22. 10. 2019  10:48 Sergej
Akademický informační systém

Uživatelská nastavení


uživatelská nastavení

Aplikace Uživatelská nastavení umožňuje nastavit zobrazení některých informací, které jsou zveřejněny uživatelům AIS na stránce Lidé na STU (např. doplnit kontaktní údaje, konzultační hodiny, ovlivnit zobrazení fotografie), nebo ovlivnit vzhled informačního systému či funkci některých aplikací.

Aplikace je pro přehlednost rozdělena do tří částí. V první části Osobní stránka lze nastavit režim zobrazování údajů ve stránce Lidé na STU jako fotografie, rozvrh, publikační činnost, přesměrování pošty apod. Dále je možné nastavit osobní údaje a další informace. V další části Nastavení údajů lze ovlivnit funkci některých aplikací, například zasílání zpráv z Dokumentového serveru, o nových zásadních informacích, jazyk prohlížeče, používání synchronizovaného hesla. V poslední části aplikace Vzhled informačního systému jsou umístěny atributy ovlivňující vzhled informačního systému. Zde je možné nastavit šířku portletů a šířku nabídkové části, používání HTML editoru, vypnout zobrazení dekorativních ikon apod.

U jednotlivých nastavitelných položek je uveden nápovědný popis. Přísluší-li k vyplňovanému poli tlačítko , je možné danou informaci rozšířit o další údaj (například pro zveřejnění několika e-mailových adres). Po skončení úprav je vždy nutné vložené nebo opravené údaje uložit tlačítkem .

Automatické zkracování nabídek

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Význam nastavení:

 • Ano – obsah nabídky odkazů v jednotlivých sekcích bude zkrácen na počet odkazů uvedený v atributu Počet odkazů v nabídce ve zkrácené podobě. Na nastavení atributu Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích závisí, které odkazy se budou zobrazovat. Jednotlivé nabídky lze rozbalit a zobrazit tak jejich ostatní odkazy.

 • Ne – zobrazeny budou všechny odkazy nabídek sekcí.

Barevné tiskové výstupy

Atribut umožňuje nastavení tisku barevných log na dopisech a dalších dokumentech tištěných z AIS. Pokud bude nastaven na NE, budou se loga tisknout černobíle.

Další informace

Pole umožňuje zveřejnění libovolného textu v osobní stránce uživatele – aplikace Lidé na STU v záložce Další informace.

Datum svátku

Nastavení data svátku je nabízeno zejména uživatelům, jejichž jméno není obsaženo v slovenském kalendáři. Datem svátku se řídí aplikace, která v Osobní administrativě v den svátku automaticky zobrazí blahopřání.

Konzultační hodiny

Zde uvedené konzultační hodiny se zobrazují v aplikaci Lidé na STU.

Maximální počet sekcí vedle sebe v nabídce

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Nastavuje počet sekcí vedle sebe. Implicitně jsou nastaveny tři sekce vedle sebe.

Nepoužívat našeptávač v aplikacích

našeptávač

Našeptávač je nápovědou ve vyhledávacích prvcích AIS. Postupným doplňováním znaků hledaného výrazu do vyhledávacího pole se zužuje nabídka výběru hledaného objektu.

Oddělovač odkazů na stránce osobní administrativy

Oddělovač oddělovač odkazů slouží k oddělení odkazů na aplikace, které jsou umístěny vedle sebe na jednom řádku. Zvyšuje tak přehlednost stránky. Implicitně mají všichni uživatelé nastaven pár dvojteček.

Oslovení v e-mailu

e-mail!oslovení

Pole umožňuje nastavit oslovení, které se bude vkládat do automaticky generovaných e-mailů (například e-mail o vypsání termínu zkoušky, o potvrzení žádanky).

Počet odkazů v nabídce ve zkrácené podobě

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Nastavuje počet odkazů zobrazených v nabídce při aktivaci zkrácené podoby a nasbírání dostatečného počtu přístupů do všech nabídek celkem.

