Sep 23, 2020   9:43 p.m. Zdenka
Academic information system

Testy a zkoušení


Aplikace Testy a zkoušení je přístupná studentům z hlavní stránky Osobní administrativy v sekci eLearning. Je rozdělena na dvě samostatné záložky Testy k vypracováníOdevzdané testy.

Testy se generují automaticky pro každého studenta. Učitel sestaví databázi otázek a jejich možných odpovědí. Studentům se pak mohou nabízet například testy sestavené z otázek ze stejných, předem definovaných oblastí nebo různé obtížnosti (jiná obtížnost může být u zápočtového testu, jiná u zkouškového testu). Protože jsou ke každé otázce předem dány odpovědi, mohou se studenti výsledek testu dozvědět ihned po jeho ukončení.

Testy mohou sloužit jak ke zkoušení, tak i průběžnému prověřování znalostí během výuky daného předmětu. Zkoušení prostřednictvím testů eLearningu může probíhat v předem určené počítačové učebně nebo z jakéhokoliv místa, kde je umístěn počítač a je přístupný internet (v internetové kavárně, kanceláři, doma apod.). Místo, odkud může být test zpracován, určuje zkoušející předem.

Test může být časově omezen, tedy musí být ukončen a odeslán ke zpracování do určité doby. Pokud se tak nestane a časový limit během testu vyprší, je test ukončen a student ho musí odeslat k vyhodnocení. Toto omezení opět nastavuje vyučující. V průběhu zpracování testu se studentům zobrazuje doba do vypršení časového limitu, na počítači musí být podporován Javascript.

Vyučující také určuje, zda se studenti na termín zkoušky, průběžného testu apod. musí přihlásit přes aplikaci Přihlašování na zkoušky nebo si test mohou zpracovat ve svém volném čase a s použitím dalších materiálů.

Pokud je test určen vymezené skupině uživatelů nebo je vypsán do určité místnosti, je tato informace uvedena po vstupu do e-testu.

Zpracovaný a odeslaný test je opraven automaticky a jeho výsledek je ihned zobrazen. U slovních odpovědí je uvedena informace o maximálním počtu bodů, které lze za správnou odpověď získat a zda zkoušející otázku opravil. Vyhodnocení testu i s jeho původním zněním, získané body za jednotlivé otázky a případné komentáře může zkoušející také zveřejnit.

Body z testů může zkoušející zobrazit v aplikaci List záznamníku učitele.

Testy k vypracování

V aplikaci Testy k vypracování lze otevřít připravený test. Test, který je omezen místem, je možné vypracovat jen v určené počítačové učebně, v jiné místnosti se test nezobrazí.

Test se otevře a spustí kliknutím na ikonu . U testu, který je časově omezen a otevřen z počítače v určené místnosti, začíná běžet odpočítávání času. U každé otázky je uveden způsob, jak se na ni má odpovědět, např. jedním slovem, označením správné odpovědi, výběrem z možných odpovědí. Uveden je i maximální počet bodů, které lze za správnou odpověď získat.

Vyplněný test se odevzdá kliknutím na tlačítko . Protože po jeho odeslání nelze test editovat, zobrazí se ještě dotaz, zda se má test skutečně odeslat. Po vypršení limitu u časově omezeného testu je vypsáno upozornění a test již nelze upravovat a student je vyzván k odeslání testu k jeho kontrole.

Vypadne-li během práce síťové připojení nebo dojde k jiné technické závadě, je možné se k práci vrátit. Při psaní testu dochází k automatickému ukládání, které umožňuje obnovit zvolené odpovědi do posledního automatického uložení. Může se stát, že používaný prohlížeč nemá implementovánu dostatečnou podporu Javascriptu nebo ji má vypnutou. Pak při psaní testu nelze průběžně ukládat odpovědi. Pro psaní testu není nutné, aby bylo automatické ukládání v provozu, test lze při korektním použití aplikace po vyplnění odeslat stisknutím příslušného tlačítka.

V případě, že automatické ukládání nelze spustit, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, nainstalovat novou verzi nebo použít jiný typ prohlížeče.

Pokud student omylem test odevzdá chvíli po jeho otevření, vyučující může test na jeho žádost opět zpřístupnit.

