Oct 21, 2020   1:34 a.m. Uršuľa
Academic information system

Externí poměr


Externí poměr

Externí poměr se zakládá osobám, které nemají žádný právní vztah k Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Nejsou studenty ani zaměstnanci, ale přesto je nějaký důvod jejich evidence v AIS, například k vykonávání pracovní činnosti, ke vstupu na univerzitu, využívání služeb univerzity, poskytování servisu apod. Takové osoby se evidují přes aplikaci Správa osob, kde jim je založen uživatelský účet a přiděleno vhodné externí zařazení na příslušný subjekt.

Některé externí osoby, jako například externí výzkumníci, externí autoři publikací nebo externí oponenti, se vkládají přímo v příslušných aplikacích formou textového záznamu (osobě není založen uživatelský účet) a jejich evidence se využívá výhradně k potřebám AIS.

Externí osoba – uživatel

externí!osoba

Externí osobyexterní!osoba (dále jen externisté) jsou třetí základní skupinou osob evidovanou v  AIS Slovenské technické univerzity v Bratislavě. První dvě skupiny tvoří zaměstnanci a studenti, kteří jsou evidováni přes Personální oddělení a Studijní evidenci. Za čtvrtou skupinu lze považovat uživatele bez aktivního poměru – jedná se o studenty s ukončeným studiem, bývalé zaměstnance a externisty.

Osoba se stává externistou v okamžiku, kdy jí je přiděleno externí zařazení. Externistou se může stát cizí osoba (není zaměstnancem ani studentem) a výjimečně i interní osoba (zaměstnanec, student) – například přerušený student musí být externím čtenářem, aby mohl navštěvovat knihovnu.

Externí osoby jsou evidovány přes aplikaci Správa osob. Tak jako každá osoba v AIS i externí osoba musí být přiřazena k nějakému externímu subjektu nebo pracovišti s určitým externím zařazením. K jejich evidenci slouží aplikace Evidence externích subjektůEvidence pracovišť, k evidenci zařazení pak Evidence externích zařazení. Z toho vyplývá, že externisty lze rozdělit do dvou skupin – Externisti na externích subjektech a Externisti na interních subjektech (např. školitel na ústavu).

Seznam externích pracovníků daného pracoviště nebo externího subjektu je možné zobrazit v aplikaci Přehled externistů.
Související témata nápovědy