23. 10. 2020  14:20 Alojza
Akademický informačný systém

Návrhy témat


Aplikace Návrhy témat je součástí aplikace pro správu závěrečných prací. Témata závěrečných prací mohou navrhovat jak učitelé, tak studenti. Navržená témata se evidují v elektronické podobě. Z témat, která projdou koloběhem schvalování a splní veškerá požadovaná kritéria, vzniknou zadání závěrečných prací.

Učitelé navrhují témata prací přes aplikaci Návrhy témat, která umožňuje nejen návrh, ale i správu navržených témat závěrečných prací včetně jejich schvalování studentům. Studenti navrhují vlastní témata přes aplikaci Témata k závěrečným pracím, která jim poskytuje také možnost výběru témat navržených učiteli. Aplikace je součástí aplikace Rozpisy tématPortálu studenta.

Zvláštní kapitolou jsou témata disertačních prací témata disertačních prací, která mohou navrhovat školitelé studentů doktorského studia.

Koloběh schvalování témat

Témata navržená vyučujícím i studentem musí projít postupným schvalováním a dalšími kroky. V následujících odstavcích popíšeme postup operací od navržení tématu až po vznik zadání práce z tématu.

Téma navržené učitelem

 1. Vyučující v aplikaci Navrhnout téma založí téma budoucí závěrečné práce.

 2. Navržené téma práce schvaluje garant studijního programu. Témata disertačních prací schvaluje předseda oborové rady.

 3. Po schválení se téma automaticky nabídne studentům v aplikaci Témata k závěrečným pracím. Schválená témata disertačních prací se nabízejí uchazečům v přihlášce na doktorské studium.

 4. Student si dané téma zvolí.

 5. Učitel v aplikaci Návrhy tématKe schválení schválí nebo zamítne studentovi téma, které si zvolil.

 6. Učitel studentovi založí zadání práce podle návrhu tématu a stává se vedoucím závěrečné práce.

 7. Po založení se zadání závěrečné práce automaticky přesune do aplikace Vedené práce.

Téma navržené studentem

 1. Student navrhne vlastní téma závěrečné práce v aplikaci Témata k závěrečným pracím.

 2. Učitel návrh tématu schválí nebo zamítne v aplikaci Návrhy tématKe schválení.

 3. Po schválení tématu jsou další kroky stejné jako u tématu navrhovaného učitelem.

Ke schválení

Aplikace Ke schválení obsahuje témata, která je možné schválit a stát se tak vedoucím závěrečných prací studentů přihlášených na tématech. Témata jsou rozdělena do několika částí.

Potvrzení přihlášených studentů na vypsaných tématech

V seznamu jsou vypsána témata závěrečných prací, na která se již přihlásili studenti. Nyní čekají na rozhodnutí, zda jim dané téma bude schváleno nebo ne. Témata lze studentům buď schvalovat či zamítat individuálně kliknutím na ikonu , resp. , nebo hromadně označením témat a stisknutím tlačítka , resp. .

Pokud se na téma přihlásili i studenti z jiných fakult, tak jsou v úvodu stránky uvedeny odkazy na vyhlášku o závěrečných pracích jednotlivých fakult.

Témata navržená studentem pro mou osobu

Zobrazuje seznam témat, která vytvořili studenti a vás navrhli jako vedoucího práce. Zde se očekává, že se téma schválí nebo ne. Téma se schválí, resp. zamítne kliknutím na ikonu , resp. . Kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o navrhovaném tématu. Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Témata navržená studentem na ústav, kde pracuji

Seznam témat, která navrhli studenti a zvolili si váš ústav jako pracoviště, které práci bude garantovat, ale nezvolili si konkrétního vedoucího práce. Pokud chce uživatel vést danému studentovi závěrečnou práci na navrhnuté téma, klikne na ikonu , čímž přejde k doplnění tématu a jeho odeslání vedoucímu pracoviště. Postup je pak stejný jako u nově zakládaného tématu. Kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o navrhovaném tématu. Pokud je uživatel vedoucím ústavu, může dané téma zcela zamítnout kliknutím na ikonu . Téma se pak už nebude pracovníkům ústavu nabízet. Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Při zamítnutí tématu návrhy témat ZP!zamítnutí tématu je nutné vyplnit důvod. Kliknutím na tlačítko se zamítnuté téma přesune do záložky Nenabízená témata, kde jej lze později dohledat a případně opět schválit. Současně se zamítnutím se uvolní místo pro přihlášení (schválení) dalšího studenta.

