Oct 29, 2020   3:53 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Studijní plány


Aplikace Studijní plány je určena ke správě studijních plánů, které jsou studentům předepsány jejich studiem anebo doporučeny studijním oddělením. Studijní plán udává náplň studia studentů daného studijního programu, zaměření a formy studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e.

Plány se tvoří pro zaměření. Odpovídající plán je pak studentům automaticky přidělen při zápise zaměření. Pro bezoborové studijní programy se studijní plán sestavuje přímo pro program.

Tvorba studijních plánů je velice důležitou přípravou předmětů na zápisy. Plán definuje skupiny předmětů, ze kterých si student volí předměty ke studiu. Podle studijních plánů se studentům automaticky kontrolují jejich studijní povinnosti v aplikaci Nesplněné studijní povinnosti, tedy předměty a jejich ukončení (má-li předmět více možných), které musí v rámci studia absolvovat, a počty kreditů. Ve studijních plánech jsou rozlišovány povinnosti jednotlivých skupin předmětů (povinná, povinně volitelná, výběrová).

Po spuštění aplikace Studijní plány se zobrazí přehled studijních plánů fakulty, které vyhovují kritériím zvoleným ve filtru nad seznamem. Volbou Včetně neaktivních plánů lze do seznamu zahrnout i neaktivní plány (neobsahují aktuální období). U každého studijního plánu je vypsáno přiřazení (program, zaměření apod.) a také období, ve kterém studijní plán začíná.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Info je možné získat kompletní podobu studijního plánu. Kromě struktury studijního plánu jsou zde zobrazeny informace o počtu studentů, kterým je daný studijní plán přidělen. U každého období plánu je uveden stav jeho aktivace, která určuje období, ze kterého jsou předměty (resp. skupiny předmětů a v nich předměty) do plánu připojeny. U aktivních období se předměty berou z tohoto období, u neaktivních období jsou předměty propojeny na sklad předmětů. Aktivace dalšího se provede stisknutím tlačítka . Při aktivaci se systém pokusí vyhledat všechny předměty aktivovaného období v cílovém studijním období. Je-li dohledání úspěšné, zkopírují se do tohoto období skupiny předmětů ze skladu, propojí se na předměty období (propojuje se přes kód (zkratku) předmětu) a skupina se připojí do studijního plánu. Proběhne-li vše v pořádku, je dané období aktivováno. Na vzniklé problémy aplikace upozorní. Při tomto postupu musí být v katalogu předmětů aktivovaného období založeny všechny potřebné předměty. Pokud nejsou některé předměty plánu v katalogu předmětů založeny a je zatržena volba Založit neexistující předměty v období, budou chybějící předměty při aktivaci automaticky zkopírovány ze skladu předmětů do období. Existuje-li v období předmět pouze jako uznaný, aplikace na něj upozorní, ale automaticky ho nezaloží. Tlačítkem lze studijní plán zkopírovat do zvoleného období nebo skladu. Toto období se pak stane počátečním obdobím studijního plánu. Pro úspěsnou kopii plánu musí být v katalogu předmětů tohoto období založeny všechny předměty prvního období plánu. Na chybějící předměty aplikace upozorní a kopii neprovede. Zatržením volby Ignorovat chyby při kopírování studijního plánu lze studijní plán zkopírovat bez předmětů, u nichž nastala chyba.

Aktivovaná období studijní plánu pracují s předměty a skupinami předmětů tohoto období, neaktivovaná období pracující se skupinami a předměty skladu.

K jednolivým obdobím studijního plánu se přistupuje kliknutím na ikonu ve sloupci Období plánu. Období plánu jsou nastavena automaticky při jeho založení podle délky studia v daném studijním programu (viz Evidence studijních programů). Korekci období je možné provést tlačítky . U každého období uveden stav aktivace období, u aktivovaných období je ve sloupci Období plánu uveden název příslušného období. Prostřednictvím ikony ve sloupci Vstup lze přejít do správy skupin předmětů zvoleného období studijního plánu. Do plánu lze zařazovat skupiny předmětů evidované v daném období (viz nabídka skupin) nebo lze přes odkaz v nápovědném textu založit novou skupinu. Současně s přiřazením nové skupiny do plánu se určuje její povinnost, kterou lze v případě potřeby dodatečně změnit kliknutím na ikonu ve sloupci Vlastnosti. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Vstup lze z přehledu skupin v období plánu přejít do správy předmětů ve zvolené skupině.

