11. 8. 2020  23:11 Zuzana
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Inžiniersky
Program:
3659T12 I-TS technológia stavieb
Forma:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2008/2009 - SvF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
17348_SVskúška
5
15702_SVStavebno-technologické projektovanieskúška
6
15605_SV
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 pr.)
I-ISS
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet4
I-MALT1skúška5
15222_SV
klasifikovaný zápočet
4
I-MIKROEskúška5
15723_SVskúška
5
I-NACE2skúška
5
klasifikovaný zápočet
4
I-STCHE2Stavebná chémia II
skúška
5
skúška5
Údržba budov
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet
4
I-ZAMAZáklady manažmentu
klasifikovaný zápočet
4
 
2. semester LS 2008/2009 - SvF
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
17349_SV
skúška
5
15707_SVOdborná praxzápočet
0
skúška
5
skúška5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 pr.)
I-EMMOEkonomicko-matematické metódy optimalizácie
klasifikovaný zápočet
5
Ekonomika obnovy
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
5
Konštrukcie pozemných stavieb V
klasifikovaný zápočet
5
skúška
5
klasifikovaný zápočet
5
skúška
5
Technológia renovácií stavieb IIskúška
5
Technológia stavebných dielcov
skúška
5
skúška
5
klasifikovaný zápočet5
I-UKNskúška
5
klasifikovaný zápočet5
 
3. semester ZS 2009/2010 - SvF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Exkurziazápočet0
Manažérstvo kvality v stavebníctveskúška5
skúška5
17350_SVStrategický manažment a marketing
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 pr.)
Finančný manažment II.
klasifikovaný zápočet
5
Nedeštruktívne skúšobníctvo
klasifikovaný zápočet
5
skúška5
Priestorová ekonomikaklasifikovaný zápočet5
Súdnoznalecká činnosť
skúška
5
skúška5
Technológia rekonštrukcií TZBskúška5
Technologický projekt I
klasifikovaný zápočet
5
I-TP1Technologický projekt Iklasifikovaný zápočet
5
Technológie vodných staviebklasifikovaný zápočet5
 
4. semester LS 2009/2010 - SvF
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
I-BOZPSVklasifikovaný zápočet3
Diplomová prácaklasifikovaný zápočet12
15732_SV
klasifikovaný zápočet
5
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
I-BYPOklasifikovaný zápočet5
Etika podnikania
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet5
Ohodnocovanie nehnuteľností
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
5
17351_SVklasifikovaný zápočet5
16528_SVPozemkové právo
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
5
15728_SVTechnológia historických stavieb
klasifikovaný zápočet
5