30. 10. 2020  18:32 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
3965R02 B-IBE integrovaná bezpečnosť
Forma:
denná kombinovaná
Dĺžka štúdia:
3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Informačné technológieskúška
5
MAT106_6Bskúška
8
NAM101_6Bskúška
6
Základy ekonomiky a manažmentu
skúška
5
skúška
6
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
FYZI01_6Bskúška
8
MAT206_6BMatematika II
skúška
6
Technická chémiaskúška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistiky
skúška
3
Základy výrobných technológií I
skúška
6
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Anglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
Mechanika tuhých a poddajných teliesskúška
6
skúška6
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadeniaskúška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
skúška
6
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
klasifikovaný zápočet
2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet
2
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet2
IKPS04_6BInžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systémskúška6
Nebezpečné látkyskúška6
ZBIN05_6Bskúška
6
ZPOI05_6BZáklady požiarneho inžinierstva
skúška
6
 
5. semester ZS 2020/2021 - MTF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
BPRO05_6Bklasifikovaný zápočet3
Metódy analýzy rizikaskúška6
TDKI01_6Bskúška6
skúška
6
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
Telesná výchova Iklasifikovaný zápočet
1
ZTV108_6B
klasifikovaný zápočet
1
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
BZPP05_6Bskúška6
Tovaroznalectvoskúška6
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstva
klasifikovaný zápočet
2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych vied
klasifikovaný zápočet
2
 
6. semester LS 2020/2021 - MTF
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
10
CVSS_6Bštátna záverečná skúška
0
MKTP03_6B
skúška
5
MSEB05_6Bskúška
5
Štátna skúška-Bcskúška
3
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6Bklasifikovaný zápočet1
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
INPP05_6BInžinierstvo pracovného prostredia
skúška
6
skúška
6