31. 10. 2020  19:47 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Editace katalogu předmětů


katalog předmětů

Katalog předmětů je individuálním seznamem studijních předmětů fakulty, který je sestavován podle studijních plánů vyučovaných pro jedno období (semestr/akademický rok). Lze jej označit za stavební kámen každého studijního období. Správně sestavený katalog předmětů je základem regulérní funkce a úspěšného použití mnoha aplikací využívaných studijními referentkami, ale i učiteli a studenty. Provázanost katalogu předmětů s aplikacemi různých uživatelů je neskutečně velká. Například předměty vložené do katalogu aktuálního období jsou zobrazovány v aplikacích Katalog předmětů, Lidé na STU – u všech učitelů, v zápisových aplikacích, v různých sestavách studijního oddělení (V7, V11 aj.). Předměty jsou také vkládány do studijních plánů jednotlivých programů a zaměření.

Aplikace Editace katalogu předmětů umožňuje pracovat s katalogy předmětů jednotlivých období, spravovat tyto katalogy a předměty v nich zařazené, zakládat nové předměty a spravovat jejich sylaby. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e nebo predmet-p.

Přehled období

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí pracoviště, s jehož katalogem se má pracovat. Následně je zobrazen seznam dostupných období. V úvodu jsou zobrazena veřejná období, pod nimi pak sklady předmětů a neveřejná období. Ikona ve sloupci Sestavy zpřístupňuje aplikaci Hromadný výpis katalogu předmětů, která umožňuje tvorbu sestav předmětů období s vybranými atributy. Ikona ve sloupci Role vyučujících zpřístupňuje aplikaci pro hromadnou správu rolí u předmětů. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Hromadná editace předmětů je možné provádět hromadnou editaci atributů předmětů ve zvoleném období. Pro vstup do editace předmětů příslušného období slouží ikona ve sloupci Upravit. Prostřednictvím filtru nad seznamem období je možné přehled omezit pouze na období určitého běhu.

Evidence předmětů

Jakmile je zvoleno studijní období, zobrazí aplikace seznam všech předmětů evidovaných v katalogu tohoto období. Nad tímto seznamem je pak formulář pro založení nového předmětu (podrobněji zde), pod seznamem pak možnosti pro kopírování předmětů (podrobněji zde).

Předměty jsou v seznamu zobrazovány vždy po skupinách podle počátečního písmene názvu předmětu. Celý katalog lze zobrazit kliknutním na symbol *. Kromě kódu a názvu předmětu je uvedena zkratka garantujícího ústavu, jméno garanta, ikona způsobu výuky předmětu, kdo a kdy provedl poslední úpravu atributů předmětu. Kliknutím na ikonu způsobu výuky zobrazenou ve sloupci Výuka lze zobrazit počet studentů zapsaných do předmětu v aplikaci Souhrnné informace o počtech studentů předmětu. Význam jednotlivých sloupců seznamu předmětů:

 • Prohlížení atributů – umožňuje prohlížení naplněných atributů předmětu.

 • Editace atributů – umožňuje přejít do aplikace Úprava předmětu, kde je možné spravovat jednotlivé atributy zvoleného předmětu.

 • Prohlížení sylabu – kliknutím na ikonu je zobrazen sylabus zvoleného předmětu.

 • Editace sylabu – umožňuje přejít do aplikace Úprava sylabu předmětu, kde lze editovat obsah sylabu zvoleného předmětu.

Seznam předmětů je možné omezit pouze na předměty určitého kódu nebo názvu zadáním příslušného řetězce do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . Pomocí filtru Zobrazit lze zobrazení omezit na normální nebo uznané předměty nebo předměty z jiných VŠ, dále podle typu studia (konzultační, normální, mimosemestrální, všechny typy) nebo podle garantujícího pracoviště. Seznam předmětů lze seřadit podle názvu předmětu, jeho kódu nebo garanta.

Možnosti filtrace předmětů ve skladu se mohou lišit.

Označené předměty je možné z příslušného období smazat stisknutím tlačítka . Smazat lze předměty, které nejsou používány jinou aplikací např. Studijní plány, Studijní evidence apod. V opačném případě je možné předmět odebrat pouze přes aplikaci Zrušení předmětu.