V nabídce skupin předmětů, které lze do období plánu zařadit, jsou uvedeny všechny skupiny předmětů evidované příslušném studijním období nebo skladu. Podrobnější informace o studijních skupinách a jejich správě lze nalézt v Hromadné správě skupin předmětů.
Jedna skupina předmětů může být přiřazena ve více studijní plánech. Při změně skladby předmětů ve skupině se tato změna promítne do všech studijních plánů, ve kterých je tato skupina zařazena.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Skupiny pro celý plán, lze do studijního plánu přiřazovat skupiny předmětů, které nejsou vázány na konkrétní studijní období. Do plánu lze takto zařazovat skupiny předmětů již evidované ve skladu (viz nabídka skupin) nebo lze přes odkaz v nápovědném textu založit novou skupinu. Zakládat nové skupiny předmětů lze pouze ve studijních plánech, aby byla dodržena podmínka, že nesmí existovat skupina nepřidělená do žádného studijního plánu. Nabídka skupin předmětů pro založení je omezená na takové typy, které jsou pro studijní plán platné a každý typ skupiny může být zastoupen pouze jedenkrát. Zde založená skupina předmětů je nabízena v ostatních studijních plánech, které splňují podmínku přidělení této skupiny. Současně s přiřazením nové skupiny do plánu se určuje její povinnost, kterou lze v případě potřeby dodatečně změnit kliknutím na ikonu ve sloupci Vlastnosti. Skupiny předmětů je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Skupina je odebrána pouze ze zvoleného plánu, v ostatních plánech skupina zůstává. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Vstup lze z přehledu skupin v plánu přejít do správy předmětů ve zvolené skupině. Předměty se dohledávají ze skladu pracoviště, volbou Mezifakultní výběr lze dohledat i předměty jiných pracovišť.

Ikona , resp. ve sloupci Studijní plány umožňuje prohlížet, resp. editovat atributy zvoleného studijního plánu.

Kredity

Počet kreditů, které student musí získat za výběrové předměty během svého studia.

Odhad počtu studentů prvního ročníku

Počet studentů prvního ročníku daného studijního plánu, podle kterého se generují počty skupin cvičení povinných předmětů v aplikaci Počítání skupin z výsledků registrací, jež jsou vypsány pro studenty prvního ročníku (semestru). U povinně volitelných a výběrových předmětů nejsou tyto počty brány v úvahu.

Poznámka
Umožňuje zadat stručný komentář k plánů pro interní potřebu, který se zobrazí v přehledu plánů.

Založení nového studijního plánu

Nový studijní plán lze založit po kliknutí na odkaz Založení nového studijního plánu umístěný v nápovědném textu v úvodu aplikace. V otevřeném formuláři se vybere studijní program, zaměření, dále se vybere forma studia, počáteční období. Při založení je možné připojit poznámku, pak v seznamu plánů lze zobrazit sloupec s poznámkou. Kliknutím na tlačítko je plán založen.

Zvláštní pozornost při zakládání nového studijního plánu je třeba věnovat hodnotě Počáteční období.
Studijní plány lze zakládat pouze pro formu, která je pro daný program evidovaná v aplikaci Evidence studijních programů.

Po založení se plán musí naplnit předměty, tzn. přidělit plánu skupiny předmětů pro jednotlivá období, případně celý plán a vyplní se atributy plánu.

Studijní plány se do AIS vkládají před zápisem uchazečů do studia. Při zápisu je pak studentům odpovídající studijní plán automaticky přidělen. Není-li vhodný plán nalezen, nelze studentovi plán automaticky přidelit. Manuální přidělení studijního plánu lze provést v aplikace Nesplněné studijní povinnosti.

Povinnosti skupin předmětů ve studijních plánech

  • Povinné – všechny předměty ve skupině musí student do konce svého studia úspěšně ukončit.

  • Povinně volitelné – student musí v rámci dané skupiny odstudovat minimálně daný počet předmětů, nebo z předmětů skupiny získat minimálně daný počet kreditů. Odstuduje-li student předměty nad rámec této skupiny, je jeho splnění zařazeno do skupiny výběrových předmětů. Pokud se u předmětů liší jejich kreditová hodnota, je do výběrové skupiny předmětů započítán ten, který ji má nejvyšší.

  • Výběrové – skupina předmětů, ze kterých si student může, ale nemusí, vybírat předměty.