18. 10. 2019  11:24 Lukáš
Akademický informačný systém

Správa anket


správa anket

Správa anket je aplikace sloužící k vytváření dotazníků pro hodnocení předmětů studenty. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ankety-e.

Novou anketu je možné žaložit přes formulář v úvodu stránky. Zde se z nabídky zvolí období, pro které se má anketa založit. Údaj v poli Poznámka je zobrazován studentům při výběru ankety. Termíny Zveřejnit dneUzavřít dne řídí zpřístupnění anketních otázek studentům pro vkládání jejich odpovědí. Přepínač Papírový sběr určuje, zda budou odpovědi respondentů zjišťovány papírovými dotazníky s následným skenováním, nebo zda budou sbírány elektronicky prostřednictvím AIS. Ankety určené pro papírový sběr nelze vyplňovat prostřednictvím aplikace v AIS. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam dosud evidovaných anket je zobrazen v přehledové tabulce. U každé ankety je uveden její stav (připravovaná, probíhající, uzavřená), období ke kterému se anketa váže (pro každé období může být založena pouze jedna anketa), případně data udávající, kdy má dojít ke zveřejnění a uzavření ankety. Pomocí ikony sloupci Sekce je možné přejít ke správě sekcí ankety. V závorce je pak uveden počet evidovaných sekcí v anketě. Pomocí ikony sloupci Otázky lze přejít do evidence otázek. V závorce je uveden počet otázek v anketě.

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Zveřejnit je možné provést ruční zveřejnění anketyevaluace!zveřejnění ankety!ručně. Tímto krokem se provede kontrola správné struktury anketních otázek, uživateli se zobrazí informace jaká anketa se zveřejňuje, komu a kolika studentům bude zaslán e-mail s upozorněním o zveřejnění ankety a dále, že bude anketa uzavřena pro veškeré modifikace. Tlačítkem se anketa zveřejní a rozešlou se e-maily (pouze u elektronického sběru). Ikona  ve sloupci Uzavřít pak umožňuje ruční uzavření anketyevaluace!uzavření ankety!ručně.

Zveřejnění a uzavření ankety se provádí automaticky podle termínů uvedených v polích Zveřejnit dneUzavřít dne.

Vizuální podobu ankety je možné vizuálně kontrolovat přes ikonu  ve sloupci Náhled. Anketa se zobrazí v podobě, ve které se bude zobrazovat studentům. Údaje o anketě je možné editovat po kliknutí na ikonu . Anketu ve stavu připravovaná je možné odebrat označením a stisknutím tlačítka . Označenou anketu je také možné kopírovat do jiného období pomocí formuláře pod seznamem anket, kde se z nabídky vybere období, do kterého se anketa má zkopírovat, a kliknutím na .

Zpracování naskenovaných odpovědních archů

evaluace!skenované archy

Zpracování naskenovaných odpovědních archů evaluačních anket je možné po kliknutí na ikonu  ve sloupci Skenování. Ikona je dostupná pouze u zveřejněných anket, které jsou určety pro papírový sběr (sloupec Papírový sběr). Kliknutím na ikonu se vstoupí do zpracování naskenovaných dávek.

Seznam všech dávek přiřazených ke zvolené evaluační anketě je zobrazen v přehledové tabulce. U každé dávky je pomocí ikonek ve sloupci Stav znázorněn stav zpracování příslušné dávky. Dále je uvedeno datum vytvoření dávky, jméno uživatele, který dávku vytvořil a název dávky. Ve sloupci Počet archů je uveden počet zpracovaných archů dávky následovaný celkovým počtem archů v dávce. Ve sloupci Převzato je uveden datum a čas, kdy správce evaluační ankety dávku převzal kliknutím na ikonu  ve sloupci Převzít. Ikona se zobrazuje jen u dávek ve stavu Nepřevzato. Jakmile je dávka převzata (stav Převzato, nezpracováno) je možné kliknutím na ikonu  ve sloupci Zpracovat spustit proces automatického rozpoznávání. Stav dávky se tak změní na Zpracování. Po zpracování všech archů v dávce se dávka dostává do stavu Zpracováno, povedlo-li se všechny odpovědní archy automaticky vyhodnotit, nebo do stavu Nerozpoznané odpovědi pokud se některé odpovědi nepodařilo rozpoznat. V takovém případě je pak nutná ruční korekce odpovědí.

Prohlížení výsledků a zpracování odpovědních archů a případné ruční korekce jsou přístupné po kliknutí na ikonu  ve sloupci Detail. V aplikaci jsou zobrazeny výsledky rozpoznané z jednotlivých odpovědních archů. Pokud se u některé otázky vyskytl problém s rozpoznáním odpovědi, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a je uveden počet takto nerozpoznaných polí u dané otázky. U takové otázky je pak potřeba provést ruční korekci. K tomuto účelu je možné kliknutím na ikonu  zobrazit příslušný odpovědní arch tak jak byl naskenován. Při ručních úpravách odpovědí u jednotlivých otázek je nutné zatrhnout pole Uložit pod ikonou příslušného archu, aby se změny v příslušném archu provedly. Samotné uložení se provede stisknutím tlačítka , které je umístěno pod seznamem archů. Při uložení ručních korekcí jsou smazány informace o původně nerozpoznaných polích a nadále bude platný již a pouze stav po ručních korekcích.

Výsledky zpracování jednotlivých odpovědních archů jsou okamžitě po zpracování dávky přístupné v aplikacích pro vyhodnocení evaluací předmětů.