21. 3. 2019  20:52 Blahoslav
Akademický informačný systém

Správa ePrůzkumů


Aplikace Správa ePrůzkumů umožňuje sestavit a spravovat dotazníky elektronického nebo papírového průzkumu. Elektronické průzkumy jsou zveřejňovány v AIS a respondentům jsou přístupné v aplikaci ePrůzkumy, kde je mohou vyplňovat. Papírové průzkumy jsou sbírány formou tištěných dotazníků, které se následně skenují pomocí aplikace Sancho a předávájí do AIS k dalšímu zpracování a vyhodnocení výsledků. Do aplikace mají přístup osoby s oprávněním pruzkumy-a (umožňuje zakládat a aktivovat průzkumy, měnit zadavatele průzkumu), pruzkumy-b (umožňuje zakládat, spravovat průzkumy, neumožňuje je aktivovat) nebo osoby, kterým byla přidělena role k průzkumu.

Nový průzkum se založí vyplněním formuláře, význam jeho položek je:

 • Název – je povinným údajem, měl by vystihovat téma průzkumu.

 • Odkdy–Dokdy – stanovuje období, ve kterém se průzkum bude nabízet respondentům.

 • Zadavatel – osoba, která průzkum zadala. Má stejná práva ke správě průzkumu (plný přístup k přehledu a exportu výsledků průzkumu), jako uživatel, který jej založil.

 • Typ – určuje, zda budou odpovědi respondentů zjišťovány papírovými dotazníky s následným skenováním, nebo zda budou sbírány elektronicky prostřednictvím AIS. Průzkumy určené pro papírový sběr nelze vyplňovat prostřednictvím aplikace v AIS.

 • Průvodní text – je povinným údajem, kterým jsou respondenti osloveni a požádání o vyplnění průzkumu. Může být uveden například důvod průzkumu, způsob jeho využití, místo prezentace výsledků. K editaci je možné použít HTML editor, který umožňuje formátování textu.

 • Patička – text umístění na konci průzkumu, je vhodné do něj umístit například poděkování za vyplnění dotazníku. K editaci je možné použít HTML editor.

  Text průvodního textu a patičky je možné formátovat jen u elektronického průzkumu. Pro papírový průzkum se vkládá prostý text bez editoru.
 • Anonymní – atribut určuje, zda bude průzkum anonymní, u vyplněných dotazníků se nebudou zobrazovat jména respondentů. Papírový průzkum je vždy anonymní.

Seznam průzkumů dostupných uživateli je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam obsahuje průzkumy, u nichž je uživatel správcem nebo ke kterým má přidělenou roli. K novému průzkumu je nutné vložit otázky, stanovit respondenty (pouze u elektronického sběru), nastavit další osoby, které se budou podílet na tvorbě otázek nebo vyhodnocení průzkumu a po kontrole průzkum zveřejnit. Význam sloupců seznamu:

 • Ozn. – dokud nejsou pro průzkum definované otázky nebo respondenti, lze jej označit a smazat.

 • Aktivní – ikona zobrazená v tomto sloupci vyjadřuje stav průzkumu.

 • Otázky – v aplikaci se sestavují otázky průzkumu, nabízeno je několik typů otázek, lze nastavit závislost mezi otázkami. Více o tvorbě a typech otázek je uvedeno v další části textu.

 • Respondenti – v aplikaci se definují skupiny respondentů pomocí kvalifikátorů nebo parafikátorů, kterým se průzkum zpřístupní a kterým bude zaslána informativní e-mailová zpráva o otevření průzkumu. Nastavení respondentů je dostupné pouze u elektronických průzkumů. Pomocí volby Externí notifikace lze určit, aby se notifikace o průzkumu zasílany na externí adresu respondenta (na adresu evidovanou v atributu uživatele E-mail).

  Jakmile je průzkum aktivován, zobrazuje se pod přehledem skupin uživatelů tlačítko Odeslat e-mail respondentům, kterým lze znovu odeslat upozornění o zveřejnění průzkumu všem respondentům, kteří dosud neodpověděli.

 • Role – aplikace umožňuje nastavit role uživatelům, kteří se mohou podílet na správě průzkumu. Význam jednotlivých rolí:

  • pozorovatel – role umožňuje uživateli prohlížet průběžné i konečné výsledky průzkumu;
  • řešitel – role navíc uživateli umožňuje před aktivací průzkumu podílet se na tvorbě otázek a správě naskenovaných archů průzkumu v případě papírového sběru.
 • Náhled – aplikace poskytuje náhled na anketu ve stejné podobě, jako je nabízena uživatelům. Otázky jsou rozděleny do sekcí. Otázky, na nichž závislá další podoba dotazníku, jsou viditelně označeny. Otázku je možné vyplnit, odpovědi zde ukládat nelze.

 • Tisk odp. archu – ikony v tomto sloupci slouží pro tisk průzkumu a odpovědních archů. Ikona slouží pro tisk archů, kde jsou odpovědní pole na jednotlivé otázky umístěna přímo u jednotlivých otázek. Ikona pak umožňuje tisk arch s odděleným odpovědním archem a zadáním průzkumu.