Počet zobrazovaných informací

Atribut udává maximální počet informací z vývěsky, které se uživateli zobrazí na úvodní stránce osobní administrativy.

Minimální počet kliků pro zařazení mezi preferované

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Při nastavení atributu Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích na hodnotu Řadit dle statistiky se na základě uvedeného počtu přístupů začnou v sekcích řadit odkazy podle statistiky přístupů.

Předvolený jazyk prohlížeče

jazyk prohlížeče

Jazyk prohlížeče určuje jazyk, ve kterém se bude primárně prezentovat informační systém. Nastavení jazyka v aplikaci Uživatelská nastavení je upřednostňováno před nastavením prohlížeče.

Použít metodu rychlého načítání obrázků

rychlé načítání obrázků

Atribut umožňuje rychlejší načítání obrázků zobrazovaných v AIS. Obrázky se budou přenášet nešifrovaným spojením pomocí protokolu HTTP místo HTTPS. To může u některých prohlížečů vyžadovat nastavení, že prohlížeč nemá na tuto skutečnost upozorňovat.

Používat implicitně HTML editor

editor HTML

HTML editor umožňuje formátovat text vkládaný do aplikací AIS. Používá se například v aplikacích eLearningu, ve správě karet, při editaci novinek v AIS. Je-li označena položka Ano, je editor v příslušných editačních polích implicitně zapnut.

Režim zobrazování informací na osobní stránce

preference uživatele!nastavení

Stránka aplikace Lidé na STU zobrazuje základní informace o osobě zaměstnané nebo studující na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Zvolit lze ze tří režimů zobrazení:

 • Nikde – informace se nebudou zobrazovat žádným uživatelům.

 • Po přihlášení – informace se budou zobrazovat jen těm uživatelům, kteří se přihlásí do Osobní administrativy AIS.

 • Veřejnosti – informace se budou zobrazovat všem, tedy i nepřihlášeným uživatelům.

Implicitně je režim zobrazování projektů, publikací, stáží a přesměrované pošty nastaven na veřejné zobrazení, u fotografie je nastaven na zobrazení pouze v AIS (tj. po přihlášení) a u osobního rozvrhu na hodnotu nikde.

Režim fotografie

fotografie!změna režimu

Režim fotografie se řídí zvláštními pravidly. Fotografii si uživatelé mohou nastavit do tří režimů stejně, jako pro ostatní položky na stránce. Volbou nezobrazovat fotografii nikde si uživatelé zamezí přístup k fotografiím ostatních uživatelů. Pro jejich opětovné zveřejnění musí svoji fotografii zpřístupnit.

Svoji vlastní fotografii vidí přihlášený uživatel vždy bez ohledu na nastavení.
Fotografie studentů zapsaných v předmětech jednotlivých období vidí všichni učitelé, jimž byla přidělena jakákoliv role vyučujícího k příslušnému předmětu.
Existuje skupina pracovníků fakult a univerzity, disponujících právem fotky-a, kteří vidí fotografie zaměstnanců a studentů za každých okolností (je-li fotografie v AIS vložena).

Další informace

Další informace, jejichž zobrazení lze na stránce Lidé na STU ovlivnit:

 • Zobrazovat rodné příjmení rodné příjmení – systém umožňuje zobrazit u jmen vdaných žen i rodné příjmení.

 • Zobrazovat osobní rozvrh – ovlivňuje zveřejnění rozvrhu učitele a studenta.

 • Zobrazovat působení na projektech – ovlivňuje zobrazení projektů a jejich podrobností.

 • Zobrazovat publikační činnost – ovlivňuje zobrazení publikací a jejich podrobností.

 • Zobrazovat absolvované stáže z životopisných údajů – ovlivňuje zobrazení stáží v rámci učitelských mobilit a studijních pobytů, které jsou uvedeny ve Vědecko-výzkumném systému AIS. Stáže a pobyty, které zadává studijní nebo zahraniční oddělení, se zobrazují vždy.

