Aug 21, 2019   2:34 a.m. Jana
Academic information system

Individuální studijní plán


Individuální plán je aplikace, která umožňuje studijním referentkám tisknout a editovat individuální studijní plán studenta doktorského studia za školitele a další osoby. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace je zobrazena ikona umožňující tisk ISP. Studijní plán je možné tisknout v jakékoli fázi vyplnění, proto je nutné sledovat stav vyplnění plánu jednotlivými osobami. Pokud nebudou údaje některou z osob vyplněny, nebude se na ISP tisknout její jméno. Dále jsou zobrazeny záložky pro každou roli zapojenou do tvorby ISP (jejich popis následuje).

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do AIS studijní plán, který sestavil společně se studentem. Části studijního plánu, které se vyplňují, jsou:

  • Zkoušky, resp. předměty, které student musí v jednotlivých letech studia splnit. Předměty jsou evidovány v katalogu předmětů.

  • Další úkoly jako například stáže, které student musí při svém studiu plnit.

  • Disertační práce, jejíž název a stručná charakteristika je evidována od počátku studia. Volitelně lze zadat i konzultanta práce.

  • Časový plán, který udává termíny související s ukončením doktorského studia, například termín státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce.

    Dále je nutné zadat informace související s přítomností studenta na školícím pracovišti – týdenní rozsah v hodinách a časový interval přítomnosti na pracovišti.

    Rozsah hodin za týden je možné shora omezit nastavením atributu pracoviště Maximální rozsah hodin za týden pro studenty denní formy doktorského studia.
  • Potvrzení kompletnosti a postoupení plánu dále. Tímto krokem je studijní plán postoupen k posouzení a schválení garantovi příslušného studijního programu.

Garant studijního programu

Garant studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas se sestaveným individuálním studijním plánem. Přiřazení garanta studijního programu probíhá v závislosti na studijním programu, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program, přiřazený garant se nemění.

Garant studijního programu vkládá své stanovisko k ISP prostřednictvím aplikace Individuální studijní plán – garant studijního programu, která je umístěna v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.