9. 12. 2019  0:28 Izabela
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2645T05 I-PMA priemyselné manažérstvo
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Priemyselné manažérstvo so zameraním na plánovanie, navrhovanie, implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov. Má základné vedomosti z prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a špecifické vedomosti z oblasti priemyselného manažérstva so zameraním na manažment podniku, manažment výroby a podnikové hospodárstvo, v oblasti operačnej a systémovej analýzy, logistiky, personálneho, investičného, finančného, inovačného, informačného manažmentu. Absolvent bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho (doktorandského) stupňa. Uplatnenie nájde v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností.