Oct 29, 2020   10:06 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Evidence bankovních spojení


Aplikace slouží k evidenci a správě bankovních spojení. Zaevidování čísla bankovního účtu je nezbytné zejména pro výplatu stipendií. Aplikace je přístupná studentům a uživatelům s oprávněním banka-a nebo stud-e nebo veda-a.

Nové bankovní spojení se přidá pomocí připraveného formuláře. V nabídce Účel bankovního spojení se zvolí, pro jaký účel má být bankovní spojení využíváno - pro výplatu běžných stipendií, pro stipendia související se zahraničním výjezdem. Má-li být bankovní spojení používáno pro všechny typy plateb, lze další účel doplnit po zaevidování účtu. Bankovní ústav se zvolí z nabídky Název banky, případně se do pole Adresa banky uvede adresa banky nebo její pobočky. Dále se zvolí měna, ve které je účet vedený a uvede se číslo účtu (pro slovenské banky se vkládá IBAN, u zahraničních bank i SWIFT). Údaje o majiteli účtu jsou nepovinné. Dále se nastavuje období, pro které má být bankovní spojení platné. V případě zadávání prvního bankovního spojení pro daný účel lze nechat platnost neomezenu. Pro další spojení je pak nutno zvolit, odkdy má být nové spojení používáno pro výplatu stipendií. Volba Automaticky ukončit platnost aktuálně aktivního účtu umožňuje ukončit aktuálně platné bankovní spojení ke dni předcházejícímu začátku platnosti nového bankovního spojení. Volba se zobrazuje jen v případě, kdy pro zvolený účel již existuje aktivní bankovní spojení. Stisknutím tlačítka se nové bankovní spojení uloží.

Jedno číslo účtu může mít evidováno více osob.

V přehledové tabulce jsou uvedena všechna bankovní spojení uživatele. Ve sloupcích OdkdyDokdy je uvedeno období platnosti bankovního spojení (případně může být platnost neomezená). Aktivní bankovní spojení je zobrazeno tučně. Přes ikonu ve sloupci Upravit účel lze pro zvolené bankovní spojení přidat nebo odebrat účel užití, případně omezit platnost bankovního spojení pro zvolený účel. Ve sloupci Již evidována jsou uvedeny informace o použití příslušného bankovního spojení. U neaktivních účtů je prováděna kontrola zadaných stipendií. Jsou-li na neaktivní účet zadána stipendia určená k výplatě, je uveden červený text zadaná stipendia. Kliknutím na něj lze přejít do evidence stipendií a zde příslušný záznam o stipendiu upravit a převést na jiný aktivní účet (pokud je evidován). Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat údaje o účtu nebo jeho majiteli. Ikona se nezobrazuje u bankovních spojení, na která již proběhla výplata stipendií.

Pro konkrétní účel a měnu může být evidováno nejvýše jedno aktivní bankovní spojení.

Označením účtu v tabulce a stisknutím tlačítka se účet odebere nebo deaktivuje. Bylo-li v minulosti na účet vyplaceno stipendium, nelze tento účet odebrat, a zůstává tak trvale v evidenci jako deaktivovaný.

Pokud student zruší svůj bankovní účet, je třeba neprodleně provést změnu účtu v AIS. Platba na zrušený účet by s největší pravděpodobností nebyla realizována.