7. 12. 2019  12:54 Ambróz
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2014/2015 - MTF
Typ studia: Inženýrský
Program: 2621T14 I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z teoretických a aplikovaných vedných disciplín, aby poznal zákonitosti priebehu, technologických, informatizačných, automatizačných a riadiacich procesov. Bude mať poznatky z oblasti teórie systémov, automatizácie procesov, automatizačných prostriedkov, počítačovej techniky, programovania, spracovania a prenosu informácií, modelovania a simulácie, informačných systémov, systémov reálneho času, systémov pre vizualizáciu procesov, systémov pre podporu rozhodovania, integrácie systémov. Bude schopný analyzovať; navrhovať a udržiavať rozsiahle systémy informačných technológií a špecifických informačných systémov pre riadenie procesov. Nájde uplatnenie v oblasti rozvoja, navrhovania informačných a riadiacich systémov v priemyselných podnikoch, v projekčných a poradenských inštitúciách pre vývoj informačných, riadiacich aj telekomunikačných systémov, v softvérových firmách a tiež na školách a vedecko-výskumných inštitúciách.