14. 12. 2019  1:14 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia: Bakalářský
Program: 2621R19 B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

Absolvent bude mať vedomosti z automatizácie a informatiky a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Bude mať poznatky zo strojárskych technologických disciplín, z prírodovedných základov automatizácie a informatizácie, základov diagnostiky, zberu, spracovania a prenosu údajov. Bude mať dobré vedomosti z programovania a skúsenosti s používaním nástrojov počítačového modelovania a simulácie, programovania a prevádzky automatických meracích, riadiacich a informačných systémov. Nájde uplatnenie pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre riadenie technologických procesov a spracovania údajov v rôznych odvetviach priemyslu a aj v mimopriemyselnej sfére.