13. 11. 2019  23:52 Stanislav
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2005/2006 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2329T04 I-VZS výrobné zariadenia a systémy
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Absolvent získal úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti výrobnej techniky, výrobných technológií a materiálov, výrobných procesov a výrobných systémov. Rozumie funkcii strojov a konštrukcii výrobných zariadení. Má znalosti z oblasti výrobných strojov a materiálov, používaných vo výrobných procesoch. Je schopný riešiť problémy, týkajúce sa mechaniky strojov, mechanizácie a automatizácie. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa v oblastí výrobnej techniky a systémov, kde sa uplatňujú pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako špecialista vo výrobných, projekčných a vývojových organizáciách pri riešení koncepčných technických a organizačných úloh komplexnej automatizácie výrobných procesov.