Oct 21, 2020   1:34 a.m. Uršuľa
Academic information system

Evaluace předmětů


Evaluace předmětů se zabývá hodnocením předmětů, jejich způsobu výuky a posouzením vyučujících. Vyjadřují se k jednotlivým předmětům z hlediska jejich náplně, přínosu studentům, stylu výuky, přístupu učitele k výuce apod. Hodnocení provádějí studenti, kteří předměty studovali v daném období, prostřednictvím anketních otázek. Anketní otázky se mohou podle fakult lišit. Ankety se spouštějí vždy na konci studijního období (semestru) většinou celouniverzitně a jsou zpřístupněny po určitou dobu. O zpřístupnění ankety jsou studenti informováni e-mailem.

Student může vyplnit anketu pro každý předmět, který má řádně zapsán. Odpovědi na otázky jsou anonymní a je zajištěno, že každý student může vyplnit pouze jeden anketní lístek pro jeden předmět (toto neplatí při papírovém sběru anket). Pozdější změna jednou uložených odpovědí není možná, ukládá se informace kdo, kdy a pro jaký předmět odpovídal, přičemž u jednotlivých odpovědí není zaznamenán jejich autor. Pro zajištění maximální anonymity jsou mazány i parametry v logovacích tabulkách. U otázek na cvičící je uložen záznam o osobě cvičícího. Ten se automaticky určuje podle rozvrhové akce. Není-li cvičící zadán nebo student nemá vybrané cvičení, nelze na tyto otázky odpovídat.

Anketa pro evaluaci předmětů studenty obsahuje otázky, které mohou být tematicky členěny do sekcí (sekce mají informativní charakter). Vkládat lze otázky textové nebo výběrové typu 1 z~N a M~z N. Dále jsou otázky členěné na předmětové (vztahují se k hodnocenému předmětu) a obecné, které se k předmětům nevztahují (jde například o otázky ke službám poskytovaným studijními referentkami).

Po ukončení sběru dat se provádí jejich automatické vyhodnocení a zpřístupnění statistik s jejich grafickým vyjádřením. Výsledky jsou zpřístupněny vyučujícím předmětu, a to podle jejich role, která jim byla v předmětu přidělena. Vedení fakulty má zpřístupněno hodnocení předmětů celé fakulty a vedení univerzity pak hodnocení předmětů všech fakult.

Studenti jsou k vyplnění anket motivováni. Ti, kteří vyplnili anketní lístky alespoň pro 50 % předmětů studovaných v daném období, mohou nahlédnout do evaluací předmětů. Jsou jim zobrazeny odpovědi na netextové otázky, statistiky a grafy. Studenti, kteří vyplňují evaluační dotazníky, mohou na začátku registrací a zápisu získat náskok při výběru předmětů. Toto platí, pouze pokud je pro rozklad startů registrací a zápisů používána funkce zohledňující vyplnění evaluací.

Papírový sběr evaluací

Při vytváření evaluační ankety určit, zda její sběr bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace v AIS, nebo zda bude sběr probíhat formou tištěných dotazníků. Každá forma sběru má svá specifika a omezenení. Papírový sběr je však náročnější na vyhodnocení. Celý proces lze popsat v následujících krocích:

  • Příprava a spuštění ankety – systémový integrátor připraví prostřednictvím aplikace Správa anket příslušnou anketu určenou pro papírový sběr a zveřejní ji vyučujícím do předmětů.

  • Tisk anketních lístků – garant/administrativa každého předmětu prostřednictvím aplikace Evaluace předmětů v Záznamníku učitele vytisknou anketní lístky v počtu odpovídajícím studentům předmětu a rozdají je mezi studenty.

  • Vyplnění ankety – anketu vyplňují studenti příslušného předmětu. Stejně jako elektronická anketa je i papírová anketa anonymní. Vyplněné odpovědní archy odevzdají studenti zpět vyučujícímu ať už přímo nebo prostřednictvím různých sběrných míst (např. urny na studijním oddělení apod.).

  • Skenování – vyplněné odpovědní archy jsou prostřednictvím aplikace Sancho naskenovány a přeneseny do AIS, kde probíhá jejich další zpracování. Skenování zajišťuje operátor skeneru. Ten naskenované dávky přiřadí správci příslušné evaluační ankety (typicky systémový integrátor).

  • Kontrola a korekce – správce evaluační ankety převezme prostřednictvím aplikace Správa anket dostupné dávky naskenovaných odpovědních archů, přiřadí je k příslušné anketě a spustí automatické vyhodnocení. Jakmile je automatické vyhodnocení ukončeno, provede vizuální kontrolu výsledků a případné ruční korekce odpovědí, které se nepodařilo automaticky rozpoznat. Výsledky evaluací jsou ihned přístupné vyučujícím v předmětech.