Jun 6, 2020   1:28 a.m. Norbert
Academic information system

Elektronické studijní materiály


Aplikace Elektornické studijní materiály, která je zařazena i do veřejného portálu STU, je zároveň Veřejnou knihovou eLearningových e-objektů, protože kromě vlastních studijní materiálů obsahuje i další soubory s e-objekty využívanými ve výuce. Obsahuje studijní podpory a e-objekty, které vytvořili, vložili a nechali zveřejnit vyučující STU a poskytli jej široké veřejnosti. Přístup k souborům mají všichni uživatelé AIS, ti v ní mohou vyhledávat, zobrazovat a stahovat soubory s e-objekty a prohlížet studijní e-opory.

Elektronické studijní materiály obsahují prvky v podobě souborů, které jsou dále využívány při tvorbě testů a e-opor, a samotné e-opory. Jako e-objekt si lze představit obrázek, zvukovou nahrávku, videozáznam apod. nebo studijní e-oporu – studijní materiál.

Aplikace Elektronické studijní materiály obsahuje portálové menu se třemi záložkami:

Pro uživatele přihlášené do Osobní administrativy je aplikace Elektronické studijní materiály umístěna v části eLearning.

Strom složek knihovny

Veškerý materiál umísťovaný do knihovny je autory zařazován do hierarchické struktury složek – stromu složek, jehož složky lze rozbalovat a sbalovat stejně jako v Dokumentovém serveru. Složky jsou pojmenovány podle vědních disciplín, vedle názvu je uveden počet vložených e-opor a e-objektů. Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah.

Návrh na zařazení složky pro další vědní disciplínu lze zaslat systémovému integrátorovi.

Obsah složky knihovny

Složka obsahuje zveřejněné studijní e-opory a e-objekty. Zobrazení obsahu každé složky lze omezit filtrem na e-opory a e-objekty nebo lze ovlivnit seřazení jejího obsahu. Volbu zobrazení i řazení je nutné potvrdit tlačítkem .

První číslo vedle názvu složky uvádí počet podsložek, druhé číslo celkový počet e-opor a e-objektů. Kliknutím na název složky se otevře její obsah.

Kliknutím na název zvolené e-opory nebo e-objektu se otevře stránka s podrobnějšími informacemi a s ikonami, jejichž nabídka závisí na operacích povolených autorem e-opory, resp. e-objektu:

  •  zobrazit e-objekt;

  •  stáhnout e-objekt;

  •  otevřít studijní e-oporu.

  •  zobrazit metadata.

Odkazem Zpět do složky Veřejná knihovna umístěným v dolní části stránky lze zobrazit celý obsah veřejné knihovny e-objektů.

Vyhledávání studijních e-opor a e-objektů

Aplikace Vyhledávání umožňuje ve veřejné knihovně e-objektů dohledávat zveřejněné studijní e-opory nebo e-objekty. Do vyhledávácího pole se vepíše část názvu e-opory nebo e-objektu a klinutím na tlačítko se zobrazí všechny položky odpovídající zadanému řetězci, zvlášť e-opory a zvlášť e-objekty. Kromě názvu e-opory nebo e-objektu je zobrazeno jméno správce, který požádal o zveřejnění. Kliknutím na název se zobrazí podrobnější informace o e-objektu nebo e-opoře, cesta k jejich dohledání ve složkách veřejné knihovny, ikony pro prohlížení a stažení e-opory nebo ikony pro zobrazení a stažení e-objektu .