27. 10. 2020  7:21 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Evidence sekvencí období


Aplikace Evidence sekvencí období umožňuje zakládání a správu sekvencí období pro zvolené pracoviště. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-sekvenci-a.

Sekvence vymezuje období z hlediska pracoviště a běhu (více o bězích naleznete v samostatné části na konci tohoto textu). Sekvence začíná svým tzv. prvním univerzitním obdobím a končí ve chvíli, kdy na daném pracovišti v daném běhu neprobíhají žádná studia. Trvání sekvence může být několik let. Zpravidla se zakládá jedna sekvence období pro všechna studia, která mají stejný počet úseků akademického roku. Například jedna pro bakalářská, inženýrská a inženýrská úplná studia a druhá pro doktorská studia.

Sekvence pro pracoviště, které ještě nemá evidovánu žádnou sekvenci období je možné založit přes odkaz založení sekvence pro nové pracoviště nad výběrem pracoviště.

Novou sekvenci období lze na zvoleném pracovišti založit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se zvolí běh a univerzitní období, kterým má sekvence začínat. V nabídce jsou zobrazena pouze univerzitní období s definovány úseky. Formulář se potvrdí stisknutím tlačítka .

Na každém pracovišti je možné evidovat pouze jednu sekvenci daného běhu.

Seznam sekvencí evidovaných na zvoleném pracovišti je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou ke každé sekvenci vypsáno pracoviště, ke kterému je sekvence přiřazena, běh a první univerzitní období sekvence. Ve sloupci Poslední univ. období je pro aktivní sekvenci vypsán odkaz ukončit sekvenci, který umožňuje sekvenci ukončit (po ukončení nebude možné v rámci sekvence zakládat další období). U ukončené sekvence je ve sloupci zobrazeno poslední univerzitní období sekvence a odkaz pro opětovnou aktivaci sekvence.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Období je možné přejít do aplikace Evidence období sekvence, kde lze zakládat nová fakultní období ve zvolené sekvenci a provádět jejich správu. Ikona ve sloupci Sklad pak umožňuje přejít do aplikace Evidence období skladu, kde zakládat a spravovat skladová období (pro potřeby katalogu předmětů).

Sekvenci, která nemá evidováno žádné období ani sklad je možné odebrat jejím označením v seznamu a stisknutím tlačítka .

Zakládání sekvencí není příliš časté, probíhá většinou se vznikem nového pracoviště na univerzitě (například ústav jazyků, ústav pro celoživotní vzdělávání).

Studijní běhy

Běhy umožňují absolutní oddělení skupin studentů na fakultě, mají svoji vlastní sekvenci studijního období, samostatný katalog a sklad předmětů. Sestavy studentů dvou běhů nelze kombinovat a studenti jednoho běhu si nemohou ke studiu zapisovat předměty druhého běhu. Proto je vhodné počet studijních běhů na fakultě minimalizovat. Zjednoduší to správu systému a uživatelům zpřehlední jejich práci. Definovány jsou přípustné kombinace běhu a stupně studia tak, aby nešlo založit například doktoské studium v novém běhu. Základní typy běhů jsou:

  • Nový běh je určený pro kreditní studia. Předměty v katalogu předmětů mají kromě ukončení evidován počet kreditů (i v případě nulového počtu). Studenti jsou za splnění svých studijních povinností ohodnoceni kredity a pro známkování se používají arabská písmena.

  • Starý běh je určený pro nekreditní studia. U předmětů se neevidují kredity, jsou-li v katalogu předmětů zadané, aplikace s nimi nepočítají (například sestava V7). Pro známkování se používají číslice.

  • Běh celoživotní vzdělávání – odděluje studia celoživotního vzdělávání od ostatních studií na univerzitě.

  • Běh doktorská studia odděluje doktorská studia od bakalářských, inženýrských a inženýrských úplných.

Přidání dalšího typu běhu je složité a potřebuje hlubší zásah do systému, proto je ponecháno na vývojovém týmu.