Nabízená témata

Tabulka aplikace Nabízená témata zobrazuje všechna témata schválená vedoucím pracovníkem ústavu. V případě, že jsou na téma přihlášeni studenti, zobrazuje se u tématu jejich jméno i se stavem schválení. Operace s tématem:

 • Podrobnosti o tématu – kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o tématu, včetně seznamu řešitelů. Dále je zde možnost:

  • přihlásit studenta na téma;

  • odeslat zprávu jednotlivým řešitelům;

  • zamítnout téma zvolenému studentovi;

  • odeslat hromadnou zprávu všem studentům s aktivním studiem, kteří se na téma přihlásili;

 • Zrušení tématu – kliknutím na ikonu se téma studentům přestane nabízet. Téma se nesmaže, pouze se přesune do záložky Nenabízená témata.

 • Kopírování tématu – kliknutím na ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Podrobnosti o tématu lze zobrazit kliknutím na ikonu . Mimo jiné je zde seznam řešitelů. Pokud nemá být téma studentům nabízeno, klikne se na ikonu . Téma se nesmaže, pouze se přesune do záložky Nenabízená témata. Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Tabulka Budoucí témata zobrazuje všechna témata závěrečných prací, které budou studentům nabízena jakmile se zvolený akademický rok daného tématu stane aktivním.

Aplikace Navrhnout téma slouží k navrhování nových témat závěrečných prací. Po vstupu do aplikace se nejprve v poli Typ tématu typ závěrečné práce. Podle typu se téma zobrazuje studentům příslušných studií. Volbu Disertační práce má v nabídce pouze uživatel, který je evidován jako školitel v aplikaci Evidence školitelů doktorandů (evidenci zajišťuje studijní oddělení nebo systémový integrátor). Formulář pro návrh tématu disertační práce se částečně liší od formuláře pro návrh témat jiných typů prací. Vybraný typ tématu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Teprve poté se vyplňuje vlastní formulář pro založení tématu:

 • Název tématu – skutečný název tématu, který se bude zobrazovat ve studijní evidenci studenta a v zadání závěrečné práce. Jakmile si student téma zvolí, nelze název tématu změnit. Název lze později upravit při tvorbě zadání práce.

 • Název tématu anglicky – anglický název tématu disertační práce, je povinným údajem.

 • Fakulta – fakulta, pro jejíž studenty je dané téma určeno. Má-li být téma přístupné studentům ostatních fakult, zvolí se položka téma pro všechny fakulty. V případě tématu disertační práce je nabídka omezena na fakulty, kde je uživatel stanoven školitelem. Pokud fakulta určila termín uzávěrky vypisování témat, je uveden v závorce za názvem fakulty. Podle zvolené fakulty je automaticky omezeny v části Omezení dle studia.

 • Externí vzdělávací instituce - v poli je možné zvolit externí vzdělávací instituci, se kterou musí student přihlašující se na téma disertační práce spolupracovat. Nabídku EVI spravuje systémový integrátor v aplikaci Externí vzdělávací instituce.

 • Garantující pracoviště – pracoviště, pro které téma vzniká. Nabízena jsou všechny pracoviště univerzity. Pokud je u názvu pracoviště uvedeno datum, udává, dokdy se mohou vypisovat nová témata pro fakultu, pod níž pracoviště spadá. Termín je dán milníkem Uzávěrka vypisování témat závěrečných prací.

 • Abstrakt/Anotace – zadá se abstrakt/anotace práce.

