14. 12. 2019  0:18 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2621T14 I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z teoretických a aplikovaných vedných disciplín, aby poznal zákonitosti priebehu, technologických, informatizačných, automatizačných a riadiacich procesov. Bude mať poznatky z oblasti teórie systémov, automatizácie procesov, automatizačných prostriedkov, počítačovej techniky, programovania, spracovania a prenosu informácií, modelovania a simulácie, informačných systémov, systémov reálneho času, systémov pre vizualizáciu procesov, systémov pre podporu rozhodovania, integrácie systémov. Bude schopný analyzovať; navrhovať a udržiavať rozsiahle systémy informačných technológií a špecifických informačných systémov pre riadenie procesov. Nájde uplatnenie v oblasti rozvoja, navrhovania informačných a riadiacich systémov v priemyselných podnikoch, v projekčných a poradenských inštitúciách pre vývoj informačných, riadiacich aj telekomunikačných systémov, v softvérových firmách a tiež na školách a vedecko-výskumných inštitúciách.