Založení nového předmětu

K vytvoření nového předmětu je připraven formulář, jehož obsah je povinný. Do příslušných polí se vloží kód a název předmětu. Garant a garantující pracoviště se vkládá přes vyhledávací pole. V případě zakládání předmětu ze školy spolupracující na výuce společného studijního programu je zapotřebí zatrnout volbu Předmět z jiné VŠ. U těchto předmětů se eviduje omezená množina atributů.

Založenému předmětu (mimo předměty z jiné VŠ) jsou automaticky přednastaveny hodnoty následujících atributů:

 • Bez prerekvizit: Ano.

 • Registruje se: Ano.

 • Zapisuje se: Ano.

 • Typ studia předmětu: normální.

 • Vyučován v jazyce: jazyk systému (v SR tedy slovenština).

Založený předmět se musí zkopírovat do aktuálního nebo budoucího studijního období, aby bylo garantovi předmětu umožněno vkládání a editace sylabu.

Úkon založení nového předmětu se na první pohled může zdát velice snadný a jednoduchý. Ve svém smyslu je. Pokud ovšem jeho zakladatel neopomene na některá pravidla, která si na tomto místě vyjmenujeme:

 1. Založení předmětu se provádí ve skladu předmětů.

 2. Každý předmět musí mít v rámci fakulty (pracoviště) unikátní kód. V případě pokusu o vložení duplicity je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a předmět není založen.

 3. Předmět musí mít při založení vyplněny všechny atributy vyžadované v zakládacím formuláři. Bez vyplnění těchto atributů nebude předmět založen.

 4. Předmět musí mít ihned po založení vloženo odpovídající ukončení s příslušným počtem kreditů. Bez těchto atributů není zajištěna správná funkce některých navazujících aplikací. Například se studentům nebude předmět nabízet k registraci.

  Zkontrolovat evidované atributy lze přes aplikaci Kontrola katalogu předmětů, kde jsou pro každý předmět zvýrazněny všechny chybějící povinné atributy.
 5. Před spuštěním důležitých aplikací je vhodné vyplnit další související atributy (např. pro registrace).

V žádném případě není možné přes katalog předmětů měnit kódy předmětů. Po změně kódu předmětu dojde pro informační systém ke změně celého předmětu (nezáleží na tom, že jeho název byl ponechán) a tak se k němu také chová ve všech aplikacích.

Při dodržení uvedených pravidel nebudou žádné obtíže s funkcemi aplikací, které jsou s předměty provázány.

Nedodržení zmíněných pravidel může pro integrátora znamenat několik hodin práce navíc nebo operativní zásah správce dat.

Kopírování předmětu mezi obdobími

Katalog předmětů umožňuje kopírování předmětů mezi obdobími. Nejčastěji se kopírují celé předměty ze skladu do období při sestavování nového katalogu předmětů nebo samostatné aktualizované sylaby předmětů.

Formulář pro kopírování je umístěn pod seznamem předmětů. Kopírované předměty se označí v seznamu, ve formuláři se zvolí vhodné období (katalog), do kterého se mají předměty zkopírovat, a stiskne tlačítko . Kopírují se atributy předmětů i sylaby, v závislosti na dalších volbách.

Zvolit lze i stejné období. V tomto případě dojde k vytvoření kopie předmětu s novým kódem, k jehož zadání je uživatel vyzván.

Před kopírováním se ještě mohou provést volby:

 • Kopírovat (přepsat) pouze předměty, které existují v cílovém období – překopírují se atributy předmětů, které jsou v cílovém období (katalogu) již založeny, pokud předměty neexistují, nezaloží se.

 • Přepsat existující předměty v cílovém období – překopírují se atributy předmětů, které jsou v cílovém období (katalogu) již založeny, pokud předměty neexistují, jsou založeny.

 • Zkopírovat pouze sylaby předmětů – do cílového období se zkopírují pouze sylaby označených předmětů.

 • Kopírovat včetně vyučujících předmětu – do cílového období se předměty kopírují i vyučující nastavení u předmětu.