 • Max. počet studentů – hodnota vyjadřuje počet studentů, kterým může být téma schváleno. Dokud není schválen daný počet studentů, mohou se na téma přihlašovat další studenti, vedoucí práce si volí, komu téma schválí. Pokud pole zůstane nevyplněno, může být přihlášen (schválen) neomezený počet studentů.

 • Akademický rok – omezuje téma práce na aktuální nebo budoucí akademický rok. Studentům přihlašujícím se na témata bakalářských, diplomových a závěrečných prací jsou nabízena témata pouze z aktuálního akademického roku. Uchazečům do doktorských studijních programů jsou v elektronické přihlášce nabízena témata z akademického roku, do kterého si podávají přihlášku.

 • Omezení tématu – následujícími podmínkami lze omezit nabídku tématu určité skupině studentů. Pro nastavené podmínky je možné určit, zda studenti musí splnit obě, nebo alespoň jednu z nich.

  • Omezení na studijní program – omezuje téma pro studenty podle kombinace program a Zvolit lze více kombinací. U disertačních prací je nabídka omezena na studijní programy, u kterých je uživatel zaevidován jako školitel.

   Kombinace akademický rok–program–zaměření je pro studenty jedinou omezující podmínkou při výběru tématu. Téma je dostupné pouze studentům, kteří jsou určeni kombinací akademický rok–program–zaměření.
  • Zaměření – nabídka je omezena na studijní zaměření, u kterých je uživatel zaevidován jako školitel.

  • Omezení na předměty – omezuje téma pro studenty, kteří úspěšně absolvovali zde zvolený předmět v průběhu studia. Předmět se vyhledá podle kódu nebo jeho názvu. Kliknutím na název se nalezený předmět zařadí mezi podmínky. Těchto omezení může být vloženo několik.

Podbarvené položky jsou povinné a je nutné je vyplnit.

Vyplněný formulář lze tlačítkem uložit a ihned odeslat ke schválení nebo tlačítkem pouze uložit a později se vrátit k dokončení tématu a odeslání ke schválení. Dokud není téma schváleno, lze jej editovat v záložce Připravovaná témata.

Po odeslání tématu ke schválení je autor informován e-mailovou zprávou o odeslání tématu ke schválení příslušné osobě a kompletnosti tématu, dále jsou zobrazeny základní informace o nastavených omezeních. Téma může být schváleno automaticky, záleží na rozhodnutí vedoucího pracoviště.

Schválené téma se nabízí studentům v aplikaci Témata k závěrečným pracím, kde si jej mohou zvolit. Schválené téma disertační práce je nabízeno uchazečům v elektronické přihlášce na doktorské studium a studijnímu oddělení v aplikaci pro správu papírových přihlášek.

Připravovaná témata

Aplikace zobrazuje sestavená témata závěrečných prací, která jsou rozpracovaná nebo odeslaná ke schválení. U každého návrhu je evidován stav jeho kompletnosti. Údaje o tématu lze zobrazit přes ikonu ve sloupci Operace a doplnit přes ikonu . Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce. Vybraná témata je možné smazat stisknutím tlačítka .

Je-li téma kompletní a schválené, je automaticky přesunuto do aplikace Nabízená témata mezi témata nabízená studentům.

Studenti bez zadání závěrečné práce

V aplikaci Studenti bez zadání je vypsán seznam studentů, kteří se přihlásili na uživatelem vypsaná témata, ale doposud jim nebylo připraveno zadání práce. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vyplnění zadání práce. Vyplněn je název a datum zadání práce, ostatní údaje je nutné doplnit.

Nenabízená témata

Seznam aplikace Nenabízená témata obsahuje návrhy témat, která nejsou studentům nabízena. Taková témata lze smazat jejich označením a kliknutím na tlačítko nebo je přes ikonu upravit a následně přes ikonu opět zveřejnit a nabídnout studentům. Kliknutím na ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce. Témata bez řešitelů je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Druhý seznam na této stránce zobrazuje témata navrhnutá studenty, která byla vyučujícím zamítnuta. Podrobnosti o práci jsou pod ikonou , důvod zamítnutí pak pod ikonou .