25. 2. 2020  23:20 Frederik
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2645R08 B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent rozumie stratégii personálneho manažmentu a jeho prepojenosti s teóriou a praxou trhového mechanizmu. Osvojený systém poznatkov umožní absolventovi tvorivú riadiacu prácu s ľudskými zdrojmi. Súčasťou nadobudnutých poznatkov bude aj kvalitná počítačová gramotnosť. Je schopný zúčastniť sa na riešení pomerne zložitých personálnych problémov so zreteľom na požiadavky podnikateľských subjektov, na ich ekonomické, právne i morálne limity. Absolvent nájde uplatnenie v malých a stredných firmách ako manažér, vo väčších firmách na strednej úrovni riadenia, v rozličných agentúrach, v oblasti styku s verejnosťou, v oblasti vládnych, nevládnych, ziskových alebo neziskových organizácií. Má predpoklady stať sa funkčným, profesionálne zdatným členom manažmentu menších organizačných štruktúr; nájde uplatnenie v rámci užšej špecializácie aj v oblasti finančného manažmentu.