Oct 21, 2020   1:08 p.m. Uršuľa
Academic information system

Oponenti ke schválení


Oponenti ke schválení

Aplikace Oponenti ke schválení zobrazuje závěrečné práce s navrženými oponenty a umožňuje vedoucímu pracoviště jejich schválení nebo zamítnutí. Aplikace je dostupná, jakmile je alespoň pro jednu práci vedenou na pracovišti navržen oponent. O novém oponentovi ke schválení je vedoucí pracoviště informován e-mailovou zprávou.

Seznam závěrečných prací, které čekají na schválení oponentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každé práce jsou uvedeny základní informace jako název, autor práce a vedoucí. Podrobnější informace o práci lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zadání ZP. Seznam zobrazených prací lze omezit filtrem podle typu práce, roku odevzdání práce, vedoucího práce, a pokud existují podpracoviště, pak lze zvolit, zda se mají zobrazovat práce i podřazených pracovišť. Volbu je vždy nutné potvrdit tlačítkem .

Oponenti se schvalují označením jedné nebo více prací a kliknutím na tlačítko . Tlačítkem lze oponenty u označených prací zamítnout. Pomocí tlačítek lze všechny práce hromadně označit nebo odznačit a následně hromadně schválit nebo zamítnout. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti lze zobrazit seznam oponentů závěrečné práce. Zde je možné oponenta od práce odebrat, ale nelze jej přidat (přidat oponenta může pouze vedoucí práce, případně studijní referentka).

Schvalování oponentů probíhá ručně, je však možné nastavit automatické schvalování viz aplikace Nastavení.

O rozhodnutí je vedoucí a oponent práce automaticky informován e-mailovou zprávou. Práce se schválenými a zamítnutými oponenty se přesunou do záložky Oponenti s rozhodnutím, kde je možné je dohledat a rozlišit práce se schválenými nebo zamítnutými oponenty.

Oponenti s rozhodnutím

závěrečné práce!oponenti s rozhodnutím

Aplikace obsahuje seznam všech prací vedených na zvoleném pracovišti a jejich oponenty.

Seznam závěrečných prací je zobrazen v přehledové tabulce. U každé práce jsou uvedeny základní informace jako název, autor práce a vedoucí. Oponenti závěrečné práce jsou uvedeni ve sloupci Navrhovaný oponent. Barevně jsou rozlišeni schválení a zamítnutí oponenti. Kliknutím na jméno oponenta evidovaného v AIS, vedoucího práce nebo studenta lze zobrazit jejich osobní stránku v aplikaci Lidé na STU. Seznam prací lze omezit podle typu práce, roku odevzdání, vedoucího, oponenta nebo stavu práce (aktuální, historické) a pokud existují podpracoviště, pak lze zvolit, zda se mají zobrazovat práce i podřazených pracovišť.

Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze zobrazit další informace o práci a u aktuálních prací (které ještě nebyly přeřazeny mezi historické) je možné odebrat oponenta práce. Označený oponent se odebere tlačítkem . O smazání oponenta ze závěrečné práce je zaslána e-mailová zpráva vedoucímu práce a oponentovi, je-li osobou evidovanou v AIS.

Kliknutím na ikonu se otevře stránka, kde je možné zobrazit podrobnosti o práci, včetně zadání závěrečné práce, odevzdané práce a posudků.

Aktuální práce je taková, jejíž řešitel nemá zadánu známku z obhajoby závěrečné práce a není vyřazen ze studia.

Statistika závěrečných prací

statistika!závěrečných prací

Aplikace Statistika zobrazuje statistické informace o počtu vedených nebo oponovaných závěrečných prací na zvoleném pracovišti a případně všech jeho podřízených pracovištích.

Statistiku závěrečných prací může v aplikaci Statistika zobrazit vedoucí pracoviště; vedoucí nadřízeného pracoviště může zobrazit statistiku za všechna podřízená pracoviště, například děkan pro celou fakultu a její ústavy.

V úvodu aplikace se nejprve zvolí typ statistiky - statistika za vedoucí práce nebo oponenty. Následně se zobrazí seznam osob, které na daném pracovišti vedou/oponují závěrečné práce. U každé osoby je uveden počet všech vedených/oponovaných prací dle jednotlivých typů práce. V závorce je pak uveden počet úspěšně obhájených prací. V posledním sloupci je uveden součet za všechny typy prací. Zobrazení lze omezit filtry nad seznamem. Kliknutím na název pracoviště se zobrazí obsah záložky Oponenti s rozhodnutím.