Oct 26, 2020   12:12 p.m. Demeter
Academic information system

Moje studium


Aplikace Moje studium je úvodní aplikací Portálu studenta.

V aplikaci je uveden seznam studií. Volba studia, se kterým se má v Portálu studenta pracovat, se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit. Aktuální studium je vypsáno tučným písmem a zvolené studium je označeno ikonou .

Aplikace pro podporu zvoleného studia

Přihlašování na zkoušky 

Aplikace umožňuje přihlášení (odhlášení) na aktuální vypsané termíny zkoušek ze studovaných předmětů, které mají studenti zapsány v aktuálním období.

Registrace, zápisy a změny po zápisech 

Aplikace slouží k registraci a zápisu předmětů na následující semestr, včetně výběru rozvrhu, případně ke změně v zápisech. Způsob použití aplikace je řízen systémovým integrátorem podle harmonogramu fakulty.

Mimosemestrální kurzy 

Aplikace slouží k zápisu speciálních předmětů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů.

Přihlašování ke státní zkoušce 

Aplikace umožňuje podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce (bakalářské, závěrečné, doktorské apod.) a volbu předmětů státní zkoušky. Ikona je zobrazena v případě, že je mezi studovanými předměty zapsán předmět typu státní zkouška.

Závěrečná práce 

Aplikace slouží k odevzdání bakalářské, diplomové nebo jiné závěrečné práce. Ikona je zobrazena v případě, že student má založeno zadání závěrečné práce nebo zapsán předmět bakalářská, diplomová nebo jiná závěrečná práce.

Ph.D. výsledky 

Aplikace se zobrazuje pouze studentům doktorského studia a slouží k přiřazování výsledků doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, ve kterém pak budou tyto výsledky vyhodnocovány, a bude z nich sestavena Aktualizovaný studijní plánAktualizovaný studijní plán za daný akademický rok.

Seznam studentských aplikací

Aplikace vztahující se ke všem výše uvedeným studiím a které mohou studenti během svého studia využívat, jsou:

Harmonogram akademického roku 

Aplikace zobrazuje harmonogram fakulty, kde je uskutečňováno studium, aktuálního období. V levé části osy harmonogramu jsou uvedeny termínu začátku a konce období a aktuální den, v pravé části osy jsou pak termíny akcí a doba jejich trvání.

Harmonogram výuky (přehled týdnů) 

Aplikace zobrazuje přehled týdnů v aktuálním studijním období s označením sudosti a lichosti týdne.

Individuální plán 

Aplikace umožňuje studentům doktorského studia sestavení a individuálního studijního plánu. Kompletní studijní plán signalizuje ikona (plán obsahuje všechny předepsané náležitosti a je schválen příslušnými osobami), nekompletní plán je pak označen ikonou .

Kolejní administrativa 

Aplikace slouží pro podání elektronické žádosti o ubytování na vysokoškolských kolejích.

Kontaktní oddělení (studijní) 

Aplikace zobrazuje informace o studijním oddělení, jako jsou kontaktní údaje, úřední hodiny, kontakty na studijní referentky a proděkany.

Moje omluvenky 

Aplikace zobrazuje nahlášené a zaevidované omluvenky na studijním oddělení.

Osobní rozvrh 

Aplikace během semestru zobrazuje všechny přednášky zapsaných předmětů a zvolená cvičení.

Podání elektronické žádosti na studijní oddělení 

Aplikace umožňuje studentům podat žádost na studijní oddělení a sledovat průběh jejího zpracování.

Potvrzení o studiu 

Aplikace umožňuje vytisknout potvrzení o studiu s veškerými náležitostmi. Potvrzení je nutné potvrdit studijním oddělením.

Prohlídka státních zkoušek 

Aplikace zobrazuje chronologicky seřazené události, které se váží k ukončení studia závěrečnou zkouškou, například, v jakém stavu se nachází závěrečná práce, na který termín byla podána přihláška ke státní zkoušce.

Tisk registračního archu 

Aplikace umožňuje tisk archu s předměty registrovanými pro zimní a letní semestr aktuálního akademického roku. Arch obsahuje seznam předmětů registrovaných na následující období, včetně ukončení, počtu kreditů, jména garanta předmětu atd.

Tisk zápisového archu 

Aplikace umožňuje tisk zápisového archu pro poslední období, ve kterém je student zapsán do studia. Arch obsahuje zapsané předměty, včetně ukončení, počtu kreditů, jména garanta předmětu, rozvrhu atd.

Tisk žádostí 

Aplikace umožňuje tisk různých žádostí, které se po vyplnění důvodu vytisknou se všemi náležitostmi, avšak nejsou automaticky zaslány na studijní oddělení.

Aplikace financování studia a stipendií

Bankovní spojení 

Aplikace umožňuje studentovi zaevidovat do AIS číslo svého bankovního účtu, např. pro účely výplat stipendií.

Financování studia 

Aplikace zobrazuje požadované poplatky za studium, jejich odůvodnění a údaje nezbytné pro jejich úhradu.

Vyplacená stipendia 

Aplikace studentům umožňuje zobrazit jejich vyplacená stipendia.

Objednávky 

Aplikace umožňuje studentům objednávky předmětů a služeb nabízených univerzitou.

Aplikace pro podporu studijních výjezdů

Podání přihlášky na výměnný pobyt 

Aplikace umožňuje podat přihlášku do výběrového řízení na studijní výměnný pobyt.

Evidence přihlášek 

Aplikace pro kontrolu a správu přihlášek podaných na výměnný pobyt.

Výsledky výběrového řízení 

Aplikace zobrazuje výsledky výběrového řízení na zahraniční výjezd. Nejsou-li výsledky zveřejněny, ikona se nezobrazuje.

Checklist 

Aplikace umožňuje kontrolu doručených dokumentů vyžadovaných druhem dohody, na který je podána přihláška do výběrového řízení.

Hodnocení zahraničního pobytu 

Formulář pro sestavení zprávy ze studijního pobytu.

Aplikace pro podporu stáží

Checklist 

Aplikace umožňuje kontrolu doručených dokumentů vyžadovaných druhem dohody, na který je podána přihláška do výběrového řízení.

Hodnocení stáže 

Aplikace obsahuje formulář pro sestavení zprávy ze studijního pobytu.

Další aplikace umístěné v Osobní administrativě v sekci Moje studium

Studenti kombinované formy studia mají přístupné všechny aplikace jako studenti prezenčního studia s výjimkou aplikace Kolejní administrativa.

Studenti s  přerušeným studiem (stav studia) mají přístupné jen některé aplikace. Zpřístupněny nemají například aplikace Přihlašování na zkouškyRegistrace, zápisy a změny po zápisech.

Absolventům STU absolvent není po ukončení jejich studia ukončen přístup do jejich Osobní administrativy. Přihlašují se přes původní heslo a identifikační číslo, které jim bylo na počátku studia přiděleno. Absolventi mohou i nadále využívat některé služby AIS. Ze studijních aplikací jsou jim přístupné: E-index, Moji spolužáci, Potvrzení o ukončení studiaPřihláška ke studiu. Z dalších nástrojů mají přístupnou Poštovní schránku, ve které se zprávy uchovávají pouze jeden měsíc, a  Dokumentový server.