5. 8. 2020  12:04 Hortenzia
Akademický informační systém

Registrace a žádosti


Aplikace Registrace a žádosti umožňuje garantovi předmětu operace s žádostmi studentů o udělení výjimek pro registraci nebo zápis předmětu.

Základním výstupem aplikace je seznam podaných žádostí, u kterých je možné provést individuální nebo hromadné rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí. Při individuálním vyřizování žádostí je červeně zobrazen důvod, proč si student nemůže předmět registrovat nebo zapsat (nesplněné studijní návaznosti nebo překročený limit počtu registrovaných nebo zapsaných studentů). Na žádosti lze reagovat v době registrací nebo zápisů a změn po zápisech. Pouze v této době mohou studenti své žádosti podávat.

Po ukončení registrací, zápisů a změn po zápisech jsou veškeré údaje v aplikaci určeny pouze k prohlížení, a to i u historických předmětů.

Vyřízení žádosti podané studenty

Seznam žádostí, které během registrací a zápisů studenti podávají, se nachází v dolní části stránky aplikace Registrace a žádosti. Rozhodnutí je možné udělit hromadně zatržením vybraných žádostí a následně stisknutím tlačítka nebo . Výsledek rozhodnutí je pak uveden u každé vyřízené žádosti ve sloupci Rozhodnutí.

Rozhodnutí lze studentům udělit i individuálně. Kliknutím na  se zobrazí žádost studenta i s formulářem k vyjádření důvodu rozhodnutí a tlačítkem k vyřízení žádosti. Zamítnutou žádost lze později změnit na povolenou, obráceně nikoliv.

Odpověď je studentům po schválení nebo zamítnutí žádosti zaslána automaticky přes e-mail.

Doplňkové informace aplikace

Aplikace Registrace a žádosti poskytuje doplňkové informace vztahující se k registracím a zápisům. Jsou to:

 • Povolená kapacita předmětu pro registrace – limit počtu studentů, kteří si mohou předmět zaregistrovat. Registrace nad určený limit je možná jen v případě, že student podá žádost o výjimku a garant ji schválí. Tento atribut nastavuje systémový integrátor na základě informací, které získává od garanta předmětu před počátkem registrací.

 • Povolená kapacita předmětu pro zápis - má analogický význam jako předchozí ukazatel, týká se ovšem možnosti zápisu předmětu.

 • Do předmětu zaregistrováno studentů – celkový počet studentů, kteří mají předmět zaregistrován. Zvlášť je pak vyjádřen počet studentů kombinovaného a prezenčního studia.

 • Z toho forma prezenční – počet zaregistrovaných studentů prezenčního studia.

 • Z toho forma kombinovaná – počet zaregistrovaných studentů kombinovaného studia.

 • Stanovená kapacita cvičení – atribut předmětu, který stanovuje maximum studentů na cvičení. Je to výchozí hodnota při tvorbě rozvrhu a příslušné rozvrhové akce předmětu. Nastavuje SIF dle pokynů garanta předmětu.

 • Odhad počtu skupin z registrací – údaj vzniklý jako podíl počtu registrovaných studentů prezenčního studia a kapacity cvičení. Při tvorbě rozvrhu může sloužit jako výchozí údaj pro výpočet dostatečného počtu cvičení z předmětu.

 • Počet rozvrhových akcí označených jako cvičení – představuje na rozdíl od předchozí hypotetické hodnoty skutečný počet vypsaných cvičení v rozvrhu předmětu.

 • Do předmětu požaduje zápis studentů – celkový počet studentů (prezenčního i kombinovaného studia), kteří mají předmět připravený k zápisu, ale jeho zápis ještě nemají potvrzen studijní referentkou.

 • Do předmětu skutečně zapsáno – počet studentů (prezenčního i kombinovaného studia), kteří mají zápis předmětu do dalšího semestru potvrzen na studijním oddělení.

 • Počet podaných žádostí celkem – celkový počet podaných žádostí o udělení výjimky ke studiu předmětu.

 • Počet kladně i záporně vyřízených žádostí a počet dosud nevyřízených žádostí – základní informace o stavu žádostí o výjimku.

 • Počet dosud nevyřízených žádostí – počet žádostí, které nebyly doposud schváleny nebo neschváleny.

 • Souhrnný přehled jednotlivých cvičení s jejich kapacitou a obsazením, resp. počtem skutečně zapsaných studentů na cvičení.

 • Přehled obsazení cvičení předmětu – seznam všech vypsaných cvičení předmětu s jejich kapacitou a počtem studentů požadujících zápis do cvičení.

Stisknutím tlačítka , resp. je možné zobrazit seznam studentů, kteří provedli registraci, resp. zápis předmětu (s dobou registrace/zápisů, se zvoleným cvičením a stavem žádosti) a kteří mají aktivní studium (nebyli ze studia vyřazeni a nepřerušili studium). V případě zápisu je možné zobrazovanou množinu studentů omezit na konkrétní rozvrhovou akci. Seznam studentů lze seřadit kliknutím na název příslušného sloupce seznamu studentů.

Studentům uvedeným v seznamu lze zaslat e-mail podle kritérií, která nabízí menu, například studentům s vybraným cvičením (kteří se přihlásili na konkrétní cvičení), studentům bez cvičení, všem označeným studentům.