30. 10. 2020  17:12 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
2386R00 B-KPR kvalita produkcie
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent rozumie manažérstvu kvality priemyselných podnikov a systémom manažérstva kvality, používaniu základných nástrojov a techník manažérstva kvality. Má znalosti z oblasti manažérstva kvality, technických materiálov, metrológie a štatistických metód, základné znalosti z prírodovedných disciplín, z oblasti strojárenských technológii, manažérstva priemyselných podnikov. Je schopný komunikovať s pracovníkmi tak výskumných, ako aj riadiacich organizačných štruktúr v hospodárskych organizáciách. Má základné manažérske zručnosti z noriem ISO najmä v oblasti manažérstva kvality. Absolvent je schopný spolupracovať pri prevádzkovaní systémov manažérstva kvality, spracovávať dokumentáciu systémov manažérstva kvality a ostatných normatívnych dokumentov. Nájde uplatnenie ako pracovník zodpovedný za zabezpečovanie kvality v jednotlivých organizačných štruktúrach priemyselného podniku, ako špecialista útvarov manažérstva kvality.