Aug 21, 2019   4:00 a.m. Jana
Academic information system

Zařazení výsledků doktorského studia


doktorská studia!výsledkyvýsledky Ph.D studia

Výsledky studentů doktorského studia jsou jednou ročně hodnoceny prostřednictvím Aktualizovaného studijního plánuAktualizovaného studijního plánu. Hodnocení sestavuje student společně se svým školitelem vždy za celý akademický rok. K tomu jsou v AIS připraveny příslušné aplikace. Vyplněné hodnocení schvaluje předseda oborové rady.

Aplikace Zařazení výsledků doktorského studia slouží k přiřazení publikací a konferencí doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, k zobrazení evidovaných účastí na projektech a absolvovaných stáží. Zobrazení je vždy platné ke zvolenému univerzitnímu období. Volba období se musí potvrdit tlačítkem . Před přiřazováním údajů je vhodné zkontrolovat, pro jaké období se údaje zobrazují. Údaje jsou automaticky doplňovány do Aktualizovaného studijního plánu pro zvolený akademický rok. Oblasti, které se do zprávy vyplňují:

Není možné přidělovat výsledky studia do uplynulých let ani je tam rušit.
Pedagogika

Vyučované předměty uvedené v Záznamníku učitele, ve kterých studentovi byla přidělena role vyučujícího (roli přiděluje zpravidla garant předmětu).

Publikace

Aplikace slouží k přiřazení publikací studenta do správného roku studia. Zobrazeny jsou publikace, které podle roku publikování mohou spadat do zvoleného akademického roku (publikace roku 2007 může logicky patřit do akademického roku 2006/07 nebo 2007/08). Nezobrazují se publikace bez zadaného roku publikování. V seznamu je u každé publikace uveden rok publikování a případně akademický rok, do kterého byla publikace zařazena. Pokud je uvedena pomlčka, je možné publikaci k výsledkům studia zařadit. Zařadit publikaci lze dvěma způsoby:

  • články ve sbornících lze přerozdělit podle data konání konference stisknutím tlačítka . Pokud je u konference uveden pouze rok, pak přerozdělení nebude provedeno;

  • v seznamu se označí publikace, které mají být ve zvoleném akademickém roce zahrnuty do výsledků studia, a následně se stiskne tlačítko . Podobným způsobem lze zařazení publikace zrušit tlačítkem .

Publikace je možné přiřazovat pouze do aktuálního studijního období. Pro úpravy publikací v historických obdobích je nutné kontaktovat studijní referentku.

Přerozdělení publikací v minulých letech studia není možné.

Publikace se zadávají nebo upravují přes aplikaci Vědecko-výzkumného systému Moje publikace.

Projekty

Aplikace zobrazuje projekty, které probíhaly ve zvoleném univerzitním období a v nichž byla studentovi přidělena jakákoliv role. Pokud je pracovníkem na hlavním projektu i jeho podprojektech, je vypsán pouze hlavní projekt. Projekty se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Záznamník výzkumníka.

Konference

Aplikace zobrazuje účast na konferencích ve zvoleném univerzitním období. U konferencí, které mají evidováno přesné datum ukončení a zahájení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. Z toho důvodu se příslušnost k určitému univerzitnímu období zjišťuje pouze u konferencí, u kterých je uveden jen rok konání. Účast na vybraných konferencích se zařadí do aktuálně vybraného akademického roku studia stiskem tlačítka . Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem .

Konference se zadávají nebo upravují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Vědecko-výzkumné aktivity – Účast na konferencích.

Stáže

Aplikace zobrazuje stáže, kterých se student zúčastnil. Stáže se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Pedagogické aktivity – Akademické stáže. Údaje jsou dále přebírány ze studijního systému, jednotlivé záznamy jsou pak rozlišeny písmeny: E – záznam ze studijní evidence, Ž – záznam ze životopisu.

Aktualizovaný studijní plán

Aplikace zpřístupňuje studentovi Aktualizovaný studijní plán doktorská studia!Aktualizovaný studijní plánAktualizovaný studijní plán. Ve sloupci Stav je zobrazen stav vyplnění Aktualizovaného studijního plánu jednotlivými osobami (předseda oborové rady). Ikona  umožňuje zobrazit zadané údaje.

Ikona  ve sloupci Editace slouží k editaci Aktualizovaného studijního plánu studentem. V části Podíl doktoranda na pedagogické činnosti se vypisují všechny předměty, ve kterých má student nějakou roli, včetně speciálního předmětu závěrečná práce. Student může editovat jen vybrané části, zbytek vyplňuje školitel. Student může Aktualizovaný studijní plán editovat do data vymezeného milníkem Editace ročního hodnocení doktorandem, nebo než je zpráva školitelem uzavřena (je vloženo doporučení o dalším postupu studiem).

Kliknutím na ikonu  se vytiskne zpráva o průběhu studia. Ikona je zobrazena vždy. Zprávu je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.