21. 9. 2019  15:39 Matúš
Akademický informační systém

Studium


studium!na STU

Pravidla studia ve studijních programech univerzity stanovuje Studijní a zkušební řád Slovenské technické univerzity v Bratislavěstudijní a zkušební řád (dále jen SZŘ).

Plné znění SZŘ je uvedeno na webových stránkách STU (www.stuba.sk).

Student

student

Studentem STU se uchazeč stává v den zápisu do studia, a to po splnění všech podmínek přijímacího řízení, které stanovuje děkan příslušné fakulty.

Podrobnosti pravidel přijímacího řízení a zápisů jsou součástí SZŘ.

Před nástupem do prvního semestru studia obdrží studenti index, průkaz studenta, informace o studiu na fakultě a informační kartičku s přístupovými údaji a prvními pokyny k přihlášení do Akademického informačního systému STU.

Současně se zápisem do studia je uchazeči založena studijní evidence v  AIS. Student v informačním systému získá roli studenta role!studenta, která jej opravňuje k využívání neveřejných aplikací AIS. Jsou to aplikace části Moje studium, např. kontrola studijního plánu, elektronické přihlašování na zkoušky, registrace předmětů na příští období, tvorba individuálního rozvrhu, a některé další aplikace pro podporu studia, nastavení a přizpůsobení informačního systému, Poštovní schránka k elektronické korespondenci a  Dokumentový server.

Jistě zajímavou aplikací pro studenty se zájmem o ubytování na kolejích je i aplikace Kolejní administrativa, umožňující elektronické podávání žádostí o ubytování na kolejích.

Doklady o studiu

studium!doklady

Základním dokladem o studiu, kterým se student prokazuje na studijním oddělení a případně i při uplatňování studentských slev, je karta studenta.

Záznamy o průběhu studia jsou studentovi vkládány průběžně do  Akademického informačního systému. Záznamy v AIS jsou závazné.

Ke všem svým záznamům, které jsou vloženy do  AIS, mají studenti přístup.

Protože záznamy v AIS jsou závazné, je důležité při změně osobních údajů (kontaktní adresa apod.) upozornit studijní oddělení, při nepřesnosti v hodnocení studia kontaktovat zkoušejícího, případně cvičícího, který známky nebo zápočty vložil.

Studentská karta

karta studentaISIC

STU vydává studentům studentské karty, jejichž převzetí stvrzují svým podpisem. Studenti po celou dobu studia i při přestupu na vyšší stupeň používají jedinou kartu. Pouze při změně formy studia je nutné požádat o novou kartu.

Každý student si musí na Univerzitním terminálu aktivovat novou kartu pro využívání dopravních částí. Bez aktivace karta neplatí jako doklad o nároku na studentskou slevu u dopravců.

Příklady využití studentské karty:karta studenta!využití

 • V rámci univerzity:

  • při stravování v menze – k objednání menu a po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy;

  • k půjčování knih v knihovně – kartu je nutné v knihovně aktivovat;

  • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých mají studenti oprávněn přístup.

 • Mimo univerzitu:

  • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě;

  • k uplatnění slev, jejichž soupis je na stránkách GTS International http://www.isic.sk.

Ztráta studentské karty se oznamuje na studijním oddělení kvůli možnému zneužití, například ke vstupu do vymezených prostor univerzity. Studijní oddělení kartu deaktivuje, a znemožní tak její využití v prostorách celé Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Studium

studium

Formy a metody studia

studium!forma studiastudium!metody studia

Na STU jsou v současné době akreditovány následující formy studia:

 • denní – je charakterizovaná denní účastí studenta na určených vzdělávacích činnostech;

 • externí – je charakterizovaná převážně samostatným studiem a konzultacemi.

Studium v denní a externí formě se může uskutečňovat:

 • prezenční metodou – studenti jsou při výuce v přímém kontaktu s učitelem;

 • distanční metodou – přímý kontakt s učitelem je nahrazen komunikací prostřednictvím komunikačních prostředků, založených zejména na využívání počítačových sítí;

 • kombinovaná metodou – je kombinací předchozích dvou metod studia.

Stav studia

studium!stav studiastav studia

Stav studia určuje vztah studenta k jeho studiu na fakultě. Stav je evidován ve studijní evidenci AIS a ovlivňuje chování některých aplikací. Rozlišujeme tyto základní stavy studia studentů:

 • aktivní – řádně zapsaní studenti;

 • přerušené – studenti s přerušeným studiem;

 • vyřazené – studenti, kteří byli ve studiu úspěšní a ukončili je státní závěrečnou nebo státní bakalářskou zkouškou, nebo naopak neúspěšní a studium jim bylo ukončeno předčasně.

Standardní doba studia

studium!doba studiastandardní doba studia

Standardní doba studia je dána dobou studia programu stanovenou studijním plánem.

U bakalářského studia činí tato doba šest semestrůnejméně tři a nejvíce čtyři akademické roky, u navazujícího magisterského čtyři semestry u studijního programu druhého stupně nejméně jeden a nejvíce tři roky tak, aby celková standardní délka studia bakalářského a navazujícího studijního programu druhého stupně ve stejném nebo příbuzném studijní zaměření byla minimálně pět let.

Do doby studia se započítávají i předchozí neúspěšně ukončená studia, na což je třeba si dávat pozor. Při překročení standardní doby studia je podle zákona stanoven poplatek za další studium, a to za  každý započatý měsíc.

