21. 10. 2019  4:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Individuální studijní plán


Studenti DSP (doktorského studijního programu) studují podle individuálního studijního plánu (ISP). Individuální studijní plán sestavuje na začátku studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Individuální studijní plán schvaluje garant studijního programu.

Pro práci s ISP musí mít doktorand přiřazeného školitele.

ISP obsahuje předměty pro jednotlivá období studia a termíny jejich splnění, další úkoly vyplývající ze studia, případně stáže, název a stručnou charakteristiku disertační práce, časový plán studia, případně další činnosti a aktivity.

Aplikace Individuální studijní plán umožňuje editaci studijního plánu studentem a poskytuje tiskový výstup individuálního studijního plánu. Plán lze editovat do doby, než ho školitel schválí a postoupí k dalšímu posouzení. Individuální studijní plán je možné editovat pouze do data stanoveného milníkem Editace ISP doktorandem. Není-li milník nastaven, je doba neomezená. Při editaci studijního plánu vráceného k dopracování se již kontrola milníku neprovádí.

ISP lze vytisknout kliknutím na ikonu . Plán lze tisknout i v nekompletním stavu. O aktuálním stavu informují ikony ve sloupci Stav.

Sestavení individuálního studijního plánu

Individuální studijní plán sestavuje na začátku doktorského studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Termín, do kdy musí student svoji část ISP vyplnit, je dán milníkem Editace ISP doktorandem.

Zkoušky

Záložka Zkoušky umožňuje sestavit plán studia a ukončení jednotlivých předmětů doktorského studia. Plán je rozdělen na jednotlivé ročníky studia, a do nich se předměty zařazují. Do plánu je nutné zadat minimálně jeden předmět za první a minimálně jeden předmět za druhý ročník studia. Předměty se dělí do několika skupin:

 • Akreditované předměty – jsou předměty akreditované pro studijní program, ve kterém student studuje. Předměty se volí z menu.

  Pokud se položka akreditovaný předmět nenabízí, je možné kontaktovat systémového integrátora fakulty, který může předměty doplnit.
 • Povinné předměty – jsou předměty zařazené do studijního plánu jako povinné. Studentovi se musí zapsat všechny nabízené předměty, u každého se určí termín jeho splnění. Předměty nelze z plánu odebrat.

 • Povinně volitelné předměty – jsou předměty zařazené do studijního plánu jako povinně volitelné. Počet předmětů, které si musí student zapsat, je dán plánem. Pro zvolené předměty se zvolí termín splnění. Předměty lze z plánu odebrat.

  V seznamu předmětů zařazených do ISP je označena povinnost předmětů. Předměty zvolené z jiné než povinné nebo povinně volitelné skupiny jsou označeny jako volitelné.
 • Výběrové předměty – jsou předměty zařazené do studijního plánu jako výběrové. Při přidávání předmětů do ISP se pro zvolené předměty zvolí termín splnění. Předměty lze z plánu odebrat.

 • Předměty z fakulty – jsou předměty, které jsou garantovány pracovišti fakulty.

 • Předměty z STU – jsou předměty, které jsou garantovány některým pracovištěm STU. Předměty se dohledávají podle názvu nebo zkratky přes vyhledávací pole. Po vyplnění pole se klikne na tlačítko . V nalezených předmětech se označí ten správný, označí se semestr, ve kterém má student zkoušku z předmětu složit, a klikne se na tlačítko .

 • Cizí předměty – jsou předměty, které jsou vyučovány na jiné univerzitě. Pro jejich vložení je nutné vyplnit název předmětu, anglický název předmětu, zkratku instituce (univerzity) a předpokládaný termín zkoušky. Kliknutím na tlačítko je předmět vložen do studijního plánu.

Výše uvedenými způsoby se sestaví podoba ISP. Předmět lze z plánu odebrat jeho označením kliknutím na tlačítko .

Další úkoly

V záložce Další úkoly se evidují další úkoly, stáže apod., které student musí při svém studiu splnit. Do textového pole se vepíše úkol a formulář se uloží. Vyplnění dalších úkolů není povinné.

Disertační práce

V záložce Disertační práce musí být uveden název a stručná charakteristika disertační práce. Název může být již vyplněn studijním oddělením. Volitelně lze zadat i konzultanta práce. Údaje o disertační práci jsou součástí kontroly kompletnosti studijního plánu. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem .

Časový plán

Záložka Časový plán obsahuje termíny související s ukončením doktorského studia. Automaticky jsou vyplněny termíny obvyklé při normálním průběhu doktorského studia. Tento návrh není uložen. Jeho obsah je možné potvrdit ihned nebo po úpravě stisknutím tlačítka .

Studenti prezenční formy studia musí dále zadat informace související s jejich přítomností na školícím pracovišti – týdenní rozsah v hodinách a časový interval přítomnosti na pracovišti.

Kontrola vyplnění ISP

Záložka Kontrola vyplnění ISP slouží studentovi ke kontrole vyplnění povinných částí individuálního studijního plánu, mezi které patří vložení názvu a charakteristiky disertační práce, vložení alespoň jednoho předmětu pro první i druhý ročník studia, uložení časového plánu studia, případně dalších povinných úkolů, jsou-li vyžadovány.

Studentem sestavený ISP školitel zkontroluje a je-li vše v pořádku, postoupí jej k dalšímu schvalování. V případě nedostatků jej vrátí studentovi k doplnění.