jde-li o neanonymní průzkum. Pokud existuje více než deset vyplněných archů, jsou archy rozděleny do skupin po deseti. Mezi skupinami pak můžete přecházet pomocí zobrazených navigačních šipek.

Statistika

Tato záložka umožňuje prohlížení statistik otázek, které mají jinou než textovou odpověď. V prvním sloupci tabulky jsou zobrazeny všechny možnosti odpovědí, které měli respondenti u otázky k dispozici. Druhý sloupec udává, kolik respondentů danou možnost zvolilo. Ve třetím sloupci je zobrazeno procento z počtu osob, které odpověděly na otázku. Každý řádek tabulky představuje jednoho respondenta. Ve sloupci Dotazník je uvedeno číslo dotazníku, ze kterého odpověď pochází.

Přehled textových odpovědí

Prostřednictvím této záložky je možné prohlížet odpovědi na otevřené otázky. V připraveném formuláři je třeba zvolit otázku, ke které chcete zobrazit přehled textových odpovědí respondentů průzkumu a stisknout tlačítko . V nabídce jsou pouze otázky, ke kterým existuje alespoň jedna odpověď. Následně jsou v tabulce zobrazeny všechny odpovědi respondentů na zvolenou otázku.

Export výsledků

Záložka umožňuje exportovat veškeré odpovědi respondentů na otázky průzkumu. Export je prováděn do formátu pro tabulkový procesor MS Excel. Sloupce jsou tvořeny otázkami průzkumu, řádky pak tvoří jednotlivé odpovědní archy.

Náhled podoby dotazníku

Záložka poskytuje náhled elektronického průzkumu ve stejné podobě, jako je nabízena uživatelům. Otázky jsou rozděleny do sekcí. Otázky, na nichž závislá další podoba dotazníku, jsou viditelně označeny. Otázku je možné vyplnit, odpovědi zde ukládat nelze.