 • Aktivovat – aktivovat lze anketu, která má definované otázky a respondenty průzkumu. Součástí potvrzení aktivace elektronické ankety je možnost zaslat respondentům informační e-mail. Volba Fixovat respondenty uloží všechny respondenty průzkumu, kteří v okamžiku aktivace vyhovují nastaveným kvalifikátorům/parafikátorům. Díky tomu mohou respondenti k dotazníku přistupovat v budoucnu i v okamžiku, kdy by již kvalifikátorům/parafikátorům nevyhověli (např. student po ukončení studia). Zároveň bude takový uživatel stále počítán mezi respondenty.

 • Odpov./Resp. – hodnoty udávají počet respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili a skutečný počet respondentů, kterým byl průzkum určen. U papírových průzkumů se zobrazuje pouze údaj o počtu odpovědí.

 • % odpovědí – procentuální vyjádření počtu zúčastněných vůči celkovému počtu respondentů. U papírových průzkumů nelze procento stanovit vzhledem k neznámému okruhu respondentů.

 • Výsledky – aplikace postupně zobrazuje jednotlivé vyplněné dotazníky průzkumu, jež je možné postupně procházet. Uveden je datum vyplnění a v případě neanonymního průzkumu i jméno respondenta. Dále jsou k dispozici základní statistiky k jednotlivým otázkám průzkumu a možnost exportu výsledků do MS Excel. U průzkumů, jejichž sběr probíhá papírovou formou, je k dispozici i aplikace pro práci s naskenovanými archy respondentů.

 • Upravit – umožňuje editovat základní informace o průzkumu. Ikona je zobrazována u všech průzkumů, avšak u aktivovaných (i historických) je možné měnit pouze datum Dokdy.

 • Kopírovat – umožňuje vytvořit kopii dotazníku s možností úprav základních atributů (strukturu otázek lze upravit po vytvoření kopie).

Tvorba otázek a jejich typy

Dotazník průzkumu je možné rozdělit do několika částí (sekcí), které mohou obsahovat tematicky laděné otázky. Prvním krokem je založení sekcí dotazníku, které se následně plní otázkami. Sekce lze jednoduše řadit klikáním na ikony ve sloupci Poř. nebo měnit jejich název a průvodní text přes ikonu ve sloupci Upravit. Pokud v sekci není žádná otázka, je možné ji smazat.

Při zakládání nové otázky se nejprve zvolí typ otázky a volba se musí potvrdit tlačítkem . U papírových průzkumů jsou dostupné pouze některé typy otázek. Pak se ve formuláři vyplní požadované údaje včetně možných odpovědí. Pokud má zobrazení otázky záviset na odpovědi na předchozí otázku, určí se její závislost přes ikonu ve sloupci Závislosti. Závislost lze nastavit jen u otázek, které ještě nemají nastavenu závislost k některé jiné otázce. Zároveň lze nastavovat závislost pouze u otázek, které pocházejí z následujících sekcí dotazníku anebo se v rámci zvolené sekce nacházejí pod zvolenou otázkou. V přehledu jsou jednotlivé otázky pro větší přehlednost rozděleny do sekcí. Nastavení závislosti se provede zaškrtnutím políčka ve sloupci Varianta u odpovědi na variantní otázku, při jejímž výběru se má závislá otázka zobrazit. Pokud tedy uživatel zvolí při vyplňovaní dotazníku u variantní otázky právě tuto variantu, bude mu závislá otázka zobrazena a bude mu umožněno na ni odpovídat. V jiném případě zůstane závislá otázka skryta. Pokud nebude vybrána žádná odpověď, na které má být otázka závislá, bude taková otázka chápána jako nezávislá a zobrazí se vždy. Nastavení závislosti otázek není dostupné pro papírové průzkumy.

Následující výčet obsahuje typy možných otázek a jejich použití:

 • Celé číslo – vyplňuje se pouze znění otázky, odpověď se v dotazníku vyplňuje do textového pole, akceptována je pouze číselná hodnota. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

 • Hodnotová škála – kromě znění otázky je možné vyplnit popisky vysvětlující význam jednotlivých stupňů škály, podle volby typu otázky může obsahovat 3, 4 nebo 5 stupňů. V dotazníku se zobrazuje otázka a stupnice pro výběr odpovědi. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

 • Logická hodnota – vyplňuje se pouze znění otázky, odpověď se v dotazníku vyjadřuje volbou možnosti Ano a Ne.

 • Odstavec textu – vyplňuje se pouze znění otázky, odpovědí v dotazníku je text vypsaný do připraveného textového pole. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

 • Řetězec znaků – tvorba otázky je stejná jako u typu otázky odstavec textu, pouze v zobrazení otázky je podstatně menší pole vhodné pro vyplnění velmi krátkého textu (slova, slovního spojení apod.). Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

 • Více hodnot z výčtu – vyplňuje se znění otázky a možné odpovědi. V dotazníku je možné zvolit jednu nebo více odpovědí.

 • 1 hodnota z výčtu – vyplňuje se znění otázky a možné odpovědi, maximum je 30 odpovědí. V dotazníku se pak volí pouze jedna odpověď.

 • Sdružená otázka – vkládá se společná otázka, několika podotázek a možné odpovědi společné pro všechny podotázky. V dotazníku se pak pro každou podotázku volí jedna odpověď. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

 • 1 hodnota z výčtu – selectbox – vyplňuje se znění otázky a možné odpovědi. V dotazníku se odpovědi volí z roletkového menu.