7. 4. 2020  16:27 Zoltán
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2621R19 B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent bude mať vedomosti z automatizácie a informatiky a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Bude mať poznatky zo strojárskych technologických disciplín, z prírodovedných základov automatizácie a informatizácie, základov diagnostiky, zberu, spracovania a prenosu údajov. Bude mať dobré vedomosti z programovania a skúsenosti s používaním nástrojov počítačového modelovania a simulácie, programovania a prevádzky automatických meracích, riadiacich a informačných systémov. Nájde uplatnenie pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre riadenie technologických procesov a spracovania údajov v rôznych odvetviach priemyslu a aj v mimopriemyselnej sfére.