 • Zkopírovat pouze vyučující předmětů (bez administrativy) - do cílového období se přenesou pouze vyučující zvolených předmětů (předměty musí v období existovat). Nastavení v cílovém období bude přepsáno.

 • Nekopírovat předměty pro opakující studenty – konzultační – při hromadném kopírování předmětů se nezkopírují předměty, které mají atribut Způsob výuky nastaven na konzultační formu.

Sklad předmětů

sklad předmětů

Sklad předmětů je sestaven ze všech předmětů, které kdy byly na pracovišti vypsány, s jejich aktuálními atributy. Sklad neslouží jen k uchování předmětů, ale i k jejich zakládání a přípravám pro sestavení katalogu předmětů následujícího období, případně pro přípravu předmětů pro akreditace nových studijních plánů a reakreditace. Odtud se předměty rozkopírovávají do katalogů předmětů různých období.

Stejně je to i se sylaby předmětů. Sylaby předmětů vkládají do skladu fakultní integrátoři nebo garanti předmětů. Jejich kopírování do aktuálního období zajišťuje SIF.

Sklad může být:

 • hlavní - slouží pro editaci sylabů garanty a evidenci všech předmětů;

 • pomocný - slouží jako pomocný sklad pro oddělenou přípravu nových předmětů nebo přípravu předmětů pro další studijní období, zálohu, apod.

 • akreditační - sklad pro přípravu nových předmětů pro agendu akreditací.

Nový sklad lze založit v aplikaci Evidence období skladu.

Zobrazení předmětů ve skladu je obdobné jako v jiném období, má však svá specifika. Lze zobrazit všechny předměty skladu, pouze historické nebo všechny bez historických. Historický předmět je takový, který se již nevyučuje, ve skladu zůstává pouze z evidenčních důvodů. Ve skladu předmětů doktorských studií lze zobrazit pouze předměty, které mají studenti zařazeny ve svém individuálním studijním plánu.

Součástí skladu předmětů jsou i tzv. předměty uznávací, které se v katalogu předmětů veřejného období nezveřejňují. Tyto předměty slouží k uznávání předmětů studentům, kteří je úspěšně ukončili na jiné vysoké škole, a umožňují jejich evidenci v sestavě V7 pod správným názvem, aniž by musely být součástí katalogu předmětů. Uznávací předměty mají nastaven atribut Obecný uznávací předmět na Ano.

Sklad a katalog předmětů je možné založit i pro pracoviště, na kterém nejsou zapsaní studenti, čehož lze využít například pro evidenci jazyků a předmětů tělesné výchovy vyučovaných na celouniverzitních pracovištích. V takovém případě se na subjektu Celouniverzitní pracoviště založí nová sekvence studijního období (aplikace Evidence sekvencí období), sklad a jednotlivá období. Pracoviště se bude chovat jako fakulta a studenti si budou předměty zapisovat mezifakultně.

Příprava katalogu předmětů

Katalog předmětů je zakládán pro každé studijní období, tzn. i pro každý studijní běh, zvlášť. Zakládán je současně se založením každého studijního období. Obvykle se pro každý akademický rok zakládají tři studijní období – zimní a letní semestr pro pregraduální studia a akademický rok pro doktorská studia. Z toho plyne, že integrátor pro každý akademický rok musí naplnit tři katalogy předmětů.

Při přípravě katalogu předmětů je většinou období ve stavu neveřejném. Katalog předmětů každého období je sestavován z předmětů uchovávaných ve skladu předmětů.

Příprava katalogu předmětů následujícího období by měla vždy začínat ve skladu předmětů.

Přípravou katalogu předmětů je většinou pověřen integrátor pracoviště. Ten ve skladu předmětů nejprve nastaví požadované atributy u jednotlivých předmětů a případně zaktualizuje sylaby předmětů. Pokud jsou pro následující období akreditovány nové předměty, musí je integrátor založit a naplnit alespoň jejich základní atributy. Potom připravené předměty překopíruje i se sylaby do katalogu předmětů chystaného období a následně toto období zveřejní.