26. 8. 2019  2:50 Samuel
Akademický informačný systém

Hospitace


Aplikace Hospitace je centrální aplikací, ve kterém se evidují (plánují) hospitace, vkládají, prohlížejí a tisknou hospitační zprávy. Dostupná je z Osobní administrativy v části Moje výuka zaměstnancům s rolí:

 • vedoucí pracoviště (včetně fakult a univerzity);
 • garant studijního programu;
 • garant předmětu;
 • hospitující;
 • hospitovaný.

Uživatelům jsou zde zobrazeny všechny informace o hospitacích vyplývajících ze všech jejich rolí. Vedoucí pracoviště (včetně kvestora a tajemníka fakulty) a garant studijního programu může navíc přidávat a editovat hospitace, na které má právo podle pracoviště nebo studijního programu. Uživatelé mohou delegovat oprávnění pro vstup do své části agendy.

Další místa přístupu k hospitacím jsou:

 • Portál vedoucího – pro vedoucí pracovišť (vedoucí pracoviště nebo fakulty). Uživatelům jsou zpřístupněny informace o hospitacích k příslušnému pracovišti, včetně možnosti jejich evidence;

 • Portál garanta studijního programu – pro garanty studijních programů. Uživatelům jsou zpřístupněny informace o hospitacích k příslušnému studijnímu programu, včetně možnosti jejich evidence;

 • Záznamník učitele – pro garanty a spolugaranty předmětů, hospitované. Uživatelům jsou zpřístupněny informace o hospitacích k příslušnému předmětu.

Výše uvedené portály obsahují záložku Hospitace.

V následujícím textu je popsána práce s aplikací z pohledu uživatele s rolí umožňující evidenci hospitací.

Evidence hospitací a jejich zpráv

Pro přidání nové hospitace se nejprve dohledá předmět. Vyhledávání probíhá pouze mezi předměty, na které má uživatel z pohledu své role (vedoucí pracoviště, garant programu) právo (předměty garantované pracovištěm, resp. předměty garantovaného programu). Podle nastavení rozvrhových akcí u předmětu je možnost výběru způsobu zaevidování hospitace – záložky periodické akce, blokové akce, konkrétní datum. V zobrazeném formuláři se vyplní:

 • akce – volba termínu hospitace, může se zadat výběrem z menu jako periodická akce, bloková akce nebo zadat konkrétní datum. Mezi možnostmi se formulář přepíná zobrazenými záložkami. Pokud nejsou u předmětu evidované žádné rozvrhové akce, nabízí se pouze zadání konkrétního data. Je-li zvolena periodická akce, hospitujícímu se zobrazuje v přehledu hospitací konkrétní hodina a místnost hospitace;

 • datum – termín, kdy hospitace proběhne. Pouze u volby konkrétního data;

 • hospitující – osoba, která hospitaci provede, dohledává se mezi zaměstnanci pracoviště, ke kterému má uživatel podle své role právo;

 • poznámka – zobrazuje se pouze zadavateli hospitace a osobě, která bude hospitaci provádět.

Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Zadává-li se již proběhlá hospitace (z evidenčních důvodů) je možné tlačítkem zaevidovat hospitaci a ihned vyplnit hospitační zprávu.

Seznam přidaných hospitací lze podle potřeby omezit. U plánovaných hospitací, kterým ještě neproběhl termín, je zvýrazněno datum, případně místo a čas konání (byla-li při evidenci hospitace zvolena konkrétní rozvrhová akce). Hospitace, které ještě nemají zadanou zprávu, je možné editovat přes ikonu ve sloupci Editace. Zprávu lze zadat v případě, že už uběhl termín hospitace přes ikonu ve sloupci Zpráva. Do té doby lze zprávu zobrazit pouze jako náhled pro čtení kliknutím na ikonu . Hospitační zpráva se vyplní do formuláře podle šablony příslušné fakulty. Vyplněnou zprávu je nutné uložit. Všechny otázky jsou povinné, pouze u výběru více možností není nutné vybírat žádnou. Hospitační zprávu lze individuálně zobrazit, editovat a tisknout kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci Zpráva.

Pod seznamem hospitací je umístěna nabídka pro stažení všech zpráv zobrazených hospitací v podobě jednoho PDF souboru nebo ZIP archivu. Zvolená operace se potvrdí stisknutím tlačítka .

Uživatel s rolí hospitující a hospitovaný

Hospitujícímu je v aplikaci zobrazen seznam hospitací, které spadají pod jeho kompetenci, tj. v předmětech, ve kterých v minulosti provedl hospitaci nebo v budoucnu bude hospitovat.

Pro aktuální nebo proběhlou hospitaci, u které je uživatel nastaven jako hospitující, může vyplnit zprávu. V její hlavičce může změnit vyučujícího a upřesnit datum provedené hospitace. Dále vyplní připravený dotazník. Při ukládání je provedena kontrola vyplnění povinných otázek.

Vyplněné zprávy si může individuálně zobrazit a vytisknout nebo hromadně stáhnout v PDF nebo ZIP souboru.

Hospitovanému jsou zobrazeny hospitace, ve kterých byl hospitován. Může si prohlédnout, vytisknout nebo stáhnout vyplněné zprávy.