Přerušení studia

studium!přerušenípřerušení studia

Studentovi může být na základě jím podané a děkanem nebo rektorem (podle toho, kde se studijní program uskutečňuje) kladně vyřízené žádosti přerušeno studium. Maximální délka přerušení je 2 roky. Doba přerušení se nezapočítává do standardní délky studia. Součástí žádosti o přerušení studia by měl být termín předpokládaného ukončení přerušení.

V době přerušení studia přestává být osoba studentem a nemá právo využívat poskytovaných studentských výhod, avšak zůstává evidován v registru studentů.

Studentem se opět stává v den ukončení přerušení, kdy jej studijní referentka zapíše do studia. Při zápisu se přenášejí neúspěšné pokusy o ukončení předmětů. Například student v předmětu Matematika vyčerpal dva pokusy ke splnění zkoušky. Po ukončení přerušení má už jen jeden pokus.

V době přerušení studia je studentovi pozastavena platnost studentské karty, a tím i vstupy přes přístupové body v rámci STU, do Informačního centra, knihovny, jídelny, a dále pozastavena práva k využívání studentských serverů. O zrušení účtů je student informován elektronickou poštou. Po tomto oznámení plyne ochranná lhůta (délka je uvedena v informačním e-mailu), ve které má student možnost přesunout si svá data. Účet je dnem opětovného zápisu do studia aktivován, stejně tak i karta studenta.

Podmínky přerušení jsou podrobně popsány ve Studijním a zkušebním řádu STU.

Ukončení studia

studium!ukončení

Jestliže je studentovi ukončeno studium, ať už na základě vlastní žádosti, nebo z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu, může opět začít studovat pouze v případě, že znovu projde přijímacím řízením a vyhoví jeho podmínkám.

Příklady možného ukončení studia:

 • řádné – splněním všech studijních povinností a vykonáním státní zkoušky;

 • zanecháním studia – ve vlastním zájmu by o tomto měl student co nejdříve informovat studijní oddělení. V případě dalšího studia se mu započítávají dny, měsíce a roky předchozích vysokoškolských studií. Tato skutečnost neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studia v  inženýrském studiu;

 • nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu;

 • odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu;

 • vyloučením ze studia.

Odložené vyřazení ze studia

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy, které jsou dané Studijním a zkušebním řádem univerzity (kódy 73, 75, 76, 77).

Aplikace AIS se ke studentovi chovají, jako by byl ze studia vyřazen. Studentovi běží odvolací lhůta. Pokud se student v daném termínu odvolá a návrh na vyřazení ze studia není potvrzen, vrátí se aplikace AIS do původního stavu. Pokud je návrh na vyřazení potvrzen nebo se student neodvolá do stanovené lhůty, je ze studijní evidence vyřazen.

Uznání předmětu

předmět!uznání

Předměty studované v předchozích studiích (do pěti let od jejich ukončení) nebo na jiných univerzitách (i v zahraničí) může studentovi na jeho žádost uznat děkan fakulty. Žádost je třeba doložit potvrzeným výpisem odstudovaných předmětů s počtem kreditů a osnovou předmětů. Podle rozhodnutí děkana může být předmět, a tím i počet kreditů, uznán následujícím dvojím způsobem. Kredity uznané:

 • Za studium předmět!uznání kreditů!za studium – kredity se nezapočítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou započítány do součtu kreditů získaných za celé studium. Jedná se většinou o uznané předměty z předchozího studia.

 • V období předmět!uznání kreditů!v období – kredity se započítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou to předměty studované v rámci studijního pobytu nebo předměty studované současně na jiné fakultě či univerzitě.

Počet kreditů uznaného předmětu může být děkanem upraven podle kreditové hodnoty předmětu akreditovaného studijního programu, který uskutečňuje univerzita nebo její fakulta.
Více o uznání předmětu ve Studijním a zkušebním řádu STU.

Úspěšné a neúspěšné ukončení předmětu

předmět!ukončení

Předmět může být ukončen zkouškou zkouškou a zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem. Každému ukončení odpovídá kreditová hodnota zveřejněná v katalogu předmětů fakulty.

Po splnění všech požadavků pro úspěšné ukončení předmětu je studentovi zapsána známka (zápočet) do indexu a současně i do  AIS a je mu započítána příslušná kreditová hodnota. Vlastní záznamy jsou přístupné každému studentovi.

V případě, že se student nemůže na daný termín dostavit a neodhlásí se, ani se zkoušejícímu uspokojivě neomluví, je mu termín hodnocen jako neúspěšně ukončený, tedy známkou FN – nedostavil se.

Studijní průměr

studijní průměr

Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií, vyhodnocování žádostí o koleje. Dohledat je lze v aplikacích Průběh studia, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v AIS z prospěchu studentů jsou:

 • Průměr je počítán jako vážený aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v daném období, kde vahou je kreditní hodnota předmětu.

 • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4.

 • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

 • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

 • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

 • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

 • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty neukončené a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

 • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty neukončené a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Centrální registr studentů – CRS

CRS je centrální matrikou studentů vysokých škol Slovenské republiky. Vysokým školám zákon 131/2002 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ukládá vést matriku, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi, kterou si vytvořila příslušná vysoká škola, a její obsah pravidelně zasílá do CRS. Z matriky může vysoká škola získat například informace o studentech, kteří překročili standardní délku studia.