18. 10. 2019  10:30 Lukáš
Akademický informačný systém

Portál garanta studijního programu


Aplikace Portál garanta studijního programu umožňuje prohlížet data předmětů a studijních plánů spadajících pod studijní programy určené k akreditaci, zobrazovat studijní přehledy pro vybraná studijní období jako je úspěšnost předmětů, evaluace, statistiky registrací a zápisů a podrobnosti o průběhu studia jednotlivých studentů nebo spravovat termíny hospitací předmětů garantovaného studijního programu.

Aplikace je přístupná garantovi a spolugarantovi studijního programu, garantovi akreditace a uživateli s přiděleným oprávněním akreditace-sp, které se uděluje na pracoviště nebo studijní plán.

Údaje zobrazované v aplikacích portálu jsou často vztaženy ke konkrétnímu studijnímu programu a jeho studentům. Proto je vhodné před prací v jednotlivých záložkách nastavit si studijní program, se kterým se bude pracovat. Program lze měnit i během práce.
Garanta akreditace studijního programu nastavuje systémový integrátor v aplikaci pro správu studijních programů.

Portál je tvořen z řady aplikací rozdělených do samostatných sekcí:

  • Akreditace - aplikace této části portálu umožňují garantovi studijního programu (nebo uživatel s oprávněním akreditace-sp přiděleným na pracoviště nebo studijní plán) prohlížet předmětystudijní plány připravované k akreditaci a sledovat stav těchto příprav. Dále jsou k dispozici statistiky vztažené ke studijnímu programu a přehledy vyučujících.

  • Studijní přehledy - zpřístupňuje přehledy předmětů nebo studentů příslušného studijního programu. Jedná se zejména o údaje z hodnocení úspěšnosti předmětů, evaluacístatistik registrací a zápisů. Dále poskytuje náhled na průběhy studií jednotlivých studentů programu.

  • Hospitace - zpřístupňuje plánování a správu termínů hospitací pro předměty zařazené do garantovaného studijního programu, vkládání hospitačních zpráv a jejich tisk.

  • Nastavení - umožňuje garantovi studijního programu stanovit své zástupce a přiřadit jim činnosti, které za něj mohou na daném studijním programu vykonávat.