Oct 21, 2020   7:25 a.m. Uršuľa
Academic information system

Evidence studijních zaměření


V aplikaci Evidence zaměření jsou evidovány zaměření studijních programů fakult, rektorátu, institutu celoživotního vzdělávání apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním obor-e nebo obor-p.

Nový záznam o zaměření je možné založit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit:

  • Název - vlastní název studijního zaměření tak jak byl akreditován. Využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

  • Název anglicky - oficiální název zaměření v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení zaměření;

  • Zkratka - zkrácené označení zaměření o maximální délce šesti znaků, které by mělo vycházet z názvu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Zkratka anglicky - anglická varianta zkratky názvu zaměření, opět by měla vycházet z anglického názvu zaměření. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Studijní program - z nabídky se volí nadřazený studijní program, pod nějž zaměření spadá. Nabízeny jsou všechny studijní programy evidované v aplikaci Evidence studijních programů. Nabídka je omezena dle rozsahu práv uživatele;

  • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav akreditace studijního zaměření (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných studijních zaměření je zobrazen v přehledové tabulce. U každého zaměření je zobrazen název, úplná zkratka, nadřazený studijní program a akreditační stav. Uživatelům s právy na více fakult je navíc zobrazen sloupec Fakulta, ve kterém je uvedena příslušnost zaměření k fakultě. Ve sloupci AKVO je zobrazen 8-místný kód studijního zaměření (je-li vyplněn v atributech). Změnu základních atributů zaměření je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

Ikony , ve sloupci Atributy umožňují zobrazit, resp. editovat atributy zvoleného studijního zaměření. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v tomto textu.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Informace lze prohlížet nebo editovat charakteristiky studijního zaměření pro jednotlivá období. Charakteristiky se zobrazují v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací a tisknou se v Brožuře Studijních programů. Charakteristiky lze evidovat pro období, pro které je založen studijní plán zvoleného zaměření. Příslušné období se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud se charakteristiky nemění, je vhodné založit další variantu kopií předchozího období. Založenou variantu je možné smazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Zrušení varianty je nevratnou operací!

Atributy studijního zaměření

Prostřednictvím atributů je možné nastavit další parametry studijního zaměření. Atributy mají vliv na funkci aplikací AIS.

AKVO zaměření

Atribut slouží pro zadání 8-místného kódu studijního zaměření dle číselníku MŠMT. Používá se pouze v ČR.

Číslo ministerské akreditace na osvědčení

Atribut slouží pro zadání čísla ministerské akreditace, které se tiskne na osvědčení pro zaměření celoživotního vzdělávání.

Hlavní studijní oblasti

Atributy slouží pro zadání studijních oblastí, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 2.2. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje v dodatku diplomu.

Klíčové výsledky vzdělávání

Atribut slouží pro evidenci klíčových výsledků vzdělávání pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Místa výuky

Atribut slouží pro evidenci místa, ve kterém probíhá výuka zaměření.

Možnosti dalšího studia

Atribut slouží pro evidenci přístupu k dalšímu stupni studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Obor je vyučován v jazyce

Atribut umožňuje zvolit jazyk, ve kterém je výuka studijního zaměření uskutečňována.

Požadavky na kombinované studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2 pro kombinovanou formu studia. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu. Není-li atribut naplněn, používá se pro bod 4.2 obsah atributu Požadavky na studium.

Požadavky na studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu.

Požadavky na ukončení studia

Atribut slouží pro evidenci požadavků na ukončení studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Profil oboru

Podrobný profil zaměření v slovenském a anglickém jazyce, využívá se pro ECTS Label.

Specifické požadavky na přijetí

Atribut slouží pro evidenci specifických požadavků na přijetí do studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Uplatnění absolventů

Atribut slouží pro evidenci možného uplatnění absolventů na trhu práce. Používá se pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.