Aug 12, 2020   0:06 a.m. Darina
Academic information system

Atributy pracoviště


Aplikace Atributy pracoviště umožňuje prohlížení a editaci dalších atributů zvoleného pracoviště. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním atr-prac-p (pouze prohlížení) nebo atr-prac-e.

Každé pracoviště obsahuje stejnou množinu atributů. Některé atributy se nastavují na všech pracovištích (např. telefon, e-mail apod.), jiné má smysl nastavovat pouze na hlavním pracovišti (fakulta, univerzita). Význam jednotlivých položek je následující:

Adresa pracoviště pro tisk

Adresa bude použita pro doplnění adresy na dokumenty, jež jsou tisknuty pro univerzitní programy zařazené pod ústav/katedru a ne fakultu.

Areál

Určuje areál, ve kterém se pracoviště nachází. Nabídka areálů je přebírána z Evidence areálů.

Celoškolské pracoviště

Atribut určuje, že pracoviště je v klasifikaci pracovišť označeno jako celoškolské. Týká se zejména jednotlivých celoškolských ústavů, ne souhrnné složky na pracoviště typu Celoškolská pracoviště.

Další informační zdroje

Pole slouží pro zadání textu, který se má tisknout na dodatek k diplomu v bodě 6.2. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Zadává se pouze k pracovišti typu fakulta. Pozn. v tiskové šabloně dodatku k diplomu musí být přebírání těchto textů povoleno.

Doplňující informace

Pole slouží pro zadání textu, který se má tisknout na dodatek k diplomu v bodě 6.1. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Zadává se pouze k pracovišti typu fakulta. Pozn. v tiskové šabloně dodatku k diplomu musí být přebírání těchto textů povoleno.

E-mailová adresa

Umožňuje zadat e-mailovou adresu na pracoviště. Zobrazuje se například v aplikaci Pracoviště nebo v tiskových výstupech vydávaných pracovištěm.

Externista garantem předmětu

Pokud je atribut nastaven na ano, může být garantem předmětu stanovena externí osoba. Garant se nastavuje v katalogu předmětů.

Fax

Umožňuje zadat faxové číslo na pracoviště. Zobrazuje se například v aplikaci Pracoviště nebo v tiskových výstupech vydávaných pracovištěm.

Garant může měnit oborově specifické kompetence

Atribut určuje, zda garant předmětu může na daném pracovišti navrhovat a editovat kompetence u svých předmětů.

Informace, jak na známky

Text, který uchazeči poskytuje nápovědu, jak postupovat při vyplňování známek v e-přihláškách. Vyplňuje se pouze v případě, že není vyhovující implicitní způsob vyplnění známek dle návodu SEVT. Text vyplněný v tomto poli bude zobrazen v sekci známek jedině v případě, že je tato funkcionalita podporována ze strany řízení AIS.

Informace o výsledcích přijímaček

Slouží pro zadání textu, který se uchazeči zobrazí při vstupu do aplikace Výsledky přijímacího řízení, ve které zjišťuje aktuální stav výsledků přijímacího řízení.

Lokální e-mail na potvrzení

Hodnota určuje, zda se bude tisknout e-mailový kontakt přímo na referentku, nebo na celé studijní oddělení.

Lokální telefon na potvrzení

Hodnota určuje, zda se bude tisknout telefonní kontakt přímo na referentku, nebo na celé studijní oddělení.

Maximální částka pro oborová stipendia

Maximální vyplácená částka pro kontrolu při hromadné výplatě odborových stipendií.

Maximální rozsah hodin za týden pro studenty denní formy doktorského studia

Hodnotou je celé číslo udávající maximální počet hodin přítomnosti studenta na školícím pracovišti. Využívá se v aplikaci pro tvorbu ISP jako omezení horního rozsahu položky Rozsah hodin za týden.

Mezinárodní akreditace v Diploma Supplementu (splnění povinností)

Atribut ovlivňuje výpis informací o mezinárodní akreditaci na Diploma Supplementu. Pokud je hodnota nastavena na ano, pak se studentům, jejichž studium začalo v období platnosti akreditace a kteří neopakovali státní zkoušky ani závěrečný projekt, vypisuje na dodatku k diplomu text mezinárodní akreditace zadaný v akreditaci studijního programu. Atribut má smysl pouze u fakultních pracovišť, pod která spadají studijní programy.

Mezinárodní akreditace v Diploma Supplementu (ukončení studia)

Atribut ovlivňuje výpis informací o mezinárodní akreditaci na Diploma Supplementu. Pokud je hodnota nastavena na ano, pak se studentům, kteří své studium ukončili v období platnosti akreditace, vypisuje na dodatku k diplomu text mezinárodní akreditace zadaný v akreditaci studijního programu. Atribut má smysl pouze u fakultních pracovišť, pod která spadají studijní programy.

Možná zařazenípracoviště!možná externí zařazení

Atribut určuje množinu povolených externích zařazení na zvoleném pracovišti. Nabídka je plněna z aplikace Evidence externích zařazení. Externí zařazení na konkrétní pracoviště (i externí subjekt) lze uživatelům evidovat v aplikaci Správa osob - ikona Založit externí poměr.

Ověření mílníku odevzdání ZP

Při odevzdání závěrečné práce se kontroluje milník uzávěrka závěrečných prací (je-li zadán v harmonogramu). Pokud je atribut nastaven na hodnotu ne, probíhá kontrola milníku pouze u studentů, kteří mají v aktuálním období zapsán předmět SZZ. Při hodnotě ano probíhá kontrola milníku u všech studentů bez ohledu na zapsání SZZ.

