19. 7. 2019  16:19 Dušana
Akademický informačný systém

Evidence studijních zaměření


V aplikaci Evidence zaměření jsou evidovány zaměření studijních programů fakult, rektorátu, institutu celoživotního vzdělávání apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním obor-e nebo obor-p.

Nový záznam o zaměření je možné založit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit:

  • Název - vlastní název studijního zaměření tak jak byl akreditován. Využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

  • Název anglicky - oficiální název zaměření v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení zaměření;

  • Zkratka - zkrácené označení zaměření o maximální délce šesti znaků, které by mělo vycházet z názvu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Zkratka anglicky - anglická varianta zkratky názvu zaměření, opět by měla vycházet z anglického názvu zaměření. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Studijní program - z nabídky se volí nadřazený studijní program, pod nějž zaměření spadá. Nabízeny jsou všechny studijní programy evidované v aplikaci Evidence studijních programů. Nabídka je omezena dle rozsahu práv uživatele;

  • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav akreditace studijního zaměření (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných studijních zaměření je zobrazen v přehledové tabulce. U každého zaměření je zobrazen název, úplná zkratka, nadřazený studijní program a akreditační stav. Uživatelům s právy na více fakult je navíc zobrazen sloupec Fakulta, ve kterém je uvedena příslušnost zaměření k fakultě. Ve sloupci AKVO je zobrazen 8-místný kód studijního zaměření (je-li vyplněn v atributech). Změnu základních atributů zaměření je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

Ikony , ve sloupci Atributy umožňují zobrazit, resp. editovat atributy zvoleného studijního zaměření. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v tomto textu.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Informace lze prohlížet nebo editovat charakteristiky studijního zaměření pro jednotlivá období. Charakteristiky se zobrazují v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací a tisknou se v Brožuře Studijních programů. Charakteristiky lze evidovat pro období, pro které je založen studijní plán zvoleného zaměření. Příslušné období se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud se charakteristiky nemění je vhodné založit další variantu kopií předchozího období. Založenou variantu je možné smazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Zrušení varianty je nevratnou operací!

Atributy studijního zaměření

Prostřednictvím atributů je možné nastavit další parametry studijního zaměření. Atributy mají vliv na funkci aplikací AIS.

AKVO zaměření

Atribut slouží pro zadání 8-místného kódu studijního oboru zaměření dle číselníku MŠMT. Používá se pouze v ČR.

Číslo ministerské akreditace na osvědčení

Atribut slouží pro zadání čísla ministerské akreditace, které se tiskne na osvědčení pro zaměření celoživotního vzdělávání.

Dokumenty pro zahraniční studenty

Atribut se nastavuje v případě, že se zahraničním studentům daného zaměření mají tisknout dopisy související s jejich příjezdem. Pokud je označena možnost ano, pak se v aplikaci Studijní evidence - Tisk dokumentů zobrazí sekce Dokumenty pro zahraniční studenty.

Hlavní studijní oblasti

Atributy slouží pro zadání studijních oblastí, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 2.2. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje v dodatku diplomu.

Klíčové výsledky vzdělávání

Atribut slouží pro evidenci klíčových výsledků vzdělávání pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Místa výuky

Atribut slouží pro evidenci místa, ve kterém probíhá výuka zaměření.

Možnosti dalšího studia

Atribut slouží pro evidenci přístupu k dalšímu stupni studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Obor je vyučován v jazyce

Atribut umožňuje zvolit jazyk, ve kterém je výuka studijního zaměření uskutečňována.

Požadavky na kombinované studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2 pro kombinovanou formu studia. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu. Není-li atribut naplněn, používá se pro bod 4.2 obsah atributu Požadavky na studium.

Požadavky na studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2. Evidují se slovensky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu.

Požadavky na ukončení studia

Atribut slouží pro evidenci požadavků na ukončení studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Profil oboru

Podrobný profil zaměření v slovenském a anglickém jazyce, využívá se pro ECTS Label.

Specifické požadavky na přijetí

Atribut slouží pro evidenci specifických požadavků na přijetí do studia pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.

Uplatnění absolventů

Atribut slouží pro evidenci možného uplatnění absolventů na trhu práce. Používá se pro ECTS. Eviduje se slovensky a anglicky, nepoužívá se ve výstupech.