Typy otázek a jak na ně odpovídat

Otázka je dána svým typem, který určuje způsob zobrazení v testovém formuláři a systém volby možných odpovědí. Doplňkem otázky může být multimediální objekt (obrázek, video apod.), který může představovat i zadání otázky. Typ otázky:

 •  Výběrová 1 z N – z n nabízených odpovědí je právě jedna správná.

 •  Dichotomická – je zvláštním případem otázky výběrové 1 z N. Odpověď se volí ze dvou možností (například ano/ne).

 •  Výběrová 1 z N s neurčitou možností – rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Žádná z uvedených možností. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem řešitele je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost – žádná z nabízených možností.

 •  Výběrová 1 z N s otevřenou možností – rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Jiný – napište jaký. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem řešitele je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost a napsat správnou odpověď.

 •  Výběrová M z N – z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Na základě bodového hodnocení otázek lze určit míru správnosti jednotlivých odpovědí, u špatných odpovědí může být bodové hodnocení záporné (závisí na nastavení testu). Úkolem řešitele je označit všechny správné odpovědi.

 •  Výběrová M z N (rozšířená) – z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Úkolem řešitele je označit jak správné, tak špatné odpovědi. Každé nezvolení se bere jako chyba.

 •  Nucená volba – svým způsobem se jedná o speciální případ předchozího typu, kdy je sděleno, kolik odpovědí je správných. Úkolem řešitele je z daných možností vybrat n-tici správných možností.

 •  Slovní – odpověď na otázku je realizována pomocí textového pole. Úkolem řešitele je vepsání slovní odpovědi (jediné slovo, sousloví), která se kontroluje proti možným odpovědím vložených autorem. Kontroluje se řetězec proti řetězci a každý rozdíl (mezera, velké písmeno apod.) je chybou.

 •  Spojovací – odpovědi jsou realizovány pomocí dvou množin několika prvků, prvky druhé množiny jsou očíslovány, u prvků první množiny jsou textová pole pro zapsání čísla. Úkolem řešitele je nalézt správné dvojice mezi dvěma n-prvkovými množinami.

 •  Přiřazovací – jedná se o zobecnění předcházející možnosti. Úkolem řešitele je k zadaným návěstím vybrat hodnoty. V testovém formuláři jsou otázky tohoto typu stejně jako v případě předcházející možnosti realizovány pomocí dvou sloupců, v jednom jsou náhodně seřazené prvky jedné množiny (návěstí), ve druhém pak náhodně seřazené prvky druhé množiny (hodnot). Prvky druhé množiny jsou očíslovány, u prvků první množiny jsou malá textová pole pro zapsání čísla.

 •  Seřazovací – realizace je podobná předchozí otázce. Úkolem řešitele je seřadit dané možnosti podle zadaného kritéria.

 •  Doplňovací – otázka je tvořena textem s vynechanými slovy. Úkolem řešitele je dopsat vynechaná slova nebo je doplnit z nabídky.

 •  Otevřená – otázka vyžadující slovní odpověď (celou větou nebo větami). Vyhodnocení těchto otázek je práce učitele. Úkolem řešitele je vepsat odpověď do textového pole.

Odevzdané testy

Aplikace Odevzdané testy obsahuje seznam testů, které student vypracoval a odevzdal. Uveden je počet získaných bodů za celý test, maximální počet bodů, které bylo možné za test získat, úspěšnost studenta v testu vyjádřená procenty, čas odevzdání testu a jméno správce testu. V posledním sloupci tabulky může být zobrazena ikona , přes kterou lze test otevřít v původním tvaru i s body za jednotlivé otázky. Vyučující má možnost se vyjádřit k odpovědím jednotlivých otázek. Odpovědi jsou hodnoceny body, hodnoty bodů za správné odpovědi určuje zkoušející. Vyhodnocení testu je uvedeno u každé otázky v podobě počtu bodů z maximálních možných. Je-li uvedeno slovní vyjádření nevyhodnoceno, znamená to, že tato otázka se nevyhodnocuje automaticky, ale že ji zkoušející hodnotí individuálně a ještě tak neučinil.