Ověření předmětů při odevzdání ZP

Atribut umožňuje nastavit podmínku úspěšného ukončení předmětu speciálního typu pro odevzdání závěrečné práce. V atributu se nastavují speciální typy předmětů pro závěrečné práce, které student musí úspěšně splnit, aby mu bylo umožněno závěrečnou práci odevzdat. Typickým příkladem je splnění semináře závěrečné práce před vlastním odevzdáním práce.

Pracoviště zaměřené na výuku jazyků

Atribut se nastavuje u pracovišť, které zajišťují výuku cizích jazyků. Nastavení atributu je důležité z hlediska identifikace těchto pracovišť a jimi garantovaných předmětů (cizích jazyků), které jsou následně v některých agendách ošetřovány specificky.

Rozesílání e-mailů o nové žádosti na studijní oddělenížádosti na studijní!rozesílání e-mailů

Atribut umožňuje nastavit, kterým uživatelům bude zasílána e-mailová zpráva o vložení nové elektronické žádosti. Žádosti vkládají studenti, pověřené osoby je schvalují nebo zamítají v aplikaci Studijního oddělení – Elektronické žádosti na studijní oddělení. Žádosti mohou vyřizovat uživatelé s právem stud-zadosti.

Rozpočtový vedoucí pracoviště!rozpočtový vedoucí

Atribut umožňuje nastavit osobu pověřenou správou ekonomiky a žádanek pracoviště. Pokud je nastaven, pak se v aplikacích pro podávání žádostí uvažuje rozpočtový vedoucí místo vedoucího pracoviště. Vedoucímu pracoviště jsou v tomto případě nedostupné aplikace pro žádanky v Portálu vedoucího.

Telefon

Umožňuje zadat telefonní číslo na pracoviště. Číslo je třeba zadávat v mezinárodním formátu (tj. s +421 na začátku). Pokud je zadané číslo korektní, je provedeno automatické naformátování (vložení mezer) podle předdefinovaných pravidel. Tlačítkem je možné vložit více telefonních čísel. Telefon se zobrazuje například v aplikaci Pracoviště nebo v tiskových výstupech vydávaných pracovištěm.

Text do elektronických žádostí

Text, který se umístí do studentské aplikace pro podávání elektronických žádostí. Atribut umožňuje studenty informovat o typech žádostí, které je možné podávat elektronickou cestou.

Text pozvánky k přijímací zkoušce

Obsah atributu je vkládán do úvodní části pozvánky k přijímacímu řízení. Umožňuje upřesnit uchazečům místo konání přijímacích zkoušek a stručný popis dopravy. Vkládá se samostatně v mateřském a anglickém jazyce. Pro formátování textu lze použít metajazyk.

Typ stipendia pro oborová stipendia

Typ stipendia automaticky použitý při hromadné výplatě odborových stipendií.

Účelové pracoviště

Atribut určuje, že pracoviště je v klasifikaci pracovišť označeno jako účelové (školní podníky, koleje, menzy, apod.).

Unikátnost oborových stipendií v rámci měsíce výplaty

Pokud je nastaveno na ano, kontroluje se při výplatě odborových stipendií, že studiu nebylo v daném měsíci výplaty již odborové stipendium vyplaceno. Pokud nastaveno není, kontroluje se unikátnost výplaty za akademický rok.

URL pravidel závěrečných prací

Odkaz na webovou stránku s vyhláškou o závěrečných pracích fakulty. Vyhláška určité fakulty se zobrazuje studentům přihlašujícím se na téma z jiné fakulty, školitelům se zobrazuje v případě, že se na jejich téma hlásí student z jiné fakulty. Odkazy na vyhlášku se nabízejí v aplikacích Zakládání zadání ZP, Schvalování přihlášených studentů na navrženém tématu, v portálu Závěrečné práce, v aplikaci Výběr tématu (studentem).

Variabilní symbol fakulty do e-přihlášekvariabilní symbol fakulty do e-přihlášek

Atribut slouží pro vložení identifikátoru používaného pro rozlišení plateb uchazečů za elektronické přihlášky ke studium příslušné fakulty. Vkládaná hodnota odpovídá číselnému označení v rámci univerzity aje použita pro konstrukci variabilního symbolu, který je přidělen e-přihlášce uchazeče.

Vícedenní státní zkoušky

Atribut vyjadřuje, zda se státní zkoušky konají ve více dnech. Jestliže je nastaven na ano, pak se na košilku o státní zkoušce netiskne datum. Stejný atribut lze nastavit u studijního období, který má pak přebíjí nastavení zde.

Vidí login v lidech

Pracovníkům pracoviště se v aplikaci Lidé na STU zobrazuje login ostatních uživatelů. Login se dále zobrazuje uživatelům s oprávněním osvt-a.

Všeobecné požadavky na přijetí

Atribut slouží pro evidenci všeobecných požadavků na přijetí pro ECTS. Nepoužívá se ve výstupech. Zadává se v mateřském a anglickém jazyce samostatně.

Vždy odebírat rozvrhové akce při přerušení studia

Pokud je atribut nastaven na ano, jsou studentům daného pracoviště při zadání přerušení odebrány všechny rozvrhové akce, které si zvolil v aktuálním období. Výchozí chování (atribut nenastaven nebo nastaveno ne) je takové, že k odebrání rozvrhových akcí dojde, pouze pokud v aktivním období dosud neskončily zápisy resp. změny po zápisech.

WWW stránka

Slouží k nastavení adresy webové prezentace pracoviště. Zobrazuje se například v aplikaci Pracoviště nebo v tiskových výstupech vydávaných pracovištěm.

Zahraniční e-mailová adresa

Slouží pro nastavení e-mailové adresy, ze které jsou posílány e-maily zahraničním studentům při jejich akceptaci ke studiu.

Zdroj odborových stipendií

Finanční zdroj automaticky použitý při hromadné výplatě odborových stipendií.