 • Zobrazovat, kam mám přesměrovanou poštu – ovlivňuje zobrazení e-mailové adresy, na kterou je přeposílána pošta.

 • Zobrazovat mnou zadané kontaktní údaje – ovlivňuje zobrazení všech kontaktních údajů zadaných uživatelem (telefon, e-mail, kontakt, bydliště, ICQ, Skype, Jabber, MSN, LinkedIn).

Styl zobrazování nabídek

Atribut ovlivňuje zobrazení nabídky aplikací úvodní stránky Osobní administrativy. Možnosti nastavení jsou následující:

 • Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe – sekce s odkazy jsou vykresleny v oknech, se kterými lze manipulovat (přemisťovat, vypínat, upravovat jejich obsah).

 • Zobrazování sekcí s odkazy pod sebou – úvodní stránka obsahuje odkazy na aplikace rozdělené do sekcí, sekce nelze řadit ani nijak přizpůsobovat řazení odkazů na aplikace, nelze používat zkrácené verze sekcí.

S nastavením stylu nabídek souvisejí další atributy:

Šířka bočních portletů

Tato položka ovlivňuje velikost – šířku – používaných portletů. Šířka je udávána v pixelech. Její standardní hodnota je 200 px. Není-li uvedena jiná hodnota, uvažuje se tato standardní. Změna šířky se promítne u všech portletů, které se umísťují vlevo nebo vpravo od obsahu stránky.

Šířka nabídkové části v obrazových bodech

šířka nabídkové části

Zde lze změnit standardní nastavení nabídkového pruhu z originálních 980 px na menší (jsou-li vlevo portlety) nebo větší (v případě širokoúhlé obrazovky a potřeby rozšířit nabídku). Do pole se vepíše nová hodnota šířky nabídky v pixelech.

Vypnout zobrazování dekorativních ikon v nabídkách

ikony!nepoužívat dekorativní

Tato položka umožňuje vypnout zobrazení dekorativních ikon umístěných v nabídkách některých aplikací, zejména Osobní administrativy. Ikony mají za úkol zpřehlednit stránku plnou odkazů. Pro vypnutí se označí možnost Ano.

Vypnout zobrazení elektronických opor v celostránkovém módu

opory!zobrazovací mód

Elektronické studijní opory sestavené v eLearningovém systému AIS se zobrazují přes celou stránku prohlížeče tak, že nejsou dostupné žádné standardní navigační ikony informačního systému. Tento způsob lze potlačit pomocí volby Ano. Pak bude společně s oporou zobrazena hlavička stránky s navigačními ikonami i nastavené portlety.

Vypnutí podbarvení řádků

vypnutí podbarvení řádků

Podbarvování řádků zjednodušuje orientaci v tabulkách. Způsobuje označení řádku v celé jeho délce. Je-li atribut nastaven na Ano, nebudou se řádky v tabulkách podbarvovat.

Zasílání informací o nových dokumentech

Pokud mají být pravidelně zasílány informace o vložení nového dokumentu do složky v Dokumentovém serveru, na kterou mají uživatelé nárok, označí se v menu možnost Informovat jako oznámení.

Zasílání informací o nových zásadních informacích

Tato položka ovlivňuje zasílání informačního e-mailu o vložení nové zásadní informace do Osobní administrativy AIS (například informace o termínech zápisů, odstávce serverů, termínech školení uživatelů AIS).

Kliknutím na odkaz Obnovit zobrazení všech aktuálních zásadních informací je možné obnovit zobrazení všech aktivních zásadních informací v Osobní administrativě.

Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Význam nastavení:

 • Implicitní řazení odkazů v sekci – výchozí pořadí odkazů tak jak je dáno z výroby.

 • Řadit dle statistiky mého využívání – odkazy v sekcích budou řazeny podle jejich nejčastějšího používání uživatelem.

 • Řadit dle statistiky využívání celého IS všemi uživateli – odkazy v sekcích budou řazeny podle jejich nejčastějšího používání všemi uživateli AIS.